Νόμος 4320/15 - Άρθρο 32

Άρθρο 32


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Για τη σίτιση των υπηκόων τρίτων χωρών που παραμένουν προσωρινά στα Προαναχωρησιακά Κέντρα Κράτησης Αλλοδαπών που ιδρύθηκαν και λειτουργούν στην Ελληνική Αστυνομία, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 35 του νόμου 3907/2011, επιτρέπεται η σύναψη δημοσίων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών, η δαπάνη των οποίων μπορεί να καλύπτεται από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους, σύμφωνα με τις κείμενες περί προμηθειών διατάξεις (νόμος 4281/2014 (ΦΕΚ 160/Α/2014)).

 

2. Στα πρόσωπα της προηγούμενης παραγράφου, εφόσον δεν παρέχονται υπηρεσίες σίτισης για οποιονδήποτε νομικό ή πραγματικό λόγο, καταβάλλεται ημερήσια δαπάνη τροφοδοσίας, σε βάρος του ΚΑΕ 2739 του προϋπολογισμού εξόδων του ΕΦ 43-110 Ελληνική Αστυνομία, το ύψος της οποίας, ο τρόπος καταβολής αυτής, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια καθορίζονται με απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Οικονομικών. Μέχρι την έκδοση της απόφασης αυτής, η ημερήσια δαπάνη τροφοδοσίας καταβάλλεται με απόφαση του Διοικητή της έδρας ενός εκάστου των εν λόγω Κέντρων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο νομοθετικό διάταγμα [Ν] 116/1969 και τα κατ' εξουσιοδότηση αυτού νομοθετήματα και καλύπτεται από τον ίδιο ως άνω ΚΑΕ. Με όμοια απόφαση του Διοικητή καθορίζεται ο χρόνος λήξης καταβολής της ημερήσιας δαπάνης τροφοδοσίας, λόγω επανέναρξης παροχής των υπηρεσιών σίτισης.

 

3. Οι δαπάνες σίτισης υπηκόων τρίτων χωρών στα Κέντρα της προηγούμενης παραγράφου, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν από 09-10-2013 μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος άρθρου, σύμφωνα με τις διατάξεις του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 116/1969 και τα κατ' εξουσιοδότηση αυτού νομοθετήματα σε βάρος των πιστώσεων των ΚΑΕ 2739 και 9276 του προϋπολογισμού εξόδων του ΕΦ 43-110 Ελληνική Αστυνομία, θεωρούνται σύννομες.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 10 της από 30-12-2015 πράξης υπουργικού συμβουλίου (ΦΕΚ 184/Α/2015).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.