Νόμος 4056/12 - Άρθρο 6

Άρθρο 6: Διαδικασία χορήγησης άδειας εγκατάστασης κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Προϋπόθεση για τη χορήγηση της άδειας κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων είναι να εξετάζονται, λεπτομερώς, οι συνθήκες εγκατάστασης και λειτουργίας της δραστηριότητας των οικείων μονάδων και η τήρηση των αντίστοιχων όρων και προϋποθέσεων για την προστασία των εργαζομένων, των περιοίκων και του περιβάλλοντος από κάθε κίνδυνο βλάβης της υγείας ή ενόχλησης ή ρύπανσης του περιβάλλοντος, που μπορεί να προκληθεί από τη λειτουργία της εγκατάστασης ή από τη διάθεση στην αγορά των προϊόντων που παράγονται σε αυτήν.

 

2. Η αίτηση εγκατάστασης κτηνοτροφικών μονάδων είναι προεκτυπωμένη και περιλαμβάνει κατάλογο των απαιτουμένων δικαιολογητικών, η ύπαρξη των οποίων ελέγχεται κατά την κατάθεσή της.

 

2)α. Τα δικαιολογητικά για την έγκριση ή πιστοποίηση των προϋποθέσεων του παρόντος άρθρου εκδίδονται κατά προτεραιότητα από τις, κατά περίπτωση, αρμόδιες αρχές.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2)α προστέθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 43 του νόμου [Ν] 4235/2014 (ΦΕΚ 32/Α/2014).

 

3. Για τη χορήγηση άδειας εγκατάστασης της πρώτης κατηγορίας κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων της παραγράφου 1 του άρθρου 2 απαιτείται κατάθεση φακέλου με τα εξής δικαιολογητικά:

 

α) Αίτηση του ενδιαφερόμενου φυσικού ή νομικού προσώπου στην Αρμόδια Αδειοδοτούσα Αρχή για χορήγηση άδειας εγκατάστασης κτηνοτροφικής εγκατάστασης, με αναφορά της δυναμικότητάς της, εκφρασμένης σε αριθμό εκτρεφομένων ζώων, και της γεωγραφικής θέσης της με συντεταγμένες αναφοράς. Στην αίτηση ο αιτών δηλώνει υποχρεωτικά τη διεύθυνση επικοινωνίας του.

 

β) Δήλωση του μελετητή και του φορέα της εγκατάστασης για την υπαγωγή σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (ΠΠΔ), σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 3 της αριθμόν 46296/2013 κοινής απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (ΦΕΚ 2002/Β/2013).

 

γ) Υπεύθυνη δήλωση του νόμου 1599/1986 (ΦΕΚ 75/Α/1986), στην οποία ο ενδιαφερόμενος φορέας δηλώνει ότι τα δηλούμενα στοιχεία της εκμετάλλευσης είναι αληθή και ότι η εκμετάλλευση λειτουργεί σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις σχετικά με:

 

α)α) την προστασία του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας,

β)β) την υγιεινή και καλή διαβίωση των εκτρεφομένων ζώων,

γ)γ) τις ελάχιστες αποστάσεις μεταξύ κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων και χώρων ή δραστηριοτήτων που χρήζουν προστασίας, καθώς και οικισμών και πηγών ύδατος.

δ)δ) την ιδιοκτησία ή τις νόμιμες προϋποθέσεις χρήσης του γηπέδου της κτηνοτροφικής εκμετάλλευσης και

ε)ε) τους όρους της εργατικής νομοθεσίας για την ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων και τις σχετικές υγειονομικές διατάξεις.

 

Στην υπεύθυνη δήλωση αναφέρεται επίσης ότι ο ενδιαφερόμενος φορέας έχει γνώση των συνεπειών της ισχύουσας νομοθεσίας, σε περίπτωση μη τήρησης των αναφερόμενων στην υπεύθυνη δήλωσή του.

