Νόμος 4368/16 - Άρθρο 43

Άρθρο 43: Κίνητρα για άγονες - νησιωτικές περιοχές - Άγονο ιατρείο


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η παράγραφος 4 του άρθρου 22 του νόμου 4208/2013 (ΦΕΚ 252/Α/2013) τροποποιείται ως ακολούθως:

 

{Για την κατάληψη θέσης κλάδου ιατρού Εθνικού Συστήματος Υγείας ή την πρόσληψη στο ΠΕΔΥ, η προϋπηρεσία του ιατρού υπηρεσίας υπαίθρου (υπόχρεου και επί θητεία) στις νησιωτικές περιοχές και στις άγονες ή προβληματικές περιοχές, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, καθώς και στα χαρακτηρισμένα ως άγονα Περιφερειακά Ιατρεία, αναγνωρίζεται και υπολογίζεται στο πενταπλό σε σχέση με την προϋπηρεσία των υπολοίπων ιατρών.

 

Για τους επί θητεία ειδικευμένους ιατρούς, η προϋπηρεσία στις παραπάνω περιοχές υπολογίζεται στο επταπλό.

 

Η παρούσα διάταξη ισχύει από τις 18-11-2013, ημερομηνία δημοσίευσης του νόμου 4208/2013 (18-11-2013), για τους ιατρούς που αποφοίτησαν από την ημερομηνία αυτή και εντεύθεν, για δε τους ιατρούς, που αποφοίτησαν πριν τις 18-11-2013, ισχύει μόνον για την υπηρεσία υπαίθρου (υποχρεωτική και επί θητεία) που διανύεται μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου.}

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 6 του άρθρου 39 του νόμου [Ν] 4486/2017 (ΦΕΚ 115/Α/2017).

 

2. Στην παράγραφο 2 της με αριθμό οίκοθεν Α2Δ/ΓΠ137/2014 υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 27/Β/2015) προστίθεται εδάφιο μετά το β' εδάφιο ως ακολούθως:

 

{Για την απόκτηση του τίτλου ειδικότητας της Παθολογίας και της Χειρουργικής επιτρέπεται η υποβολή 2 αιτήσεων, μία σε μερικής και μία σε πλήρους άσκησης νοσοκομεία, μόνον στην περίπτωση υποβολής αιτήσεως μερικής άσκησης σε νοσοκομείο νησιωτικών, άγονων ή προβληματικών περιοχών και με την υποχρέωση της παραμονής του ειδικευόμενου ιατρού σε αυτό ολόκληρο το χρονικό διάστημα της σύμβασής του. Σε περίπτωση που παραιτηθεί και αποχωρήσει από το εν λόγω νοσοκομείο πριν τη λήξη της σύμβασής του, η αίτησή του για το νοσοκομείο πλήρους άσκησης διαγράφεται. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας καθορίζονται τα παραπάνω νοσοκομεία μερικής άσκησης των νησιωτικών, άγονων ή προβληματικών περιοχών.}

 

3. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 28 του νόμου 4025/2011 (ΦΕΚ 228/Α/2011) προστίθεται εδάφιο ως ακολούθως:

 

{Ο χρόνος υπηρεσίας των ειδικευμένων ιατρών του Εθνικού Συστήματος Υγείας που διανύθηκε σε ΠΕΔΥ - Κέντρο Υγείας ή σε ΠΕΔΥ Περιφερειακό Ιατρείο ή σε ΠΕΔΥ Πολυδύναμο Περιφερειακό Ιατρείο, ή σε ΠΕΔΥ Ειδικό Περιφερειακό Ιατρείο σε νησιωτικές, ή άγονες και προβληματικές περιοχές, όπως ορίζονται στο προεδρικό διάταγμα [ΠΔ] 131/1987 (ΦΕΚ 73/Α/1987) και σε σχετικές υπουργικές αποφάσεις, για την υπηρεσία υπαίθρου επί θητεία, προσμετράται ως χρόνος προϋπηρεσίας για την επιστημονική τους εξέλιξη.}

 

4. Η παράγραφος 5 του άρθρου 28 του νόμου 2646/1998 (ΦΕΚ 236/Α/1998) τροποποιείται ως ακολούθως:

 

{5. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας δύνανται να χαρακτηρίζονται ή να αποχαρακτηρίζονται τα ΠΕΔΥ Περιφερειακά Ιατρεία, ΠΕΔΥ - Πολυδύναμα Περιφερειακά Ιατρεία, ΠΕΔΥ - Ειδικά Περιφερειακά Ιατρεία και ΠΕΔΥ - Κέντρα Υγείας ως Περιφερειακά Ιατρεία και Κέντρα Υγείας άγονων και προβληματικών περιοχών και να παρέχονται οικονομικά και άλλα κίνητρα στους γιατρούς υπηρεσίας υπαίθρου που διορίζονται σε αυτά.}

 

5. Το δεύτερο εδάφιο της δεύτερης παραγράφου της περίπτωσης γ' της παραγράφου 2 του άρθρου 21 του νόμου 3580/2007 (ΦΕΚ 134/Α/2007), όπως ισχύει, αντικαθίσταται, από την έναρξη της ισχύος του, ως εξής:

 

{Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης και τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου αυτών μπορούν να παρέχουν στον επικουρικό ιατρό και τον ιατρό υπηρεσίας υπαίθρου της περιοχής τους, για όλη τη διάρκεια της σύμβασης ή της θητείας του, δωρεάν σίτιση, κατάλληλο κατάλυμα διαμονής ή και χρηματικά επιδόματα για την κάλυψη των αναγκών του αυτών.}

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.