Νόμος 4342/15 - Άρθρο 55

Άρθρο 55


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στο άρθρο 221 του νόμου [Ν] 4072/2012 (ΦΕΚ 86/Α/2012) προστίθενται τρίτο και τέταρτο εδάφιο ως εξής:

 

{Με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, η οποία λαμβάνεται μετά από γνώμη του Συμβουλίου Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών (ΣΑΣ), είναι δυνατή η τροποποίηση των όρων συμβάσεων ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας του άρθρου 17 του νόμου 3887/2010 Οδικές εμπορευματικές μεταφορές (ΦΕΚ 174/Α/2010), όπως ισχύει, όταν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη εκπλήρωση της συμβατικής υποχρέωσης προς αντικατάσταση του συμβατικού πλοίου με άλλο ανώτερης κατηγορίας. Η διάταξη του προηγούμενου εδαφίου εφαρμόζεται και επί συμβάσεων που καταρτίσθηκαν πριν την έναρξη ισχύος του παρόντος άρθρου και δεν έχουν λυθεί έως τότε με οποιονδήποτε τρόπο.}

 

2. Στη δέκατη τρίτη παράγραφο του άρθρου όγδοου του νόμου 2932/2001 (ΦΕΚ 145/Α/2001), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 220 του νόμου [Ν] 4072/2012 - Βελτίωση επιχειρηματικού περιβάλλοντος - Νέα εταιρική μορφή - Σήματα - Μεσίτες Ακινήτων - Ρύθμιση θεμάτων ναυτιλίας, λιμένων και αλιείας και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 86/Α/2012) και στη συνέχεια με το άρθρο 50 του νόμου 4331/2015 (ΦΕΚ 69/Α/2015), προστίθεται τελευταίο εδάφιο ως εξής:

 

{Με κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής καθορίζονται ο Κωδικός Αριθμός Εξόδων για την απόδοση των ποσών και οι λεπτομέρειες εφαρμογής του παρόντος άρθρου.}

 

3. Στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 33 παράγραφος 12 του νόμου 4256/2014 (ΦΕΚ 92/Α/2014) η φράση εντός ενός έτους από την ολοκλήρωση του αντικαθίσταται από τη φράση εντός ενός έτους από την κατάταξη των επιτυχόντων υποψηφίων.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.