Νόμος 4179/13 - Άρθρο 13

Άρθρο 13: Ρυθμίσεις χιονοδρομικών κέντρων και ορειβατικών καταφυγίων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. α. Αναγνωρίζονται ως υφιστάμενα τα χιονοδρομικά κέντρα:

 

α. Χελμού, Καλάβρυτα, Περιφερειακή Ενότητα Αχαΐας,

β. Μαινάλου, Τρίπολη, Περιφερειακή Ενότητα Αρκαδίας,

γ. Τυμφρηστού, Βελούχι, Καρπενήσι, Περιφερειακή Ενότητα Ευρυτανίας,

δ. Πηλίου, Περιφερειακή Ενότητα Μαγνησίας,

ε. Περτουλίου, Περιφερειακή Ενότητα Τρικάλων,

στ. Βέρνου (Βίτσι), Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς,

ζ. Kαρακολίου Μετσόβου, Ήπειρος, Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων,

η. Προφήτη Ηλία Μετσόβου, Ήπειρος, Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων,

θ. Ανήλιου Μετσόβου, Ήπειρος, Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων,

ι. Βασιλίτσας, Περιφερειακές Ενότητες Γρεβενών και Ιωαννίνων,

ι)α. Βίγλας Πισοδερίου, Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας,

ι)β. Ελατοχωρίου, Περιφερειακή Ενότητα Πιερίας,

ι)γ. Σελίου, Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας,

ι)δ. 3-5 Πηγάδια Νάουσας, Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας,

ι)ε. Καϊμακτσαλάν (Βόρας), Περιφερειακή Ενότητα Πέλλας,

ι)στ. Λαϊλιά, Περιφερειακή Ενότητα Σερρών,

ι)ζ. Φαλακρού, Περιφερειακή Ενότητα Δράμας,

ι)η. Γεροντόβραχου Παρνασσού, Περιφερειακές Ενότητες Βοιωτίας / Φωκίδας / Φθιώτιδας,

ι)θ. Παγγαίου, Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας,

κ. Αγράφων Δήμου Λίμνης Πλαστήρα, Περιφερειακή Ενότητα Καρδίτσας,

κ)α. Χρυσό Ελάφι, Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας,

κ)β. Ανώγεια - Ψηλορείτη, Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνης,

κ)γ. Παρνασσός, Περιφερειακές Ενότητες Βοιωτίας / Φωκίδας / Φθιώτιδας,

κ)δ. Ζήρεια, Περιφερειακή Ενότητα Κορινθίας,

 

τα οποία με τις αριθμούς 509922/2012 και 508535/2013 αποφάσεις Γενικού Γραμματέα Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού έχουν χαρακτηρισθεί ως υφιστάμενα.

 

β. Για την οριοθέτηση των χιονοδρομικών κέντρων της προηγούμενης παραγράφου συντάσσονται τοπογραφικά διαγράμματα της εκτάσεως ή των εκτάσεων επί των οποίων εκτείνονται τα χιονοδρομικά κέντρα, σε κλίμακα 1:5000 και ενταγμένα στο σύστημα αναφοράς ΕΓΣΑ 1987. Στο τοπογραφικό διάγραμμα κλίμακας 1:5000 αποτυπώνονται οι υψομετρικές καμπύλες, οι υφιστάμενες εγκαταστάσεις και κτίσματα, οι δρόμοι προσπέλασης με υψόμετρα και περιγραφή (πλάτος και χαρακτηρισμός) και το όριο της εκτάσεως ή των εκτάσεων με πλήρη περιγραφή (ονομασία κορυφών, πίνακα συντεταγμένων) και θεωρούνται από την αρμόδια Υπηρεσία του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού.

 

γ. Στα καταστήματα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος που λειτουργούν εντός υφιστάμενων κτιριακών εγκαταστάσεων των Χιονοδρομικών Κέντρων, χορηγείται από την αρμόδια υπηρεσία τουρισμού η προβλεπόμενη άδεια λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος και υπό την προϋπόθεση ότι θα προσκομισθεί πιστοποιητικό πυρασφάλειας και βεβαίωση από τον κατά περίπτωση αρμόδιο διπλωματούχο ή πτυχιούχο μηχανικό για την ασφαλή διάθεση των λυμάτων.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με τις παραγράφους 1 και 3 του άρθρου 19 του νόμου 4276/2014 (ΦΕΚ 155/Α/2014), με την παράγραφο 1 του άρθρου 51 του νόμου 4276/2014 (ΦΕΚ 155/Α/2014).

