Νόμος 4424/16

Ν4424/2016: Κύρωση του Μνημονίου Κατανόησης μεταξύ του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Υπουργείου Γεωργίας και Εγγείων Βελτιώσεων της Αραβικής Δημοκρατίας της Αιγύπτου για συνεργασία στον τομέα της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας και άλλες διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Νόμος 4424/2016: Κύρωση του Μνημονίου Κατανόησης μεταξύ του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Υπουργείου Γεωργίας και Εγγείων Βελτιώσεων της Αραβικής Δημοκρατίας της Αιγύπτου για συνεργασία στον τομέα της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας και άλλες διατάξεις, (ΦΕΚ 183/Α/2016), 27-09-2016.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Εκδίδουμε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

 

Άρθρο πρώτο

 

Κυρώνεται και έχει την ισχύ, που ορίζει το άρθρο 28 παράγραφος 1 του Συντάγματος, το Μνημόνιο Κατανόησης μεταξύ του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Υπουργείου Γεωργίας και Εγγείων Βελτιώσεων της Αραβικής Δημοκρατίας της Αιγύπτου για συνεργασία στον τομέα της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας, που υπεγράφη στο Κάιρο, στις 04-12-2014, το κείμενο του οποίου σε πρωτότυπο στην αγγλική γλώσσα και σε μετάφραση στην ελληνική έχει ως εξής.

 

Άρθρο δεύτερο

 

Τα Πρακτικά της Μικτής Επιτροπής για την αλιεία του άρθρου 3 του παρόντος Μνημονίου εγκρίνονται με κοινή υπουργική απόφαση των αρμόδιων κατά περίπτωση Υπουργών.

 

Άρθρο τρίτο

 

Η τροποποίηση του κυρούμενου Μνημονίου εγκρίνεται και τίθεται σε ισχύ σύμφωνα με τις κείμενες συνταγματικές διατάξεις.

 

Άρθρο τέταρτο: Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

 

1. Η προθεσμία έκδοσης άδειας εγκατάστασης των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων όλων των κατηγοριών της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του νόμου 4056/2012 (ΦΕΚ 52/Α/2012), η οποία προβλέπεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 14 του νόμου 4056/2012, παρατείνεται έως τις 31-12-2018. Όπου στις διατάξεις των παραγράφων 1 και 4 του άρθρου 14 του νόμου 4056/2012 αναφέρεται η αρχική προθεσμία των 3 ετών νοείται η προθεσμία που λήγει στις 31-12-2018.

 

2. Το άρθρο 5 του νόμου 4056/2012 τροποποιείται ως εξής:

 

α) Στο τέλος της παραγράφου 3 του άρθρου 5 προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 

{Κατ' εξαίρεση των ανωτέρω, στις σταυλικές εγκαταστάσεις των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Πανεπιστημίων και Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων), Ερευνητικών και Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων, των Επαγγελματικών Σχολών (ΕΠΑΣ) του νόμου 3475/2006 (ΦΕΚ 146/Α/2006), αρμοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ή άλλων εκπαιδευτικών δομών και υφιστάμενων ιππικών ομίλων εντός ή πλησίον κατοικημένων περιοχών, που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις του Παραρτήματος του άρθρου 20, χορηγείται άδεια εγκατάστασης.}

 

β) Η υποπερίπτωση α)α' της περίπτωσης β' της παραγράφου 4 του άρθρου 5 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{α)α) Τον άξονα εθνικών δρόμων και σιδηροδρομικών γραμμών. Κατ' εξαίρεση στις περιπτώσεις υφιστάμενων κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων, κατά την έναρξη ισχύος του νόμου, που ευρίσκονται πλησίον εθνικού ή επαρχιακού οδικού και σιδηροδρομικού δικτύου και δεν πληρούν τις ελάχιστες αποστάσεις του Παραρτήματος του άρθρου 20 (Πίνακας 2 του Παραρτήματος), χορηγείται άδεια εγκατάστασης.}

 

3. Το άρθρο 6 του νόμου 4056/2012 τροποποιείται ως εξής:

 

α) Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 6 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Σε περίπτωση μη τήρησης των ανωτέρω προθεσμιών, ο ενδιαφερόμενος μπορεί να υποβάλει αίτηση για παράταση ισχύος της άδειας προέγκρισης εγκατάστασης κτηνοτροφικής εγκατάστασης διατυπώνοντας και αιτιολογώντας τους λόγους μη τήρησης των προθεσμιών. Σε περίπτωση που οι λόγοι μη τήρησης των προθεσμιών οφείλονται:

 

α) Σε αναμονή έκδοσης προαπαιτούμενου δικαιολογητικού από αρμόδια δημόσια αρχή ή γενικότερα σε υπαιτιότητα της δημόσιας διοίκησης τότε η Αρμόδια Αδειοδοτούσα Αρχή εγκρίνει παράταση ισχύος ενός έτους, η οποία ανανεώνεται με απόφαση της Αρμόδιας Αδειοδοτούσας Αρχής,

 

β) σε άλλη αιτία πέραν της δημόσιας διοίκησης, τότε η Αρμόδια Αδειοδοτούσα Αρχή εγκρίνει την αίτηση παράτασης ισχύος ενός έτους χωρίς δικαίωμα ανανέωσης.}

 

β) Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρο 6 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Η άδεια προέγκρισης εγκατάστασης έχει την ισχύ άδειας εγκατάστασης μέχρι την έκδοση της τελευταίας.}

 

γ) Το τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης β' της παραγράφου 5 του άρθρο 6 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Σε περίπτωση μη τήρησης των ανωτέρω προθεσμιών, ο ενδιαφερόμενος μπορεί να υποβάλει αίτηση για παράταση ισχύος της άδειας προέγκρισης εγκατάστασης κτηνοτροφικής εγκατάστασης διατυπώνοντας και αιτιολογώντας τους λόγους μη τήρησης των προθεσμιών. Σε περίπτωση που οι λόγοι μη τήρησης των προθεσμιών οφείλονται:

 

α) Σε αναμονή έκδοσης προαπαιτούμενου δικαιολογητικού από αρμόδια δημόσια αρχή ή γενικότερα σε υπαιτιότητα της δημόσιας διοίκησης τότε η Αρμόδια Αδειοδοτούσα Αρχή εγκρίνει παράταση ισχύος ενός έτους, η οποία ανανεώνεται με απόφαση της Αρμόδιας Αδειοδοτούσας Αρχής,

 

β) σε άλλη αιτία πέραν της δημόσιας διοίκησης, τότε η Αρμόδια Αδειοδοτούσα Αρχή εγκρίνει την αίτηση παράτασης ισχύος ενός έτους χωρίς δικαίωμα ανανέωσης.}

 

4. Στο τέλος της παραγράφου 5 του άρθρου 17Α του νόμου 4056/2012 προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 

{Μέχρι την έκδοση της ως άνω απόφασης αναστέλλεται η ισχύς των διοικητικών πράξεων αποβολής, επιβολής προστίμων, κατεδάφισης που τυχόν έχουν εκδοθεί και ανακαλούνται οριστικά εφόσον εκδοθεί η άδεια διατήρησης.}

 

Άρθρο πέμπτο

 

Στην παράγραφο 1 του άρθρου 5 του νόμου [Ν] 3877/2010 (ΦΕΚ 160/Α/2010) Ασφαλιζόμενοι φυσικοί κίνδυνοι, παθήσεις, και ασθένειες, μετά την περίπτωση ι)β', προστίθεται περίπτωση ι)γ', ως εξής:

 

{ι)γ) ζημιές που προκαλούνται από άγρια ελάφια (Dama dama) στη φυτική παραγωγή της νήσου Ρόδου.}

 

Άρθρο έκτο

 

Η ισχύς του παρόντος Νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και του Μνημονίου που κυρώνεται από την πλήρωση των προϋποθέσεων του άρθρου 6 αυτού.

 

Παραγγέλνουμε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

 

Αθήνα, 27-09-2016

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.