 

Εντός 3 ημερών και εφόσον ο φάκελος περιέχει τα ανωτέρω στοιχεία εκδίδεται άδεια προέγκρισης εγκατάστασης, η οποία έχει την ισχύ άδειας εγκατάστασης μέχρι την έκδοση της τελευταίας και όχι πλέον του 1 έτους ή των 2 ετών, αν πρόκειται για κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις που εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 46 του νόμου 998/1979 (ΦΕΚ 289/Α/1979), όπως ισχύει. Για τον έλεγχο συνδρομής των ανωτέρω προϋποθέσεων, η αρμόδια επιτροπή σταυλισμού, μετά από επιτόπιο έλεγχο, συντάσσει σχετικό πρακτικό, εντός 30 ημερών από την κατάθεση του φακέλου.

 

Εντός της προθεσμίας των 30 ημερών του προηγούμενου εδαφίου και σε κάθε περίπτωση μέχρι την ολοκλήρωση των απαιτούμενων, κατά περίπτωση, πιστοποιήσεων ή εγκρίσεων, εντός χρονικού διαστήματος, το οποίο δεν υπερβαίνει το 1 έτος ή τα 2 έτη, αν πρόκειται για κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις που εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 46 του νόμου 998/1979, όπως ισχύει, η Αρμόδια Αδειοδοτούσα Αρχή εκδίδει την άδεια εγκατάστασης εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις της παραγράφου 1.

 

Αν διαπιστωθεί οποιαδήποτε παράλειψη ή παρέκκλιση από την ισχύουσα νομοθεσία ή έλλειψη δικαιολογητικών, η Αρμόδια Αδειοδοτούσα Αρχή καλεί τον ενδιαφερόμενο να αποκαταστήσει ή να συμπληρώσει τις διαπιστωθείσες ελλείψεις, εντός των ως άνω προθεσμιών.

 

Σε περίπτωση μη τήρησης των ανωτέρω προθεσμιών, ο ενδιαφερόμενος μπορεί να υποβάλει αίτηση για παράταση ισχύος της άδειας προέγκρισης εγκατάστασης κτηνοτροφικής εγκατάστασης διατυπώνοντας και αιτιολογώντας τους λόγους μη τήρησης των προθεσμιών. Σε περίπτωση που οι λόγοι μη τήρησης των προθεσμιών οφείλονται:

 

α) Σε αναμονή έκδοσης προαπαιτούμενου δικαιολογητικού από αρμόδια δημόσια αρχή ή γενικότερα σε υπαιτιότητα της δημόσιας διοίκησης τότε η Αρμόδια Αδειοδοτούσα Αρχή εγκρίνει παράταση ισχύος ενός έτους, η οποία ανανεώνεται με απόφαση της Αρμόδιας Αδειοδοτούσας Αρχής,

 

β) σε άλλη αιτία πέραν της δημόσιας διοίκησης, τότε η Αρμόδια Αδειοδοτούσα Αρχή εγκρίνει την αίτηση παράτασης ισχύος ενός έτους χωρίς δικαίωμα ανανέωσης.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 43 του νόμου [Ν] 4235/2014 (ΦΕΚ 32/Α/2014), με την παράγραφο 8 του άρθρου 33 του νόμου 4351/2015 (ΦΕΚ 164/Α/2015), με την παράγραφο 3 του άρθρου τέταρτου του νόμου 4424/2016 (ΦΕΚ 183/Α/2016).

 

4. Για τις κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις της δεύτερης και τρίτης κατηγορίας κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων της παραγράφου 1 του άρθρου 2, πριν από την άδεια εγκατάστασης απαιτείται άδεια προέγκρισης εγκατάστασης, για τη χορήγηση της οποίας απαιτείται κατάθεση φακέλου με τα εξής δικαιολογητικά:

 

α) Αίτηση του ενδιαφερόμενου φυσικού ή νομικού προσώπου στην Αρμόδια Αδειοδοτούσα Αρχή για χορήγηση άδειας προέγκρισης εγκατάστασης κτηνοτροφικής εγκατάστασης. Στην αίτηση ο αιτών δηλώνει υποχρεωτικά τη διεύθυνση επικοινωνίας του.

