Νόμος 4141/13 - Άρθρο 31

Άρθρο 31: Ρυθμίσεις θεμάτων αποκρατικοποιήσεων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1.α. Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης γ' του άρθρου 5 του νόμου 3049/2002 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{τη συγκρότηση επιτροπών που προβλέπονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 5Α.}

 

β. Στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 5Α του νόμου 3049/2002, η λέξη Ειδική Γραμματεία Αναδιαρθρώσεων και Αποκρατικοποιήσεων αντικαθίσταται από τη λέξη Διυπουργική Επιτροπή Αναδιαρθρώσεων και Αποκρατικοποιήσεων.

 

γ. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 5Α του νόμου 3049/2002 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Για κάθε σύμβαση που ανατίθεται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου, συνιστάται τριμελής Επιτροπή παρακολούθησης της εκτέλεσης και παραλαβής της σύμβασης. Η Επιτροπή συγκροτείται από έναν υπάλληλο της αρμόδιας Διεύθυνσης του Υπουργείου που εποπτεύει την εκάστοτε αποκρατικοποιούμενη εταιρεία ή περιουσιακό στοιχείο, έναν υπάλληλο της Διεύθυνσης Δημόσιων Επιχειρήσεων και Οργανισμών του Υπουργείου Οικονομικών και έναν δημόσιο υπάλληλο ή ιδιώτη με εξειδικευμένες γνώσεις στο αντικείμενο της σύμβασης που πρόκειται να ανατεθεί. Τα μέλη της Επιτροπής διορίζονται με τους αναπληρωτές τους με απόφαση του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Οικονομικών.}

 

2.α. Στο άρθρο 12 του προεδρικού διατάγματος 178/2000 (ΦΕΚ 165/Α/2000) προστίθεται παράγραφος 1Α, ως εξής:

 

{1Α. Η Διεύθυνση Δημόσιων Επιχειρήσεων και Οργανισμών έχει επιπλέον και τις εξής αρμοδιότητες:

 

α) Παρέχει γραμματειακή υποστήριξη στη Διυπουργική Επιτροπή Αναδιαρθρώσεων και Αποκρατικοποιήσεων, που συστάθηκε με το άρθρο 3 του νόμου 3049/2002 (ΦΕΚ 212/Α/2002), όπως μετονομάσθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 48 του νόμου 3871/2010 (ΦΕΚ 171/Α/2010).

 

β) Εισηγείται στον Υπουργό Οικονομικών για τα θέματα που αυτός εισάγει προς συζήτηση στη Διυπουργική Επιτροπή Αναδιαρθρώσεων και Αποκρατικοποιήσεων.

 

γ) Ασκεί τις αρμοδιότητες των τμημάτων Α' και Β' της Διεύθυνσης Υποστήριξης της καταργηθείσας με την παράγραφο 2)α του άρθρου έκτου του νόμου 4079/2012 (ΦΕΚ 180/Α/2012) Ειδικής Γραμματείας Αποκρατικοποιήσεων και Αναδιαρθρώσεων, όπως αυτές περιγράφονται στο άρθρο 3 παράγραφος 4 του νόμου 3049/2002, μετά την τροποποίησή του με το άρθρο 23 του νόμου 3965/2011 (ΦΕΚ 113/Α/2011).

 

β. Στο άρθρο 12 του προεδρικού διατάγματος 178/2000, προστίθεται παράγραφος 8, ως εξής:

 

{8. Οι αρμοδιότητες της παραγράφου 1Α ασκούνται από το Τμήμα το οποίο είναι αρμόδιο για την εκάστοτε αποκρατικοποιούμενη εταιρεία ή περιουσιακό στοιχείο και σε περίπτωση που δεν έχει αρμοδιότητα κάποιο τμήμα, οι αρμοδιότητες ασκούνται από το Τμήμα που η καθ' ύλην αρμοδιότητά του είναι η πιο συναφής, κατά την κρίση του προϊσταμένου της Διεύθυνσης. Χρέη γραμματέα της Διυπουργικής Επιτροπής Αναδιαρθρώσεων και Αποκρατικοποιήσεων εκτελεί υπάλληλος του εκάστοτε αρμόδιου τμήματος. Η Διεύθυνση Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών μπορεί να συνεργάζεται για την άσκηση των αρμοδιοτήτων της με την ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου Ανώνυμη Εταιρεία.

