Νόμος 4276/14 - Άρθρο 28

Άρθρο 28: Αγροτουρισμός - ορισμοί


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Για την εφαρμογή του παρόντος νόμου ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

 

1. Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (ΜΑΑΕ). Είναι το μητρώο καταγραφής όλων των αγροτικών εκμεταλλεύσεων που τηρείται στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και διέπεται από τις διατάξεις του νόμου 3874/2010, όπως ισχύει.

 

2. Αγροτουρισμός. Είναι η ειδική μορφή τουρισμού υπαίθρου η οποία αφορά την παροχή υπηρεσιών υποδοχής και φιλοξενίας ή και εστίασης σε χώρους λειτουργικά ενοποιημένους με αγροτικές εγκαταστάσεις, οι οποίες προσφέρονται συνδυαστικά με δραστηριότητες που σχετίζονται με την αγροτική παραγωγή, όπως και με την προστασία και ανάδειξη του φυσικού και ανθρωπογενούς αγροτικού τοπίου. Η δραστηριότητα του αγροτουρισμού συνδυάζεται υποχρεωτικά με την παραγωγή αγροτικών προϊόντων κατά την έννοια του άρθρου 2 περίπτωση ζ' του νόμου 3874/2010, όπως ισχύει κάθε φορά.

 

Δίνεται η δυνατότητα οι χώροι φιλοξενίας και διαμονής να χωροθετούνται από τους εγγεγραμμένους στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων και εντός Δημοτικών Διαμερισμάτων με πληθυσμό όχι μεγαλύτερο των 5.000 κατοίκων.

 

3. Επιχείρηση Αγροτουρισμού. Είναι η επιχείρηση που παρέχει υπηρεσίες της παραγράφου 2 του άρθρου αυτού.

 

4. Αγρόκτημα. Ως αγρόκτημα νοείται ο λειτουργικά ενοποιημένος χώρος του εγγεγραμμένου στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων του νόμου 3874/2010, όπως ισχύει κάθε φορά, ο οποίος έχει αυτοτέλεια γηπέδου/οικοπέδου. Τα πολυλειτουργικά αγροκτήματα του άρθρου 52 του νόμου [Ν] 4235/2014 (ΦΕΚ 32/Α/2014) θεωρούνται για τις ανάγκες του παρόντος νόμου Αγροκτήματα.

 

5. Καλάθι Αγροτικών Προϊόντων. Είναι το σύνολο των επιλεγμένων διατροφικών προϊόντων του πρωτογενούς τομέα, συμπεριλαμβανομένων και των προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιεργειών, των οποίων η παραγωγή ή και η επεξεργασία ή και η τυποποίηση πραγματοποιείται εντός των διοικητικών ορίων της Περιφέρειας.

 

Η αρμοδιότητα για τη θεσμοθέτηση της διαδικασίας καθορισμού του περιεχομένου του καλαθιού αγροτικών προϊόντων μίας Περιφέρειας ανήκει στο οικείο Περιφερειακό Συμβούλιο. Ως καλάθι αγροτικών προϊόντων νοείται και το καλάθι της Περιφέρειας κατά την έννοια του νόμου 4015/2011 (ΦΕΚ 210/Α/2011).

 

6. Ειδικό Σήμα Αγροτουρισμού. Το Ειδικό Σήμα Αγροτουρισμού είναι σήμα με ειδικό λογότυπο χορηγούμενο από το Υπουργείο Τουρισμού, με το οποίο πιστοποιείται ότι μία επιχείρηση πληροί τις ειδικές προϋποθέσεις του παρόντος νόμου και προσφέρει ένα ελάχιστο προδιαγεγραμμένο επίπεδο υπηρεσιών, που εξειδικεύεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Τουρισμού και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, όπως ειδικότερα ορίζεται στο άρθρο 33 του παρόντος νόμου.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.