Νόμος 4249/14 - Άρθρο 59

Άρθρο 59: Τροποποίηση διατάξεων του νόμου 2168/1993


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 6 του άρθρου 8 του νόμου 2168/1993 (ΦΕΚ 147/Α/1993), όπως προστέθηκε με την παράγραφο 7 του άρθρου 10 του νόμου 3944/2011 (ΦΕΚ 67/Α/2011), αντικαθίσταται με εδάφια ως εξής:

 

{Στην περίπτωση αυτή, ο κάτοχος υποχρεούται να καταβάλει, για την έκδοση άδειας κατοχής κυνηγετικού όπλου, το δεκαπλάσιο των τελών που προβλέπονται κάθε φορά. Ο κάτοχος κυνηγετικού όπλου δεν υπέχει ποινική ευθύνη αν εντός διετίας από τη λήξη της ισχύος της άδειας κατοχής υποβάλει στις αρμόδιες αστυνομικές αρχές τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την ανανέωση της άδειας και καταβάλει το πενταπλάσιο των προβλεπόμενων τελών για την ανανέωσή της. Μετά την πάροδο της ως άνω διετούς προθεσμίας, ο κάτοχος του κυνηγετικού όπλου δεν υπέχει ποινική ευθύνη αν με δική του θέληση και πριν εξετασθεί με οποιονδήποτε τρόπο για παράνομη κατοχή κυνηγετικού όπλου από την αρχή υποβάλει στις αρμόδιες αστυνομικές αρχές τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την ανανέωση της άδειας και καταβάλλει το πενταπλάσιο των προβλεπόμενων τελών.}

 

2. Η περίπτωση α' της παραγράφου 3 του άρθρου 10 του νόμου 2168/1993, αντικαθίσταται ως εξής:

 

{α. Για την ατομική τους ασφάλεια μετά από γνώμη του αρμόδιου εισαγγελέα Πλημμελειοδικών, εφόσον συντρέχουν ιδιαίτερα σοβαροί λόγοι και εξετασθούν επιτυχώς, ιδίως σε θέματα λύσης, αρμολόγησης, γέμισης, απογέμισης και ασφαλούς χρήσης, μεταφοράς και φύλαξης του αιτουμένου όπλου. Για την εξέτασή τους στα ως άνω θέματα οι αιτούντες καταβάλλουν παράβολο ύψους 150 € υπέρ Δημοσίου, το οποίο μπορεί να αναπροσαρμόζεται ανά διετία με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη. Από την ως άνω εξέταση, εξαιρούνται οι υπηρετούντες ή υπηρετήσαντες ως μόνιμοι στις Ένοπλες Δυνάμεις και στα Σώματα Ασφαλείας, ως κατέχοντες υπηρεσιακά όπλα.}

 

3. Εντός τριμήνου, από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, οι αρμόδιες υπηρεσίες καλούν υποχρεωτικά όσους κατέχουν άδεια οπλοφορίας για την ατομική τους ασφάλεια να υποβληθούν στην εξέταση της περίπτωσης α' της παραγράφου 3 του άρθρου 10 του νόμου 2168/1993 (ΦΕΚ 147/Α/1993), όπως αυτή τροποποιείται δια του παρόντος. Όποιος για οποιονδήποτε λόγο δεν υποβληθεί στην παραπάνω εξέταση κατά το χρόνο που ορίζεται στην πρόσκληση ή εξετασθεί ανεπιτυχώς, δεν επιτρέπεται να οπλοφορεί και ανακαλείται η άδεια οπλοφορίας του.

 

4. Η παράγραφος 2 του άρθρου 18 του νόμου 2168/1993 (ΦΕΚ 147/Α/1993) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{2. Οι προβλεπόμενες από τον παρόντα νόμο άδειες δεν χορηγούνται:

 

α) Σε όσους έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για:

 

α)α. πράξεις που προβλέπονται και τιμωρούνται σε βαθμό κακουργήματος και

 

β)β. παραβάσεις των νόμων περί ναρκωτικών και προστασίας της κοινωνίας από το οργανωμένο έγκλημα, για τρομοκρατικές πράξεις, για παραβάσεις διατάξεων που αφορούν αλιεία με εκρηκτικές ύλες ή τοξικές ουσίες και για παραβάσεις του άρθρου 15 του παρόντος νόμου.

 

Η απαγόρευση αυτή ισχύει μέχρι την έκδοση αμετακλήτου απαλλακτικού βουλεύματος ή αμετάκλητης αθωωτικής απόφασης ή θέσεως της υπόθεσης στο αρχείο κατ' άρθρο 43 παράγραφοι 2 και 3 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας ή, σε περίπτωση επιβολής ποινής, για διάστημα πέντε ετών από την έκτισή της ή την άφεσή της με χάρη ή, σε περίπτωση επιβολής της ποινής με αναστολή, για όσο χρόνο διαρκεί η αναστολή.

 

β) Σε όσους έχουν καταδικασθεί αμετάκλητα για:

 

α)α. οποιοδήποτε πλημμέλημα που διώκεται αυτεπαγγέλτως και τελείται με πρόθεση, για το οποίο τους επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης τουλάχιστον 2 ετών και

β)β. οποιοδήποτε πλημμέλημα που προβλέπεται από τις διατάξεις του παρόντος νόμου ανεξαρτήτως του ύψους της επιβληθείσας ποινής.

 

Η απαγόρευση αυτή ισχύει για διάστημα πέντε ετών, από την έκτιση ή την άφεση με χάρη και σε περίπτωση επιβολής της ποινής με αναστολή, για όσο χρόνο διαρκεί η αναστολή.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.