 

3. Στο τέλος της παραγράφου 5 του άρθρου 2 του νόμου 3986/2011 προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 

{Επίσης το Ταμείο μπορεί να εισηγείται στον Υπουργό Οικονομικών και στον καθ' ύλην αρμόδιο Υπουργό νομοθετικές ρυθμίσεις προς το σκοπό επιτάχυνσης και βελτιστοποίησης του έργου του Ταμείου, αιτιολογώντας αυτές ειδικά και εμπεριστατωμένα.}

 

4.α. Αναστέλλεται, μέχρι το χρόνο που ορίζεται στην περίπτωση γ' της παρούσας παραγράφου, η ποινική δίωξη των προσώπων στα οποία είχε, έχει ή πρόκειται να ανατεθεί η νόμιμη εκπροσώπηση των εταιρειών που περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα αποκρατικοποιήσεων των μεσοπρόθεσμων πλαισίων δημοσιονομικής πολιτικής 2011-2015 και 2013-2016, που εγκρίθηκαν με τους νόμους [Ν] 3985/2011 (ΦΕΚ 151/Α/2011) και 4093/2013 (ΦΕΚ 222/Α/2013) αντίστοιχα, για οφειλές των εταιρειών προς το Δημόσιο, Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, ασφαλιστικούς οργανισμούς και Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης α' και β' βαθμού.

 

β. Κατά των εταιριών και των προσώπων της προηγούμενης περίπτωσης α' και μέχρι το χρόνο που ορίζεται στην επόμενη περίπτωση γ' δεν επισπεύδονται πράξεις ή μέτρα εκτέλεσης κατά τον Κώδικα Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων ή άλλον ειδικό νόμο για οφειλές των εταιρειών προς το Δημόσιο, Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, ασφαλιστικούς οργανισμούς και Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης α' και β' βαθμού. Πράξεις ή μέτρα που έχουν ασκηθεί κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου αναστέλλονται μέχρι το χρόνο που ορίζεται στην επόμενη περίπτωση γ'.

 

γ. Η αναστολή των προηγούμενων περιπτώσεων α' και β' διαρκεί μέχρι την ολοκλήρωση είτε της αποκρατικοποίησης της εταιρείας για οφειλές της οποίας διώκεται ο νόμιμος εκπρόσωπός της ή έχουν επισπευσθεί μέτρα εκτέλεσης είτε μέχρι την αξιοποίηση επιμέρους περιουσιακών στοιχείων αυτής είτε μέσω της μεταβίβασης περιουσιακών στοιχείων τους στο Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου είτε με τη θέση τους σε λύση και εκκαθάριση, οπότε αίρεται το αξιόποινο των πράξεων και παύουν οριστικά τόσο οι ποινικές διώξεις όσο και κάθε πράξη ή μέτρο εκτέλεσης κατά των φυσικών προσώπων των περιπτώσεων α' και β' του παρόντος, ενώ η ευθύνη εξόφλησης των οφειλών αυτών παραμένει στα νομικά πρόσωπα και βαρύνει τα περιουσιακά τους στοιχεία.

 

5. Οι περιπτώσεις α.α' και β.β' της περίπτωσης β' της παραγράφου 1 του άρθρου 31 του νόμου 4024/2011 (ΦΕΚ 226/Α/2011) αντικαθίστανται, από τότε που ίσχυσε ο νόμος 4024/2011, ως εξής:

 

{α)α) Η πλειοψηφία του Διοικητικού Συμβουλίου έχει διοριστεί ή εκλεχθεί από το Δημόσιο ή το Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου Ανώνυμη Εταιρεία ή άλλα νομικά πρόσωπα των παραγράφων 1, 2 και 3 του άρθρου 1 του νόμου 3429/2005 (ΦΕΚ 314/Α/2005), που ενεργούν ως μέτοχοι, μόνοι ή από κοινού.

