Νόμος 4087/12

Ν4087/2012: Κύρωση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου Παράταση διάρκειας του Προγράμματος Βοήθεια στο Σπίτι


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Νόμος 4087/2012: Κύρωση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου Παράταση διάρκειας του Προγράμματος Βοήθεια στο Σπίτι, (ΦΕΚ 196/Α/2012), 16-10-2012.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Εκδίδουμε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

 

Άρθρο πρώτο

 

Κυρώνεται και έχει ισχύ νόμου από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η από 14-06-2012 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου Παράταση διάρκειας του Προγράμματος Βοήθεια στο Σπίτι, που δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμόν (ΦΕΚ 135/Α/2012).

 

Άρθρο δεύτερο: Παράταση διάρκειας του προγράμματος Βοήθεια στο Σπίτι

 

1. Η διάρκεια του προγράμματος Βοήθεια στο Σπίτι και των συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου του απασχολούμενου στο πρόγραμμα αυτό προσωπικού, όπως η διάρκεια αυτή ορίζεται στις περιπτώσεις α' και β' της παραγράφου 6 του άρθρου 2 της από 31-12-2011 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 268/Α/2011), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο δεύτερο του νόμου 4047/2012 (ΦΕΚ 31/Α/2012) και είχε παραταθεί μέχρι την 30-09-2012 με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου που κυρώνεται με το νόμο αυτόν, παρατείνεται από τη λήξη της έως την 31-03-2013. Οι παραπάνω συμβάσεις του απασχολούμενου στο πρόγραμμα αυτό προσωπικού σε καμία περίπτωση δεν μετατρέπονται σε αορίστου χρόνου, κατά τη διάταξη της παραγράφου 3 του άρθρου 21 του νόμου 2190/1994.

 

2. Για τη χρηματοδότηση και υλοποίηση κατά τη διάρκεια της παράτασης του προγράμματος Βοήθεια στο Σπίτι και των συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου του απασχολούμενου στο πρόγραμμα αυτό προσωπικού για το χρονικό διάστημα από 01-07-2012 έως 31-12-2012, είναι δυνατή η μεταφορά πόρων από το λογαριασμό της Εισφοράς Αλληλεγγύης Συνταξιούχων που τηρείται στο Ασφαλιστικό Κεφάλαιο Αλληλεγγύης Γενεών (ΑΚΑΓΕ). Οι πόροι αυτοί θα χρησιμοποιηθούν υπέρ των συνταξιούχων όλων των ταμείων κύριας ασφάλισης αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας και των συνταξιούχων του Δημοσίου, που ωφελούνται από το ανωτέρω πρόγραμμα.

 

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας και Εσωτερικών προσδιορίζεται το ύψος των μεταβιβαζομένων πόρων, η διαδικασία μεταφοράς τους και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια. Η διαχείριση των πόρων αυτών, καθώς και οι υποχρεώσεις υλοποίησης του προγράμματος, καθορίζονται σε προγραμματική σύμβαση που υπογράφεται μεταξύ των Υπουργών Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, Εσωτερικών και της Ελληνικής Εταιρίας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης ανώνυμη εταιρεία.

 

Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών μπορεί να διατίθεται από τους πόρους του άρθρου 259 του νόμου 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) ποσό για τη χρηματοδότηση του προγράμματος για το χρονικό διάστημα από 01-01-2013 έως 31-03-2013.

 

Το ποσό αυτό αποδίδεται απευθείας σε δήμους όπου εφαρμόζεται το σχετικό πρόγραμμα ή μέσω των οικείων οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης σε φορείς που το υλοποιούν, βάσει απολογιστικών στοιχείων και παραστατικών.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 50 του νόμου 4186/2013 (ΦΕΚ 193/Α/2013).

