Νόμος 4342/15 - Άρθρο p13

Παράρτημα XIII: Γενικό πλαίσιο για την υποβολή εκθέσεων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Μέρος Ι: Γενικό πλαίσιο για τις ετήσιες εκθέσεις

 

Οι ετήσιες εκθέσεις που αναφέρονται στο άρθρο Ά παρέχουν τη βάση για την παρακολούθηση της προόδου προς την επίτευξη του εθνικού ενδεικτικού στόχου για το 2020. Οι εκθέσεις περιλαμβάνουν τουλάχιστον τις ακόλουθες πληροφορίες:

 

α) εκτίμηση των ακόλουθων δεικτών για το έτος πριν από το προηγούμενο (έτος Χ- 2), όπου Χ είναι το τρέχον έτος:

 

α)α) κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας,

 

α)β) συνολική τελική κατανάλωση ενέργειας,

 

α)γ) τελική κατανάλωση ενέργειας ανά τομέα

 

α)γ)α) βιομηχανία

α)γ)β) μεταφορές (διάκριση μεταξύ επιβατικών και εμπορευματικών μεταφορών εάν υπάρχουν)

α)γ)γ) νοικοκυριά

α)γ)δ) υπηρεσίες,

 

α)δ) ακαθάριστη προστιθέμενη αξία ανά τομέα

 

α)δ)α) βιομηχανία

α)δ)β) υπηρεσίες,

 

α)ε) διαθέσιμο εισόδημα νοικοκυριών,

 

α)στ)ακαθάριστο εγχώριο προϊόν (ΑΕΠ),

 

α)ζ) παραγωγή ηλεκτρισμού από θερμική ηλεκτροπαραγωγή,

 

α)η) παραγωγή ηλεκτρισμού από συμπαραγωγή θερμότητας και ηλεκτρισμού

 

α)θ) παραγωγή θερμότητας από θερμική ηλεκτροπαραγωγή,

 

α)ι) παραγωγή θερμότητας από σταθμούς συμπαραγωγής θερμότητας και ηλεκτρισμού, συμπεριλαμβανομένης βιομηχανικής απορριπτόμενης θερμότητας,

 

α)κ) καύσιμα για την παραγωγή θερμικής ενέργειας,

 

α)λ) επιβατοχιλιόμετρα (pkm), εάν υπάρχουν,

 

α)μ) τονοχιλιόμετρα (ton km), εάν υπάρχουν,

 

αν) συνδυασμένα χιλιόμετρα μεταφορών (pkm + ton km), σε περίπτωση που δεν διατίθενται οι υποπεριπτώσεις α)λ) και α)μ),

 

α)ξ) πληθυσμός.

 

Σε τομείς στους οποίους η κατανάλωση ενέργειας παραμένει σταθερή ή αυξάνεται, αναλύονται και αξιολογούνται οι σχετικοί λόγοι.

 

β) επικαιροποίηση των κύριων νομοθετικών και μη νομοθετικών μέτρων που εφαρμοστή καν το προηγούμενο έτος τα οποία συμβάλλουν στην επίτευξη του εθνικού ενδεικτικού στόχου ενεργειακής απόδοσης για το 2020,

 

γ) το συνολικό εμβαδόν δαπέδου των κτιρίων με συνολικό ωφέλιμο εμβαδόν μεγαλύτερο από 250 m2 ιδιόκτητων και καταλαμβανόμενων από την κεντρική δημόσια διοίκηση, τα οποία την 1η Ιανουαρίου του έτους πού πρέπει να υποβληθεί η έκθεση, δεν πληρούσαν τις απαιτήσεις ενεργειακής απόδοσης που αναφέρονται στο άρθρο 7 παράγραφος 1,

 

δ) το συνολικό εμβαδόν δαπέδου των θερμαινόμενων ή/και ψυχόμενων κτιρίων που είναι ιδιόκτητα και καταλαμβανόμενα από την κεντρική δημόσια διοίκηση, τα οποία ανακαινίστηκαν το προηγούμενο έτος κατά τα αναφερόμενα στο άρθρο 7 παράγραφος 1.

 

ε) την επιτευχθείσα εξοικονόμηση ενέργειας από το καθεστώς επιβολής υποχρέωσης ενεργειακής απόδοσης ή / και των μέτρων πολιτικής του άρθρου 9.

 

Η πρώτη έκθεση περιλαμβάνει τον εθνικό ενδεικτικό στόχο ενεργειακής απόδοσης της παραγράφου 1 του άρθρου 4, καθώς και την περίπτωση α) αυτού του μέρους, οι δε επόμενες τις περιπτώσεις α) έως και ε).

