Νόμος 4203/13 - Άρθρο 3

Άρθρο 3: Μεταφορά θέσης εγκατάστασης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Σε περιπτώσεις όπου, μετά τη χορήγηση της άδειας παραγωγής ή της Προσφοράς Σύνδεσης για σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας ή Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης των άρθρων 3 και 4 του νόμου 3468/2006 αντίστοιχα, μεταβάλλεται το νομικό ή κανονιστικό πλαίσιο χωροθέτησης με αποτέλεσμα να μην είναι δυνατή η εγκατάσταση του σταθμού στη θέση που είχε αρχικά προβλεφθεί, είναι δυνατή η άπαξ μεταβολή του τόπου εγκατάστασης, μετά από αίτημα του ενδιαφερομένου για τροποποίηση της άδειας παραγωγής ή της Προσφοράς Σύνδεσης αντίστοιχα. Είναι επίσης δυνατή η άπαξ μεταβολή του τόπου εγκατάστασης υπό αδειοδότηση ή εν λειτουργία σταθμού Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, στις περιπτώσεις που κατόπιν τελεσίδικης δικαστικής απόφασης ή μεταγενέστερης πράξης των αρμοδίων υπηρεσιών είτε μεταβάλλεται το ιδιοκτησιακό καθεστώς του χώρου εγκατάστασης, ο οποίος είχε καθορισθεί στις απαιτούμενες άδειες και είχε βεβαιωθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες ως δημόσια έκταση, είτε αναγνωρίζεται δικαίωμα νομής ή κατοχής επί του χώρου εγκατάστασης ιδιώτη έναντι του δημοσίου.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 46 του νόμου 4643/2019 (ΦΕΚ 193/Α/2019).

 

2. H νέα θέση εγκατάστασης πρέπει να είναι εντός των ορίων της οικείας Περιφέρειας, στην οποία βρισκόταν η αρχική θέση εγκατάστασης και στην οποία δεν είναι δυνατή πλέον η εγκατάσταση του σταθμού για τους λόγους που αναφέρονται στην ανωτέρω παράγραφο.

 

3. α. Στις περιπτώσεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 1 του παρόντος η μεταφορά της θέσης εγκατάστασης πραγματοποιείται κατόπιν αιτήσεως από τον ενδιαφερόμενο προς την οικεία αποκεντρωμένη Διοίκηση, στα όρια της οποίας εγκαθίσταται ο σταθμός, και έκδοσης απόφασης για την μεταφορά της θέσης εγκατάστασης. Η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από νόμιμο αποδεικτικό στοιχείο αποκλειστικής χρήσης του γηπέδου και κάθε άλλου ακινήτου που συνδέεται με την κατασκευή και τη λειτουργία του σταθμού. Η απόφαση της παρούσας παραγράφου κοινοποιείται στον αρμόδιο Διαχειριστή.

 

β. Στις περιπτώσεις του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 1 του παρόντος και ειδικότερα για τους σταθμούς του άρθρου 4 του νόμου 3468/2006, η μεταφορά της θέσης εγκατάστασης πραγματοποιείται κατόπιν αιτήσεως από τον ενδιαφερόμενο στον αρμόδιο Διαχειριστή και έκδοσης νέας Προσφοράς Όρων Σύνδεσης για τη νέα θέση εγκατάστασης. Η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από νόμιμο αποδεικτικό στοιχείο αποκλειστικής χρήσης του γηπέδου και κάθε άλλου ακινήτου που συνδέεται με την κατασκευή και τη λειτουργία του σταθμού. Η έκδοση της νέας Προσφοράς Όρων Σύνδεσης δεν απαλλάσσει τον ενδιαφερόμενο από την υποχρέωση τροποποίησης των σχετικών εκδοθεισών πράξεων περιβαλλοντικής αδειοδότησης.

 

Στις περιπτώσεις των υπό αδειοδότηση ή εν λειτουργία σταθμών του άρθρου 3 του νόμου 3468/2006 η μεταφορά της θέσης εγκατάστασης πραγματοποιείται κατόπιν έκδοσης νέας Προσφοράς Όρων Σύνδεσης κατά τα ανωτέρω από τον αρμόδιο Διαχειριστή και τροποποίησης των πράξεων που έχουν εκδοθεί στο πλαίσιο του νόμου 3468/2006, καθώς και των σχετικών πράξεων περιβαλλοντικής αδειοδότησης.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 46 του νόμου 4643/2019 (ΦΕΚ 193/Α/2019).

 

4. Στις περιπτώσεις του παρόντος άρθρου συνεχίζεται η διαδικασία υλοποίησης της επένδυσης κατόπιν της κατά προτεραιότητα έκδοσης ή τροποποίησης των σχετικών αδειών και εγκρίσεων, καθώς και της Προσφοράς Όρων Σύνδεσης από τον αρμόδιο Διαχειριστή ανεξαρτήτως τεχνολογίας ανανεώσιμες πηγές ενέργειας ή Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης και ανάλογης κατά προτεραιότητα σύναψης ή τροποποίησης των Συμβάσεων Σύνδεσης και Πώλησης. Η έκδοση ή τροποποίηση των αδειών, εγκρίσεων και Προσφορών, καθώς και η σύναψη ή τροποποίηση των Συμβάσεων του προηγούμενου εδαφίου γίνεται εντός αποκλειστικής προθεσμίας 60 ημερών από την ημερομηνία υποβολής του σχετικού αιτήματος. Για περιπτώσεις σταθμών Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας που εμπίπτουν στις διατάξεις του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 1 και για τους οποίους είχε εκδοθεί Προσφορά Όρων Σύνδεσης, ο Διαχειριστής εκδίδει νέα Προσφορά Όρων Σύνδεσης για τη νέα θέση εγκατάστασης ακόμα και σε περιοχές που έχουν χαρακτηριστεί ως κορεσμένα δίκτυα κατά την περίπτωση Α' της παραγράφου 5 του άρθρου 3 του νόμου 3468/2006.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 4 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 46 του νόμου 4643/2019 (ΦΕΚ 193/Α/2019).

 

5. Ειδικά για σταθμούς για τους οποίους έχει συναφθεί σύμβαση πώλησης του νόμου 3468/2006 ή λειτουργικής ενίσχυσης του νόμου 4414/2016, η εν λόγω σύμβαση τροποποιείται μόνο ως προς τα στοιχεία της νέας θέσης εγκατάστασης.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 5 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 46 του νόμου 4643/2019 (ΦΕΚ 193/Α/2019).

 

6. Στο χρονικό διάστημα των 30 μηνών του άρθρου 3 του νόμου 3468/2006 δεν υπολογίζεται το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί από τη μεταβολή του νομικού ή κανονιστικού πλαισίου χωροθέτησης της παραγράφου 1 μέχρι την έκδοση της απόφασης για τη μεταφορά της θέσης εγκατάστασης της παραγράφου 3.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο ΙΓ8.16 του άρθρου πρώτου του νόμου 4254/2014 (ΦΕΚ 85/Α/2014).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.