 

Άρθρο τρίτο: Ρύθμιση καθυστερούμενων ασφαλιστικών εισφορών

 

1. Για τους οφειλέτες των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης, πλην Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων και Ναυτικού Απομαχικού Ταμείου, οι οποίοι δεν έχουν υπαχθεί σε καθεστώς ρύθμισης ή έχουν εκπέσει του δικαιώματος συνέχισης προηγούμενων ρυθμίσεων, αναστέλλεται η διαδικασία λήψης αναγκαστικών και λοιπών μέτρων είσπραξης μέχρι την 31-12-2013, εφόσον:

 

i) υποβληθεί σχετική αίτηση στις αρμόδιες υπηρεσίες,

 

ii) καταβληθεί το ποσό της πρώτης δόσης ή το ποσό της εφάπαξ εξόφλησης των καθυστερούμενων εισφορών μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου της υποβολής της αίτησης υπαγωγής στη ρύθμιση του άρθρου αυτού μήνα για όλους τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, πλην Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Ενιαίου Ταμείου Ασφάλισης Μισθωτών και του τέως Ενιαίου Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης Μισθωτών. Ειδικά για το Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Μισθωτών και το τέως Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Μισθωτών ως καταληκτική ημερομηνία ορίζεται η τελευταία εργάσιμη ημέρα του μήνα διεκπεραίωσης των διαδικασιών ελέγχου. Σε περίπτωση που αυτές περατωθούν μετά την 20η ημέρα εκάστου μηνός, η ανωτέρω προθεσμία παρατείνεται μέχρι την 5η ημέρα του επόμενου μήνα της διεκπεραίωσης του ελέγχου, και

 

iii) καταβάλλονται ανελλιπώς οι τρέχουσες ασφαλιστικές εισφορές από 01-08-2012 και εφεξής.

 

Εφόσον η σχετική αίτηση υποβληθεί μέχρι την 31-12-2012, παρέχονται οι εξής δυνατότητες:

 

α) Κεφαλαιοποίηση της μέχρι 31-07-2012 οφειλής τους και υπαγωγή αυτής σε καθεστώς προσωρινού διακανονισμού κατά τις διατάξεις της παραγράφου Α1 του άρθρου 48 του νόμου 3943/2011 με έκπτωση 40% επί των κάθε είδους προσαυξήσεων, πρόσθετων τελών και λοιπών επιβαρύνσεων της κεφαλαιοποιημένης οφειλής. Εάν η σχετική αίτηση υπαγωγής υποβληθεί μετά την ως άνω ημερομηνία δεν παρέχεται η έκπτωση του 40% επί των πρόσθετων τελών της κεφαλαιοποιημένης την 31-07-2012 οφειλής.

 

Σε ό,τι αφορά στο Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Μισθωτών για τον υπολογισμό του ποσού της μηνιαίας καταβολής του εδαφίου i της παραγράφου Α1 του άρθρου 48 του νόμου 3943/2011, λαμβάνεται υπόψη ο μέσος όρος των μηνιαίων ασφαλιστικών εισφορών της Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης του δευτέρου τριμήνου 2012.

 

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 48 του νόμου 3943/2011 με εξαίρεση τα οριζόμενα στην παράγραφο Α2.

 

β) Κεφαλαιοποίηση της μέχρι 31-07-2012 οφειλής και καταβολή αυτής εφάπαξ ή σε ισόποσες μηνιαίες ή διμηνιαίες, κατά περίπτωση, δόσεις με τις εξής αντίστοιχες εκπτώσεις επί των κάθε είδους προσαυξήσεων, πρόσθετων τελών και λοιπών επιβαρύνσεων:

 

α)α) εφάπαξ ή έως και 6 δόσεις με έκπτωση ποσοστού 100% και

β)β) από 7 έως και 10 δόσεις με έκπτωση ποσοστού 75%.

 

Μη καταβολή 2 συνεχόμενων δόσεων συνεπάγεται έκπτωση από την παρούσα ρύθμιση.

 

Οι παράγραφοι Α6 και Α7 του άρθρου 48 του νόμου 3943/2011 εφαρμόζονται αναλογικά στην παρούσα ρύθμιση.

 

Η ρύθμιση της περίπτωσης αυτής εφαρμόζεται και σε όσους έχουν ήδη υπαχθεί σε ρύθμιση και είναι συνεπείς σε αυτήν.

 

2. Για τους οφειλέτες που υπάγονται σε μία εκ των δυνατοτήτων ρύθμισης της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού δεν επιτρέπεται η μετάβαση από τη μία δυνατότητα ρύθμισης της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού στην άλλη.