 

2. α. Στα υφιστάμενα και εν λειτουργία κατά την ημερομηνία της δημοσίευσης του νόμου αυτού χιονοδρομικά κέντρα της παραγράφου 1, τα οποία δεν έχουν λάβει άδεια λειτουργίας δεν επιβάλλονται οι προβλεπόμενες από τις ισχύουσες διατάξεις διοικητικής φύσεως κυρώσεις, αρμοδιότητας Υπουργείου Τουρισμού μέχρι την 30-04-2015, υπό την προϋπόθεση, ότι οι φορείς διαχείρισης των χιονοδρομικών κέντρων θα υποβάλουν στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Τουρισμού μέχρι την 15-10-2014 τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στις περιπτώσεις α', β', γ', ε', ζ', θ', ι', ι)α', ι)β', ι)γ', ι)δ', ι)ε' της υπ' αριθμόν Τ/11754/2003 απόφασης του Υφυπουργού Ανάπτυξης Προϋποθέσεις έκδοσης-χορήγησης ειδικού σήματος λειτουργίας σε επιχειρήσεις χιονοδρομικών κέντρων (ΦΕΚ 1536/Β/2003), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τη ΔΙ-ΑΔΠ/Φ.Α.2.1/1624/2011 κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Οικονομικών και Πολιτισμού και Τουρισμού Απλούστευση της διαδικασίας για τη χορήγηση Ειδικού Σήματος Λειτουργίας σε επιχειρήσεις χιονοδρομικών κέντρων / Ένταξη της διαδικασίας στα Ενιαία Κέντρα Εξυπηρέτησης, καθώς και δήλωση υπαγωγής στις διατάξεις του νόμου 4014/2011 ή του νόμου 4178/2013, ασφαλιστήριο συμβόλαιο, κάλυψης περιουσίας κατά παντός κινδύνου και αστικής ευθύνης έναντι τρίτων και βεβαίωση υποβολής μελετών για την έγκριση ή την ανανέωση περιβαλλοντικών όρων στην αρμόδια Αρχή. Τα δικαιολογητικά και οι προθεσμίες των προηγούμενων εδαφίων μπορεί να τροποποιούνται με απόφαση του Υπουργού Τουρισμού. Για την εφαρμογή τής παρούσας διάταξης δεν απαιτείται η τήρηση των προδιαγραφών της υπ' αριθμόν Τ6868/2003 απόφασης του Υφυπουργού Ανάπτυξης Καθορισμός προδιαγραφών για την ίδρυση χιονοδρομικών κέντρων (ΦΕΚ 959/Β/2003).

 

β. Η υποβολή στην αρμόδια υπηρεσία αίτησης συνοδευόμενης από το σύνολο των προβλεπόμενων κατά το χρόνο υποβολής τους δικαιολογητικών προσηκόντως υποβαλλόμενων επάγεται την αμελλητί έκδοση του Ειδικού Σήματος Λειτουργίας από την ως άνω υπηρεσία.

 

Στον αιτούντα τίθεται προθεσμία 2 ετών από τη χορήγηση του Ειδικού Σήματος Λειτουργίας για προσκόμιση στην ως άνω αρμόδια υπηρεσία της σχετικής Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων. Άπρακτη παρέλευση της προθεσμίας του προηγούμενου εδαφίου συνεπάγεται αυτοδίκαιη ανάκληση του Ειδικού Σήματος Λειτουργίας.

 

Η προηγούμενη προθεσμία των 2 ετών παρατείνεται κατά 2 ακόμη έτη υπό την προϋπόθεση ότι μέχρι και την 31-05-2019 θα έχει ολοκληρωθεί η πληρότητα του φακέλου για την περιβαλλοντική αδειοδότηση.

 

γ. Οι ρυθμίσεις της παραγράφου αυτής εφαρμόζονται και για την έκδοση άδειας λειτουργίας του Χιονοδρομικού Κέντρου Παρνασσού, όπως αυτό έχει οριοθετηθεί με τη διάταξη της παραγράφου 4 του άρθρου 53 του νόμου 4042/2011 (ΦΕΚ 24/Α/2011).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με τις παραγράφους 2 και 4 του άρθρου 19 του νόμου 4276/2014 (ΦΕΚ 155/Α/2014), με το άρθρο 11 του νόμου 4374/2016 (ΦΕΚ 50/Α/2016), με το άρθρο 87 του νόμου 4582/2018 (ΦΕΚ 208/Α/2018).

 

3. Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 40 του νόμου 3105/2003 (ΦΕΚ 29/Α/2003) προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής:

 

{Με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και Τουρισμού καθορίζονται οι τεχνικές και λειτουργικές προδιαγραφές, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και κάθε λεπτομέρεια για τη χορήγηση του Ειδικού Σήματος Λειτουργίας των ορειβατικών καταφυγίων.}

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.