Νόμος 4038/12 - Άρθρο 21

Άρθρο 21


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Για τους οφειλέτες των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης, οι οποίοι δεν έχουν υπαχθεί σε καθεστώς ρύθμισης ή έχουν εκπέσει του δικαιώματος συνέχισης προηγούμενων ρυθμίσεων, παρέχονται οι εξής δυνατότητες, εφόσον αυτοί υποβάλουν σχετική αίτηση στις αρμόδιες υπηρεσίες μέχρι την τελευταία ημέρα του επόμενου μήνα από το μήνα δημοσίευσης του παρόντος και καταβάλλουν ανελλιπώς τις, από 01-01-2012 και εφεξής, τρέχουσες ασφαλιστικές εισφορές:

 

α) Υπαγωγή των οφειλών τους σε καθεστώς προσωρινού διακανονισμού κατά τις διατάξεις της παραγράφου Α1 του άρθρου 48 του νόμου 3943/2011, με έκπτωση 40% επί των πρόσθετων τελών της κεφαλαιοποιημένης την 16-07-2012 οφειλής τους.

 

Αν η σχετική αίτηση υπαγωγής υποβληθεί μετά την ως άνω ημερομηνία δε θα παρέχεται η έκπτωση του 40% επί των πρόσθετων τελών της κεφαλαιοποιημένης την 31-12-2011 οφειλής.

 

Η ανωτέρω έκπτωση παρέχεται επί των πρόσθετων τελών της κεφαλαιοποιημένης την 31-12-2010 οφειλής και στους οφειλέτες που έχουν ήδη υπαχθεί, είτε στη ρύθμιση του άρθρου 48 του νόμου 3943/2011 είτε στη ρύθμιση της παραγράφου 17 του άρθρου 20 του νόμου 4019/2011 (ΦΕΚ 216/Α/2011) και είναι συνεπείς με τους όρους της ρύθμισης.

 

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 48 του νόμου 3943/2011, με εξαίρεση τα οριζόμενα στην παράγραφο Α2.

 

β) Κεφαλαιοποίηση της μέχρι 31-12-2011 οφειλής τους και καταβολή της κατά τις εξής διακρίσεις, σε ισόποσες μηνιαίες ή διμηνιαίες, κατά περίπτωση, δόσεις με τις αντίστοιχες εκπτώσεις επί των κάθε είδους προσαυξήσεων, πρόσθετων τελών και λοιπών επιβαρύνσεων:

 

α)α) εφάπαξ ή έως και 6 δόσεις με έκπτωση ποσοστού 100% και

 

β)β) από 7 έως και 10 δόσεις με έκπτωση ποσοστού 75%.

 

Η εφάπαξ καταβολή και η καταβολή της πρώτης δόσης γίνεται υποχρεωτικά έως την τελευταία ημέρα του μεθεπόμενου μήνα από το μήνα δημοσίευσης του παρόντος.

 

Μη καταβολή 2 συνεχόμενων δόσεων συνεπάγεται έκπτωση από την παρούσα ρύθμιση.

 

Η λήψη αναγκαστικών και λοιπών μέτρων είσπραξης αναστέλλεται έως την 17-12-2012 για τους οφειλέτες που θα υπαχθούν στην παρούσα ρύθμιση.

 

Οι παράγραφοι 6 και 7 της περίπτωσης Α' του άρθρου 48 του νόμου 3943/2011 εφαρμόζονται αναλογικά και στην παρούσα ρύθμιση.

 

Η διάταξη της περίπτωσης αυτής εφαρμόζεται και σε όσους έχουν ήδη υπαχθεί σε ρύθμιση και είναι συνεπείς στην καταβολή των δόσεων, κατόπιν αιτήσεώς τους.

 

γ) Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 6 του άρθρου 48 του νόμου 3943/2011 αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 

{Για τις επιχειρήσεις της παραγράφου 5)ε του άρθρου 8 του αναγκαστικού νόμου [Ν] 1846/1951, όπως ισχύει, που θα υπαχθούν στις διατάξεις του παρόντος ή που έχουν υπαχθεί σε καθεστώς ρύθμισης προηγούμενων διατάξεων και είναι συνεπείς με τους όρους αυτών, θα χορηγείται αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας για την είσπραξη λογαριασμών Δημοσίου Έργου, με παρακράτηση το ποσό 2 μηνιαίων δόσεων της ρύθμισης, εφόσον το έργο για το οποίο χορηγείται το αποδεικτικό δεν οφείλει τρέχουσες ή καθυστερούμενες οφειλές. Σε περίπτωση ύπαρξης οφειλής του έργου θα παρακρατείται πλέον των 2 δόσεων και η συνολική οφειλή του έργου.

 

Τα ανωτέρω θα ισχύουν για τα αποδεικτικά ασφαλιστικής ενημερότητας που θα χορηγηθούν μέχρι τις 31-12-2013 και εφόσον δεν πρόκειται για είσπραξη τελικού λογαριασμού Δημοσίου Έργου.}

 

δ) Για την αναστολή των αναγκαστικών και λοιπών μέτρων είσπραξης, ασφαλιστικά ενήμερος θεωρείται ο οφειλέτης, ο οποίος υποβάλει αίτηση υπαγωγής στις ισχύουσες διατάξεις ρύθμισης των οφειλών του και καταβάλει την πρώτη δόση.