 

3. Η αίτηση υπαγωγής στις διατάξεις της παρούσας ρύθμισης υποβάλλεται άπαξ.

 

4. Οι οφειλέτες του Οργανισμού Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελματιών και του Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολούμενων δεν είναι δυνατόν να ρυθμίσουν τις οφειλές τους σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας ρύθμισης σε περίπτωση που πριν από την υποβολή αίτησης για ρύθμιση οφειλών έχουν ήδη υποβάλει αίτημα συνταξιοδότησης στον οικείο φορέα.

 

5. Στο τέλος του πρώτου εδαφίου της παραγράφου A4 του άρθρου 48 του νόμου 3943/2011 προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 

{Ειδικά για τους οφειλέτες του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Ενιαίου Ταμείου Ασφάλισης Μισθωτών με συνολικό ποσό οφειλής άνω των 500.000,00 € και μέσο όρο μηνιαίων ασφαλιστικών εισφορών στην Αναλυτική Περιοδική Δήλωση του δευτέρου τριμήνου του 2012, μικρότερο των 5.000,00 €, το ποσό της μηνιαίας καταβολής θα αντιστοιχεί σε ποσοστό 1% της κεφαλαιοποιημένης την 31-07-2012 οφειλής.}

 

6. Για τους οφειλέτες που υπάγονται σε όλες τις ισχύουσες διατάξεις ρύθμισης καθυστερούμενων ασφαλιστικών εισφορών:

 

α) διατηρούνται οι επιβληθείσες κατασχέσεις και οι εγγραφείσες υποθήκες σε βάρος των περιουσιακών στοιχείων των οφειλετών,

 

β) αναστέλλεται η συνέχιση της διαδικασίας της αναγκαστικής εκτέλεσης κινητών ή ακινήτων,

 

γ) δεν ανακαλούνται:

 

i) οι παραγγελίες κατασχέσεων επί ακινήτων ή κινητών περιουσιακών στοιχείων που έχουν εκδοθεί πριν την καταβολή της πρώτης δόσης ή την εφάπαξ εξόφληση της οφειλής,

 

ii) οι παραγγελίες κατασχέσεων εις χείρας τρίτων οι οποίες έχουν εκδοθεί πριν την καταβολή της πρώτης δόσης ή την εφάπαξ εξόφληση της οφειλής, ενώ τα αποδιδόμενα ποσά από αυτές θα καλύπτουν δόση ή δόσεις της ρύθμισης, εφόσον δεν πιστώνονται σε άλλες οφειλές που δεν έχουν υπαχθεί στη ρύθμιση.

 

7. Η προθεσμία χορήγησης αποδεικτικών ασφαλιστικής ενημερότητας του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 1)γ του άρθρου 21 του νόμου 4038/2012 (ΦΕΚ 14/Α/2012) παρατείνεται μέχρι την 31-12-2013.

 

8. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 22 του νόμου 4038/2012 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Η ποινική δίωξη ασκείται ύστερα από την υποβολή μηνυτήριας αναφοράς προς τον Εισαγγελέα Πρωτοδικών της έδρας του οφειλέτη, που συνοδεύεται υποχρεωτικά από πίνακα των οφειλόμενων ασφαλιστικών εισφορών, συμπεριλαμβανομένων των πάσης φύσεως πρόσθετων τελών ή προσαυξήσεων.}

 

9. Η παράγραφος 6 του άρθρου 58 του νόμου [Ν] 3863/2010 (ΦΕΚ 115/Α/2010) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{6. Κατά τη διάρκεια της ρύθμισης και εφόσον ο οφειλέτης είναι ενήμερος με τους όρους αυτής, του χορηγείται ασφαλιστική ενημερότητα με παρακράτηση ποσού 1 δόσης, που συμψηφίζεται με τις τελευταίες δόσεις, όπως αυτές ορίζονται στην απόφαση του αρμόδιου οργάνου του ασφαλιστικού φορέα.}

 

Άρθρο τέταρτο

 

Η ισχύς του νόμου αυτού αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Παραγγέλνουμε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

 

Αθήνα, 15-10-2012

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.