 

Στις αναφερόμενες στο άρθρο 4 ετήσιες εκθέσεις, μπορούν να περιλαμβάνονται και πρόσθετοι εθνικοί ενδεικτικοί στόχοι. Αυτοί μπορεί να αφορούν ειδικότερα τους στατιστικούς δείκτες που απαριθμούνται στην περίπτωση α) αυτού του μέρους ή συνδυασμούς αυτών, όπως ένταση πρωτογενούς ή τελικής ενέργειας ή τομεακές ενεργειακές εντάσεις.

 

Μέρος II: Γενικό πλαίσιο για τα Εθνικά Σχέδια Δράσης Ενεργειακής Απόδοσης

 

Τα Εθνικά Σχέδια Δράσης Ενεργειακής Απόδοσης που αναφέρονται στο άρθρο παρέχουν το πλαίσιο για την ανάπτυξη εθνικών στρατηγικών ενεργειακής απόδοσης.

 

Τα Εθνικά Σχέδια Δράσης Ενεργειακής Απόδοσης αφορούν τα σημαντικά μέτρα βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης και την αναμενόμενη/επιτευχθείσα εξοικονόμηση ενέργειας, συμπεριλαμβανομένων των μέτρων στον τομέα του εφοδιασμού, της μεταφοράς και διανομής ενέργειας, καθώς και της τελικής χρήσης ενέργειας. Τα Εθνικά Σχέδια Δράσης Ενεργειακής Απόδοσης περιλαμβάνουν τουλάχιστον τις ακόλουθες πληροφορίες:

 

α) Στόχοι και στρατηγικές

 

α)α) ο ενδεικτικός εθνικός στόχος ενεργειακής απόδοσης για το 2020 του άρθρου 4

α)β) ο εθνικός ενδεικτικός στόχος εξοικονόμησης ενέργειας που τίθεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 4 του νόμου 3855/2010,

α)γ) άλλοι υφιστάμενοι στόχοι ενεργειακής απόδοσης που αφορούν το σύνολο της οικονομίας ή ειδικούς τομείς.

 

β) Μέτρα και εξοικονόμηση ενέργειας

 

Τα Εθνικά Σχέδια Δράσης Ενεργειακής Απόδοσης παρέχουν πληροφορίες για τα μέτρα που εγκρίθηκαν ή προβλέπεται να εγκριθούν ενόψει της εφαρμογής των κύριων στοιχείων του παρόντος νόμου και της σχετικής εξοικονόμησης.

 

β)α) Εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας

 

Τα Εθνικά Σχέδια Δράσης Ενεργειακής Απόδοσης παραθέτουν τα σημαντικά μέτρα που ελήφθησαν και τις σημαντικές δράσεις που ανελήφθησαν για την εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας σε όλους τους τομείς της οικονομίας. Για κάθε μέτρο ή δέσμη μέτρων/δράσεων παρέχονται εκτιμήσεις της αναμενόμενης εξοικονόμησης για το 2020 και της εξοικονόμησης που έχει επιτευχθεί έως τη στιγμή της υποβολής εκθέσεων. Εφόσον διατίθενται, θα πρέπει να παρέχονται στοιχεία σχετικά με άλλες επιπτώσεις / οφέλη των μέτρων (μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου, βελτίωση της ποιότητας του αέρα, δημιουργία θέσεων εργασίας κ.λ.π.) και ο προϋπολογισμός εφαρμογής,

 

β)β) Τελική εξοικονόμηση ενέργειας

 

Τα πρώτα και τα δεύτερα Εθνικά Σχέδια Δράσης Ενεργειακής Απόδοσης περιλαμβάνουν τα αποτελέσματα σε σχέση με την εκπλήρωση του στόχου της τελικής εξοικονόμησης ενέργειας που ορίζεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 4 του νόμου 3855/2010. Εάν ο υπολογισμός / εκτίμηση της εξοικονόμησης ανά μέτρο δεν είναι διαθέσιμα, η μείωση της κατανάλωσης ενέργειας σε επίπεδο τομέα αποδεικνύεται με βάση τον συνδυασμό μέτρων. Τα πρώτα και τα δεύτερα Εθνικά Σχέδια Δράσης Ενεργειακής Απόδοσης περιλαμβάνουν επίσης τη μέτρηση ή / και μεθοδολογία υπολογισμού που χρησιμοποιήθηκε για τον υπολογισμό της εξοικονόμησης ενέργειας. Εάν εφαρμόζεται η συνιστώμενη μεθοδολογία, των συστάσεων για μεθόδους μέτρησης και επαλήθευσης στο πλαίσιο της Οδηγίας 2005/32/ΕΚ, το Εθνικό Σχέδιο Δράσης Ενεργειακής Απόδοσης θα πρέπει να περιλαμβάνει αναφορά σε αυτή.