 

β) Για κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις που περιλαμβάνονται στις κατηγορίες Α' και Β' του νόμου 4014/2011:

 

α)α) Για κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις της κατηγορίας Α' του νόμου 4014/2011 Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) από την αρμόδια περιβαλλοντική αρχή.

 

β)β) Για κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις της κατηγορίας Β' του νόμου 4014/2011, για τις οποίες δεν ακολουθείται η διαδικασία εκπόνησης Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) αλλά υπόκεινται σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις, απαιτείται σχετική δήλωση του μελετητή ή του φορέα της εγκατάστασης για την ανάληψη των προβλεπόμενων Πρότυπων Περιβαλλοντικών Δεσμεύσεων, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 3 της υπ' αριθμόν 46296/2013 κοινής απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.

 

γ) Υπεύθυνη δήλωση του νόμου 1599/1986, στην οποία ο ενδιαφερόμενος φορέας και ο μηχανικός ή ο γεωτεχνικός δηλώνουν ότι τα δηλούμενα στοιχεία της εκμετάλλευσης είναι αληθή και ότι η εκμετάλλευση λειτουργεί σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις σχετικά με:

 

α)α) την προστασία του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας,

β)β) την υγιεινή και καλή διαβίωση των εκτρεφομένων ζώων,

γ)γ) τις ελάχιστες αποστάσεις μεταξύ κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων και χώρων ή δραστηριοτήτων που χρήζουν προστασίας, καθώς και οικισμών και πηγών ύδατος,

δ)δ) την ιδιοκτησία και νόμιμη χρήση του γηπέδου της κτηνοτροφικής εκμετάλλευσης και

ε)ε) τους όρους της εργατικής νομοθεσίας για την ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων και τις σχετικές υγειονομικές διατάξεις. Στην υπεύθυνη δήλωση αναφέρεται επίσης ότι ο ενδιαφερόμενος φορέας έχει γνώση των συνεπειών της ισχύουσας νομοθεσίας, σε περίπτωση μη τήρησης των αναφερόμενων στην υπεύθυνη δήλωσή του.

 

δ) Έκθεση γεωτεχνικού συμβούλου, περιγράφουσα την ικανοποίηση των ζωοτεχνικών δεδομένων της κτηνοτροφικής εγκατάστασης.

 

Η άδεια προέγκρισης εγκατάστασης εκδίδεται εντός 3 ημερών, εφόσον ο φάκελος περιέχει τα ανωτέρω στοιχεία. Η άδεια προέγκρισης εγκατάστασης έχει την ισχύ άδειας εγκατάστασης μέχρι την έκδοση της τελευταίας.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 4 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 43 του νόμου [Ν] 4235/2014 (ΦΕΚ 32/Α/2014), με την παράγραφο 8 του άρθρου 33 του νόμου 4351/2015 (ΦΕΚ 164/Α/2015), με την παράγραφο 3 του άρθρου τέταρτου του νόμου 4424/2016 (ΦΕΚ 183/Α/2016).

 

5. α) Για τη χορήγηση άδειας εγκατάστασης κτηνοτροφικής εγκατάστασης της δεύτερης και τρίτης κατηγορίας κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του παρόντος, ο ενδιαφερόμενος υποβάλει αίτηση στην Αρμόδια Αδειοδοτούσα Αρχή, μετά την ολοκλήρωση της κατασκευής των εγκαταστάσεων και 30 εργάσιμες ημέρες πριν από την μεταφορά ζωικού κεφαλαίου σε αυτή, στην οποία δηλώνει υποχρεωτικά τη διεύθυνση επικοινωνίας του και η οποία συνοδεύεται από:

 

α)α) Άδεια προέγκρισης εγκατάστασης.

