Νόμος 4256/14 - Άρθρο 16

Άρθρο 16


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η παράγραφος 1 του άρθρου 27 του νόμου 3182/2003 (ΦΕΚ 220/Α/2003) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{1. Η Ναυτιλιακή Εταιρεία Πλοίων Αναψυχής λύεται:

 

α) όταν λήξει ο χρόνος διάρκειάς της,

 

β) με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, που λαμβάνεται με απόλυτη πλειοψηφία επί του συνολικού αριθμού των μετοχών της εταιρείας,

 

γ) με την κήρυξη της εταιρείας σε πτώχευση,

 

δ) με απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου, που δικάζει σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας, ύστερα από αίτηση οποιουδήποτε έχει έννομο συμφέρον ή του Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου, αν η εταιρεία επιδιώκει διαφορετικό σκοπό από αυτόν που αναφέρεται στο άρθρο 1,

 

ε) αυτοδικαίως, αν παρέλθει χρονικό διάστημα 24 μηνών από την ημερομηνία καταχώρισης του καταστατικού στο Μητρώο και η εταιρεία δεν προκαλέσει σημείωση στο Μητρώο, ότι απέκτησε την κυριότητα ή ότι ανέλαβε την εκμετάλλευση ή διαχείριση πλοίου αναψυχής που έχει χαρακτηρισθεί ως επαγγελματικό,

 

στ) αυτοδικαίως, αν παρέλθει χρονικό διάστημα 24 μηνών από την ημερομηνία που έπαυσε να έχει την κυριότητα ή την εκμετάλλευση ή τη διαχείριση πλοίου αναψυχής που χαρακτηρίζεται ως επαγγελματικό. Αν με διοικητική πράξη παύσει, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, να χαρακτηρίζεται ως επαγγελματικό το μοναδικό πλοίο αναψυχής, που η εταιρεία έχει στην κυριότητα ή την εκμετάλλευση ή τη διαχείρισή της, η λύση επέρχεται ύστερα από 24 μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της διοικητικής πράξης.

 

Στις περιπτώσεις ε' και στ' ανωτέρω, το χρονικό διάστημα αυξάνεται σε 48 μήνες, αν πρόκειται για πλοίο αναψυχής υπό ναυπήγηση.}

 

2. α. Η παράγραφος 2)α του άρθρου 4 του νόμου 2575/1998 (ΦΕΚ 23/Α/1998) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{2. α) Απαλλάσσονται από την υποχρέωση να εφοδιάζονται με ναυτολόγιο οι μηχανότρατες μέχρι 30 κόρους ολικής χωρητικότητας, τα ιδιωτικά πλοία αναψυχής ανεξαρτήτως χωρητικότητας, τα επαγγελματικά πλοία αναψυχής ολικού μήκους ως και 24 m και κάθε άλλο σκάφος μέχρι 25 κόρους ολικής χωρητικότητας.}

 

β. Η παράγραφος 1.α του άρθρου 5 του νόμου 2575/1998 (ΦΕΚ 23/Α/1998) αντικαθίσταται ως εξής:

 

1.α) Ο χρόνος της ετήσιας άδειας του ναυτικού, όπως αυτός καθορίζεται εκάστοτε κατά τις κείμενες διατάξεις, λαμβάνεται υπόψη για τη θεμελίωση του συνταξιοδοτικού δικαιώματος και για την επαύξηση της σύνταξής του, μόνο για τις υπηρεσίες που απέκτησε ο ναυτικός ως μέλος συγκροτημένου πληρώματος ή με ιδιότητα που εξομοιώνεται με την ιδιότητα τέτοιου μέλους και είναι από αυτές που προβλέπονται στον αριθμό 2 του άρθρου 3 του κωδικοποιημένου νόμου [Ν] 792/1978, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του με το άρθρο 8 του νόμου [Ν] 1085/1980, σε πλοία με ελληνική ή ξένη σημαία, συμβεβλημένα ή μη με το Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο, αποκλειόμενης κάθε άλλης υπηρεσίας που λογίζεται ή εξομοιώνεται με πραγματική ναυτική υπηρεσία ή αποκτήθηκε σε πλοία μέχρι 25 κόρους ολικής χωρητικότητας και πλωτά ναυπηγήματα ανεξαρτήτως χωρητικότητας, με εξαίρεση αυτή που αποκτήθηκε σε ρυμουλκά πλοία ως και 25 κόρους ολικής χωρητικότητας.}

 

3. Στην παράγραφο 1 του άρθρου μόνου της απόφασης με αριθμό 3131.4/1/1999 (ΦΕΚ 2000/Β/1999) καταργούνται τα στοιχεία με αύξοντα αριθμό 25 (άδεια απόπλου υπό ξένη σημαία) και 55 (άδεια ανέλκυσης ή καθέλκυσης πλοίων ή πλωτών ναυπηγημάτων).

 

4. Στο άρθρο 18 του Κώδικα Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου (νομοθετικό διάταγμα 187/1973 (ΦΕΚ 261/Α/1973)) προστίθεται παράγραφος 3 ως εξής:

 

{3. Ελληνικό πλοίο διαγράφεται επίσης από το αντίστοιχο νηολόγιο μετά από αίτηση του πλοιοκτήτη, λόγω αλλαγής σημαίας, με την οποία συνυποβάλλονται βεβαιώσεις ότι δεν υπάρχουν οφειλές προς το Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο και φορολογικές, τελωνειακές και λοιπές οφειλές σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας και Ναυτιλίας και Αιγαίου καθορίζονται οι όροι και προϋποθέσεις και κάθε σχετικό θέμα για την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου.}

 

5. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 1 του νόμου [Ν] 1665/1986 (ΦΕΚ 194/Α/1986) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Στην έννοια των κινητών πραγμάτων της παραγράφου 1 περιλαμβάνονται τα αεροσκάφη, καθώς και τα ιδιωτικά ή επαγγελματικά πλοία αναψυχής, όπως κάθε φορά αυτά ορίζονται από τις κείμενες διατάξεις, και εξαιρούνται λοιπά πλοία και πλωτά ναυπηγήματα, ενώ στην έννοια των ακινήτων πραγμάτων συμπεριλαμβάνονται οι αγροτικές εκτάσεις, οι οριζόντιες και κάθετες ιδιοκτησίες με κτίσματα μετά του ποσοστού του γηπέδου που αναλογεί στα συγκεκριμένα κτίσματα σε σχέση με τη δομήσιμη επιφάνεια του γηπέδου και γενικά τα κτίσματα ή το συγκρότημα κτισμάτων μετά των λοιπών εγκαταστάσεων, συμπεριλαμβανομένου του γηπέδου που αναλογεί στα συγκεκριμένα κτίσματα, σε συνάρτηση με το εμβαδόν του και τη συνολική δομήσιμη επιφάνεια που μπορεί να πραγματοποιηθεί στο γήπεδο και επιπλέον ο ακάλυπτος χώρος που προβλέπεται από τις πολεοδομικές διατάξεις ως χώρος στάθμευσης αυτοκινήτων. Επιτρέπεται η χρηματοδοτική μίσθωση ιδιωτικών και επαγγελματικών πλοίων αναψυχής. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Αιγαίου καθορίζονται οι ειδικοί όροι που ρυθμίζουν τη χρηματοδοτική μίσθωση ως προς τα ιδιωτικά και επαγγελματικά πλοία αναψυχής.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.