 

γ) Δημόσιοι φορείς (άρθρο 7)

 

Τα Εθνικά Σχέδια Δράσης Ενεργειακής Απόδοσης περιλαμβάνουν κατάλογο των δημόσιων φορέων που έχουν εκπονήσει σχέδιο ενεργειακής απόδοσης σύμφωνα με την παράγραφο 14 του άρθρου 7.

         

δ) Υποχρεώσεις ενεργειακής απόδοσης (άρθρο 9)

 

Τα Εθνικά Σχέδια Δράσης Ενεργειακής Απόδοσης περιλαμβάνουν τους συντελεστές που επελέγησαν σύμφωνα με το παράρτημα IV.

 

Το πρώτο Εθνικό Σχέδιο Δράσης Ενεργειακής Απόδοσης περιλαμβάνει σύντομη περιγραφή του καθεστώτος που αναφέρεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 9 ή τα εναλλακτικά μέτρα που εγκρίθηκαν κατ' εφαρμογή των παραγράφων 10 και 11 του άρθρου 9.

 

ε). Ενεργειακοί έλεγχοι και καθεστώτα διαχείρισης (άρθρο 10)

 

Τα Εθνικά Σχέδια Δράσης Ενεργειακής Απόδοσης περιλαμβάνουν:

 

ε)α) τον αριθμό των ενεργειακών ελέγχων που διενεργήθηκαν την προηγούμενη περίοδο,

 

ε)β) τον αριθμό των ενεργειακών ελέγχων που διενεργήθηκαν σε μεγάλες επιχειρήσεις την προηγούμενη περίοδο,

 

ε)γ) τον αριθμό των μεγάλων εταιρειών στην επικράτεια των κρατών μελών, με ένδειξη του αριθμού των εταιρειών που αφορά τις παραγράφους 8 και 11 του άρθρου 10.

 

στ) Προώθηση της αποδοτικής θέρμανσής και ψύξης (άρθρο 15)

 

Τα Εθνικά Σχέδια Δράσης Ενεργειακής Απόδοσης περιλαμβάνουν εκτίμηση της προόδου που έχει συντελεσθεί κατά την εφαρμογή της περιεκτικής αξιολόγησης που αναφέρεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 15.

 

ζ) Μεταφορά και διανομή ενέργειας (άρθρο 16)

 

Το πρώτο Εθνικό Σχέδιο Δράσης Ενεργειακής Απόδοσης και οι επόμενες εκθέσεις που πρέπει να υποβάλλονται στη συνέχεια ανά 10 έτη περιλαμβάνουν την αξιολόγηση που έχει εκπονηθεί, τα μέτρα και τις επενδύσεις που έχουν προσδιοριστεί για την αξιοποίηση του δυναμικού ενεργειακής απόδοσης των υποδομών αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας που αναφέρονται στις παραγράφους 5 και 6 του άρθρου 16.

 

η) Τα Εθνικά Σχέδια Δράσης Ενεργειακής Απόδοσης περιλαμβάνουν τις εκθέσεις ως προς τα μέτρα που λαμβάνονται για την εφαρμογή και ανάπτυξη ανταπόκρισης στη ζήτηση, όπως αναφέρεται στο άρθρο 16.

 

θ) Συστήματα αναγνώρισης προσόντων, διαπίστευσης και πιστοποίησης (άρθρο 17)

 

Τα Εθνικά Σχέδια Δράσης Ενεργειακής Απόδοσης περιλαμβάνουν πληροφοριακά στοιχεία για τα διαθέσιμα συστήματα αναγνώρισης προσόντων, διαπίστευσης και πιστοποίησης ή τα ισοδύναμα συστήματα επαγγελματικών προσόντων για τους παρόχους ενεργειακών υπηρεσιών, ενεργειακών ελέγχων και μέτρων βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης.

 

ι) Ενεργειακές υπηρεσίες (άρθρο 19)

 

Τα Εθνικά Σχέδια Δράσης Ενεργειακής Απόδοσης περιλαμβάνουν εσωτερικό σύνδεσμο στον ιστότοπο με τον κατάλογο των παρόχων ενεργειακών υπηρεσιών που αναφέρονται στην περίπτωση γ) της παραγράφου 1 του άρθρου 19.

 

ι)α) Άλλα μέτρα προώθησης της ενεργειακής απόδοσης (άρθρο 20)

 

Το πρώτο Εθνικό Σχέδιο Δράσης Ενεργειακής Απόδοσης περιλαμβάνει κατάλογο των μέτρων που αναφέρονται στην παράγραφο 1 και 2 του άρθρου 20.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.