Νόμος 4339/15 - Άρθρο 50

Άρθρο 50: Οικονομική Διαχείριση και Λειτουργία


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Το μετοχικό κεφάλαιο του Εθνικού Κέντρου Οπτικοακουστικών Μέσων και Επικοινωνίας ορίζεται σε 24.000 ευρώ με δυνατότητα αύξησης μετά από πρόταση του διοικητικού συμβουλίου προς τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, η οποία συνίσταται από τον Υπουργό Οικονομικών και τον αρμόδιο για την εθνική επικοινωνιακή πολιτική Υπουργό ή τους νόμιμους εκπροσώπους τους και παρίσταται με μια ονομαστική μετοχή, η οποία ανήκει στο Ελληνικό Δημόσιο.

 

2. Οι οικονομικοί πόροι του Εθνικού Κέντρου Οπτικοακουστικών Μέσων και Επικοινωνίας προέρχονται από:

 

α) Την ετήσια επιχορήγηση από τον τακτικό προϋπολογισμό και τον προϋπολογισμό δημοσίων επενδύσεων της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας.

 

β) Τις επιχορηγήσεις από άλλους δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς ή από χρηματοδοτήσεις προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και Διεθνών Οργανισμών.

 

γ) Τις δωρεές, χορηγίες, κληρονομιές, κληροδοσίες και κάθε άλλου είδους παροχές από τρίτους. Η αποδοχή κληρονομιάς από το Εθνικό Κέντρο Οπτικοακουστικών Μέσων και Επικοινωνίας γίνεται πάντα με το ευεργέτημα της απογραφής.

 

δ) Τα έσοδα από την παροχή έναντι ανταλλάγματος εξειδικευμένων υπηρεσιών στο Δημόσιο, σε νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου και ιδιώτες.

 

ε) Τα έσοδα από την πώληση εκδόσεων.

 

στ) Τα έσοδα από την εκμετάλλευση της περιουσίας του.

 

ζ) Τα έσοδα από οποιαδήποτε άλλη πηγή σε εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος νόμου.

 

3. Η οικονομική διαχείριση γίνεται, σύμφωνα με τον παρόντα νόμο και τον Κανονισμό Οικονομικής Διαχείρισης του Εθνικού Κέντρου Οπτικοακουστικών Μέσων και Επικοινωνίας.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 375 του νόμου 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/2016).

 

4. Ειδικά για την προκήρυξη διαγωνισμών, την αξιολόγηση προσφορών, την κατακύρωση, τη σύναψη συμβάσεων και τα νόμιμα δικαιώματα των συμμετεχόντων στις διαδικασίες αυτές ισχύουν οι κείμενες διατάξεις του Κανονισμού Προμηθειών του Δημοσίου (προεδρικό διάταγμα 118/2007 (ΦΕΚ 150/Α/2007) και νόμος 4281/2014 (ΦΕΚ 160/Α/2014)).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 4 καταργήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 377 του νόμου 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/2016).

 

5. Οι αποδοχές του προσωπικού του Εθνικού Κέντρου Οπτικοακουστικών Μέσων και Επικοινωνίας καθορίζονται από τις διατάξεις του νόμου 4024/2011 (ΦΕΚ 226/Α/2011), οι οποίες διέπουν τον καθορισμό των αποδοχών των δημοσίων υπαλλήλων, όπως κάθε φορά ισχύουν.

 

6. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του αρμόδιου για την εθνική επικοινωνιακή πολιτική Υπουργού μπορεί να διατάσσεται οποτεδήποτε η διενέργεια διαχειριστικού ή άλλου οικονομικού ελέγχου και να καθορίζονται τα όργανα, η διαδικασία και ο τρόπος άσκησης αυτού.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.