 

ε) Στις περιπτώσεις που κατ' εφαρμογή των προηγούμενων διατάξεων της παρούσας παραγράφου ζητείται η καταβολή των ασφαλιστικών οφειλών σε περισσότερες από 24 δόσεις, οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να προσκομίσουν τα απαραίτητα στοιχεία που αποδεικνύουν την αδυναμία τους για πληρωμή σε συντομότερο χρόνο, όπως αυτά θα καθοριστούν με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 9 του άρθρου πέμπτου του νόμου 4047/2012 (ΦΕΚ 31/Α/2012), με την παράγραφο 7 του άρθρου τρίτου του νόμου 4087/2012 (ΦΕΚ 196/Α/2012), με την παράγραφο 2 του άρθρου 35 του νόμου 4111/2013 (ΦΕΚ 18/Α/2013).

 

2. Στα αρμόδια όργανα της παραγράφου 1 του άρθρου 54 του νόμου [Ν] 3863/2010 (ΦΕΚ 115/Α/2010), για τη χορήγηση διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής ληξιπρόθεσμων οφειλών προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, παρέχεται η αρμοδιότητα της επανένταξης των οφειλετών σε καθεστώς ρύθμισης, στην οποία είχαν υπαχθεί και δεν τήρησαν τον όρο της εμπρόθεσμης καταβολής των δόσεων της ρύθμισης ή των απαιτητών τρεχουσών εισφορών, με την προϋπόθεση της καταβολής αυτών, καθώς και των αναλογούντων πρόσθετων τελών της εκπρόθεσμης καταβολής τους. Ειδικά για τους οφειλέτες που απώλεσαν το δικαίωμα συνέχισης της ρύθμισης, στην οποία είχαν υπαχθεί, μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος και εφόσον δεν έχουν υπαχθεί σε καθεστώς ρύθμισης με νεότερες διατάξεις ρυθμίσεων, δύναται να επανενταχθούν σε αυτή, με την προϋπόθεση της καταβολής του συνόλου των απαιτητών δόσεων της ρύθμισης και των απαιτητών τρεχουσών εισφορών, καθώς και των αναλογούντων πρόσθετων τελών της εκπρόθεσμης καταβολής τους. Όπου στο παρόν άρθρο στα άρθρα 53 έως 60 του νόμου [Ν] 3863/2010, στο άρθρο 48 του νόμου 3943/2011 και στην παράγραφο 17 του άρθρου 20 του νόμου 4019/2011 αναφέρεται ο όρος ασφαλιστικές εισφορές, νοούνται οι πάσης φύσεως οφειλές ιδίως πόροι, ιατρόσημο και αγγελιόσημο, όπου αναφέρεται ο όρος πρόσθετα τέλη νοούνται τα πρόσθετα τέλη, οι προσαυξήσεις και λοιπές επιβαρύνσεις από την έναρξη ισχύος των διατάξεων αυτών.

 

3. Επιχειρήσεις, εργοδότες ή ασφαλισμένοι, οι οποίοι, μετά την ημερομηνία δημοσίευσης του νόμου [Ν] 2256/1994 (ΦΕΚ 196/Α/1994), είτε δέχθηκαν τρομοκρατική επίθεση και έχουν αποδεδειγμένα υποστεί ζημιές από αυτή είτε έχουν ή είχαν επαγγελματική εγκατάσταση ή δραστηριότητα σε περιοχές που επλήγησαν από θεομηνίες ή άλλες φυσικές καταστροφές, και οφείλουν ασφαλιστικές εισφορές προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, μπορούν, αφού υποβάλουν αντίστοιχη αίτηση στους ανωτέρω Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης μέχρι την τελευταία ημέρα του επόμενου μήνα από το μήνα δημοσίευσης του παρόντος νόμου, να υπαχθούν:

 

α) Είτε στις διατάξεις του άρθρου 8 του νόμου [Ν] 2256/1994 (ΦΕΚ 196/Α/1994), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, εφόσον δεν έχουν ποτέ στο παρελθόν υπαχθεί σε αυτές. Η αναστολή καταβολής των τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών της περίπτωσης β' της παραγράφου 1 του άρθρου 8 του νόμου [Ν] 2256/1994 αρχίζει από την επομένη της ημερομηνίας υποβολής της αίτησης.

 

β) Είτε στον προσωρινό διακανονισμό της περίπτωσης Α' του άρθρου 48 του νόμου 3943/2011, με την κεφαλαιοποίηση της έως την 31-12-2011 οφειλής τους και την καταβολή ποσοστού 20% επί των τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών. Ειδικά για την περίπτωση αυτή, δεν εφαρμόζεται ο περιορισμός του ποσοστού του 1,25% της περίπτωσης i και η παράγραφος 4 του ανωτέρω άρθρου.

 

4. Επιχειρήσεις, εργοδότες ή ασφαλισμένοι, για τους οποίους έχει ανοίξει και εκκρεμεί η διαδικασία συνδιαλλαγής σύμφωνα με το άρθρο 100 του νόμου [Ν] 3588/2007, όπως τροποποιήθηκε και έλαβε την αρίθμηση 101 με το άρθρο 12 του νόμου 4013/2011 - διαδικασία εξυγίανσης - και οφείλουν ασφαλιστικές εισφορές προς το Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Μισθωτών, μπορούν, αφού υποβάλλουν αντίστοιχη αίτηση στις αρμόδιες υπηρεσίες μέχρι την 30-04-2012, να υπαχθούν:

 

Στον προσωρινό διακανονισμό της περίπτωσης Α' του άρθρου 48 του νόμου 3943/2011, με την κεφαλαιοποίηση της έως την 31-12-2011 οφειλής τους και την καταβολή ποσοστού 10% επί των τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών. Ειδικά για την περίπτωση αυτή, δεν εφαρμόζεται ο περιορισμός του ποσοστού του 1,25% της περίπτωσης i και η παράγραφος 4 του ανωτέρω άρθρου.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 4 προστέθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 23 του νόμου 4075/2012 (ΦΕΚ 89/Α/2012).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.