 

β)β) το Δημόσιο ή το Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου ή άλλα νομικά πρόσωπα των παραγράφων 1, 2 και 3 του άρθρου 1 του νόμου 3429/2005, μόνοι ή από κοινού, έχουν την πλειοψηφία των μετοχών.}

 

6.α. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 9 του νόμου 3986/2011 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Τα καταστατικά των εταιριών των οποίων το σύνολο ή μέρος των μετοχών περιέρχεται, άμεσα ή έμμεσα, στο Ταμείο ή τα δικαιώματα ψήφου από τις ανωτέρω μετοχές ασκούνται από το Ταμείο, μπορούν να τροποποιούνται ως προς όλες τις διατάξεις τους, σύμφωνα με τις διατάξεις του κωδικοποιημένου νόμου [Ν] 2190/1920.}

 

β. Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 9 του νόμου 3986/2011, προστίθεται, από τότε που ίσχυσε ο νόμος 3986/2011, εδάφιο ως εξής:

 

{Ως προς το βαθμολογικό και μισθολογικό καθεστώς του πάσης φύσεως προσωπικού των εταιριών αυτών εφαρμόζονται, για όσο χρόνο οι μετοχές ή τα δικαιώματα ψήφου επ' αυτών ανήκουν στο Ταμείο, οι διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά για το προσωπικό των Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής των διατάξεων του Κεφαλαίου Α' ή Β' του νόμου 3429/2005, εφόσον οι εταιρίες αυτές, πριν τη μεταβίβαση των μετοχών ή των δικαιωμάτων ψήφου από αυτές στο Ταμείο, υπάγονταν στο πεδίο εφαρμογής των διατάξεων του Κεφαλαίου Α' ή Β' του νόμου 3429/2005, κατά περίπτωση.}

 

γ. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου καταργείται η παράγραφος 9 του άρθρου 7 του νόμου 4038/2012, όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 13 του άρθρου 321 του νόμου [Ν] 4072/2012, καθώς και τα δύο τελευταία εδάφια της παραγράφου 7 του άρθρου 2 του νόμου 3986/2011 που προστέθηκαν με την υποπαράγραφο Δ.1 περίπτωση 6 του νόμου 4093/2012.

 

7. α. Στο στοιχείο στ' της παραγράφου 6 του άρθρου 27 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 827/1978 (ΦΕΚ 194/Α/1978), η φράση πλην της εκμετάλλευσης καταστημάτων αφορολόγητων και αδασμολόγητων ειδών καταργείται, καθώς και η λέξη θυγατρικές.

 

β. Μετά την παράγραφο 9 του άρθρου 120 του νόμου [Ν] 2533/1997 (ΦΕΚ 228/Α/1997) προστίθεται παράγραφος 10 ως εξής:

 

{10. Επιτρέπεται στην ΚΑΕ Ανώνυμη Εταιρεία να αποσχίσει και να εισφέρει τον κλάδο του ταξιδιωτικού εμπορίου, συμπεριλαμβανομένης της εκμετάλλευσης των καταστημάτων αφορολογήτων ειδών, σε εταιρεία που ιδρύει ή έχει ιδρύσει. Με την ολοκλήρωση της απόσχισης αυτής, η οποία εξομοιώνεται με καθολική διαδοχή, η αποκτώσα εταιρεία υπεισέρχεται αυτοδικαίως και χωρίς οποιαδήποτε άλλη διατύπωση ή διαδικασία σε όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της εισφέρουσας εταιρείας που αφορούν στον εισφερόμενο κλάδο και ιδίως σε όσα απορρέουν από την από 30-12-1997 σύμβαση παραχώρησης με το Ελληνικό Δημόσιο, τις κείμενες διατάξεις, τις κατ' εξουσιοδότηση των διατάξεων αυτών εκδοθείσες διοικητικές πράξεις, καθώς και τις σχετικές συμβάσεις παραχώρησης - μίσθωσης. Όπου στην οικεία νομοθεσία, στις κατ' εξουσιοδότηση εκδοθείσες διοικητικές πράξεις, στις συμβάσεις παραχώρησης - μίσθωσης και στις πάσης φύσεως άδειες και εγκρίσεις γίνεται αναφορά στην εισφέρουσα εταιρεία, η αναφορά αυτή νοείται μετά την ολοκλήρωση της απόσχισης ως αναφορά στην αποκτώσα τον κλάδο εταιρεία.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.