β)β) Αν πρόκειται για κτηνοτροφική εγκατάσταση της δεύτερης κατηγορίας της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του παρόντος, πιστοποιητικό τήρησης του τύπου ή των προτύπων κατασκευής των κτιριακών εγκαταστάσεων από την αρμόδια Πολεοδομική Υπηρεσία, σύμφωνα με τις υπ' αριθμούς 281273/27-08-2004 και 5888/03-02-2004 κοινές αποφάσεις των Υπουργών Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και Γεωργίας.

γ)γ) Αν πρόκειται για κτηνοτροφική εγκατάσταση της τρίτης κατηγορίας της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του παρόντος, οικοδομική άδεια των κτιριακών εγκαταστάσεων από την αρμόδια πολεοδομική υπηρεσία.

δ)δ) Στην περίπτωση που οι ως άνω κτιριακές εγκαταστάσεις κτηνοτροφικής εγκατάστασης απαλλάσσονται από την υποχρέωση οικοδομικής άδειας ή είναι αυθαίρετες, αντί των ανωτέρω, η αίτηση συνοδεύεται αντίστοιχα από βεβαίωση απαλλαγής από την υποχρέωση έκδοσης οικοδομικής άδειας από την αρμόδια πολεοδομική υπηρεσία ή από απόφαση εξαίρεσης από την κατεδάφιση των κτιριακών εγκαταστάσεων από την εκάστοτε αρμόδια πολεοδομική ή άλλη υπηρεσία.

 

Η Αρμόδια Αδειοδοτούσα Αρχή ζητεί από την αρμόδια περιβαλλοντική αρχή την Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ), όταν αυτή απαιτείται σύμφωνα με το νόμο 4014/2011, την οποία επισυνάπτει στην ανωτέρω αίτηση του ενδιαφερομένου φορέα. Σε περίπτωση που δεν έχει εκδοθεί η υπουργική απόφαση του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 7 του άρθρου 2 του ως άνω νόμου δεν υφίσταται υποχρέωση επισύναψης Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων.

 

β) Η επιτόπια διαπίστωση της συνδρομής των νόμιμων προϋποθέσεων λειτουργίας της κτηνοτροφικής εγκατάστασης γίνεται με αυτοψία και σύνταξη σχετικού πρακτικού από την αρμόδια επιτροπή σταυλισμού, εντός 30 ημερών από την κατάθεση της αίτησης για άδεια εγκατάστασης. Εντός της προθεσμίας του προηγούμενου εδαφίου και σε κάθε περίπτωση μέχρι την ολοκλήρωση των απαιτούμενων, κατά περίπτωση, πιστοποιήσεων ή εγκρίσεων, εντός χρονικού διαστήματος, το οποίο δεν υπερβαίνει το 1 έτος ή τα 2 έτη, αν πρόκειται για κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις που εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 46 του νόμου 998/1979, όπως ισχύει, η Αρμόδια Αδειοδοτούσα Αρχή εκδίδει την άδεια εγκατάστασης, εφόσον διαπιστωθεί η συνδρομή των νόμιμων προϋποθέσεων λειτουργίας της κτηνοτροφικής εγκατάστασης και η ορθότητα των στοιχείων που δηλώνει ο ενδιαφερόμενος φορέας και ο μηχανικός ή γεωτεχνικός, κατά το στάδιο της χορήγησης άδειας προέγκρισης εγκατάστασης. Αν διαπιστωθεί οποιαδήποτε παράλειψη ή παρέκκλιση από την ισχύουσα νομοθεσία ή έλλειψη δικαιολογητικών, η Αρμόδια Αδειοδοτούσα Αρχή καλεί τον ενδιαφερόμενο να αποκαταστήσει ή να συμπληρώσει τις διαπιστωθείσες ελλείψεις, εντός των ως άνω προθεσμιών. Σε περίπτωση μη τήρησης των ανωτέρω προθεσμιών, ο ενδιαφερόμενος μπορεί να υποβάλει αίτηση για παράταση ισχύος της άδειας προέγκρισης εγκατάστασης κτηνοτροφικής εγκατάστασης διατυπώνοντας και αιτιολογώντας τους λόγους μη τήρησης των προθεσμιών. Σε περίπτωση που οι λόγοι μη τήρησης των προθεσμιών οφείλονται:

 

α) Σε αναμονή έκδοσης προαπαιτούμενου δικαιολογητικού από αρμόδια δημόσια αρχή ή γενικότερα σε υπαιτιότητα της δημόσιας διοίκησης τότε η Αρμόδια Αδειοδοτούσα Αρχή εγκρίνει παράταση ισχύος ενός έτους, η οποία ανανεώνεται με απόφαση της Αρμόδιας Αδειοδοτούσας Αρχής,

 

β) σε άλλη αιτία πέραν της δημόσιας διοίκησης, τότε η Αρμόδια Αδειοδοτούσα Αρχή εγκρίνει την αίτηση παράτασης ισχύος ενός έτους χωρίς δικαίωμα ανανέωσης.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 5 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 43 του νόμου [Ν] 4235/2014 (ΦΕΚ 32/Α/2014), με την παράγραφο 8 του άρθρου 33 του νόμου 4351/2015 (ΦΕΚ 164/Α/2015), με την παράγραφο 3 του άρθρου τέταρτου του νόμου 4424/2016 (ΦΕΚ 183/Α/2016).

 

6. Σε περιοχές που είναι ενταγμένες στο κοινοτικό δίκτυο Natura 2000, σύμφωνα με το νόμο 3937/2011 (ΦΕΚ 60/Α/2011), επιτρέπεται η εγκατάσταση κτηνοτροφικής μονάδας, ανεξαρτήτως δυναμικότητας, καθώς και η επέκταση των υφιστάμενων, σύμφωνα με τους ειδικούς περιβαλλοντικούς και άλλους όρους που ισχύουν κάθε φορά για τις περιοχές αυτές.

 

7. Μετά την αδειοδότηση, ο φορέας της κτηνοτροφικής εγκατάστασης μπορεί να δηλώσει στη Γενική Διεύθυνση Ζωικής Παραγωγής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων αν επιθυμεί να συνεργαστεί με τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της χώρας, προκειμένου να δέχεται φοιτητές γεωτεχνικών τμημάτων ή σχολών για την πρακτική άσκησή τους. Κατάλογος, που θα περιλαμβάνει τις ενδιαφερόμενες κτηνοτροφικές μονάδες, θα διανέμεται ετησίως από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και Ανώτατα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της χώρας.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 7 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 43 του νόμου [Ν] 4235/2014 (ΦΕΚ 32/Α/2014).

 

8. Δημιουργούνται Κτηνοτροφικές Μονάδες Καινοτομίας. Είναι οι μονάδες που, μετά από δήλωσή τους, επιθυμούν να ενταχθούν σε καθεστώς στενής συνεργασίας με τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και Ανώτατα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της χώρας, προκειμένου να εφαρμόζουν καινοτόμες και σύγχρονες ιδέες, με σκοπό την αυξημένη προστιθέμενη αξία των παραγομένων προϊόντων, αλλά και τον εκσυγχρονισμό των ίδιων των εκμεταλλεύσεων. Οι Κτηνοτροφικές Μονάδες Καινοτομίας εφοδιάζονται από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με ειδικό σήμα. Οι διαδικασίες εφαρμογής του ειδικού σήματος, αλλά και οι προϋποθέσεις υπαγωγής των κτηνοτροφικών μονάδων σε αυτό, καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, που εκδίδεται μέσα σε 6 μήνες από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου. Με κοινή υπουργική απόφαση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων και του Υπουργείου Οικονομικών είναι δυνατή η επιχορήγηση των Κτηνοτροφικών Μονάδων Καινοτομίας για τη συμμετοχή τους σε συγκεκριμένα προγράμματα καινοτομίας. Το ύψος της επιχορήγησης, αλλά και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια, καθορίζεται από την ανωτέρω κοινή υπουργική απόφαση.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.