Νόμος 4025/11 - Άρθρο 28

Άρθρο 28: Θέματα ιατρών υπηρεσίας υπαίθρου


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η παράγραφος 6 του άρθρου 26 του νόμου 2519/1997 (ΦΕΚ 165/Α/1997), όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 28 του νόμου 2646/1998 (ΦΕΚ 236/Α/1998) και την παράγραφο 1 του άρθρου 57 του νόμου 3918/2011 (ΦΕΚ 31/Α/2011), αντικαθίσταται ως εξής:

 

{6. Οι θέσεις ιατρών υπαίθρου προκηρύσσονται πέντε μήνες πριν από τη λήξη της θητείας των ιατρών, που υπηρετούν σε αυτές. Μετά τα οριστικά αποτελέσματα της προκήρυξης για τις θέσεις, που δεν καλύπτονται και είναι σε νησιωτικές περιοχές, ή άγονες και προβληματικές σύμφωνα με το προεδρικό διάταγμα [ΠΔ] 131/1987 (ΦΕΚ 73/Α/1987), καθώς και στα χαρακτηρισμένα ως άγονα Περιφερειακά Ιατρεία, ανακοινώνεται πρόσκληση ενδιαφέροντος, στην οποία προτεραιότητα έχουν οι αιτούντες ιατροί κατηγορίας επί θητεία.

 

Στην πρόσκληση ενδιαφέροντος τηρείται η οριζόμενη στην υπ' αριθμόν 18757/1911 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 311/Β/1911) διαδικασία διενέργειας, έκδοσης αποτελεσμάτων και τοποθέτησης αγροτικών ιατρών.

 

Αν η θέση που προκηρύσσεται δεν καλυφθεί, μπορεί να παραταθεί η θητεία του ιατρού, που υπηρετεί στο Κέντρο Υγείας ή σε Περιφερειακό Ιατρείο ή σε Πολυδύναμο Περιφερειακό Ιατρείο της ευθύνης του. Αν δεν υπάρχει ενδιαφέρον από τον υπηρετούντα ιατρό, μπορεί να παραταθεί η θητεία άλλου ιατρού μετά από εισήγηση του Νοσοκομείου, στο οποίο υπάγεται το Κέντρο Υγείας ή το Περιφερειακό Ιατρείο ή Πολυδύναμο Περιφερειακό Ιατρείο.

 

Η παράταση αυτή εγκρίνεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας, έχει δε μέγιστη διάρκεια δώδεκα μήνες και λήγει με την ανάληψη υπηρεσίας από τον ιατρό, που επιλέγεται με βάση την επόμενη προκήρυξη.

 

Επιπλέον, στις άγονες ή απομακρυσμένες ή νησιωτικές ή προβληματικές περιοχές στη Γ' Ζώνη σύμφωνα με την Υ10Α/ΓΠ (ΦΕΚ 1145/Β) αν η θέση, που προκηρύσσεται δεν καλυφθεί, μπορεί να παραταθεί η θητεία του ιατρού, που υπηρετεί στο Κέντρο Υγείας ή σε Περιφερειακό Ιατρείο ή σε Πολυδύναμο Περιφερειακό Ιατρείο της ευθύνης του και πέραν των δώδεκα μηνών και μέχρι να καλυφθεί η θέση. Σε περίπτωση κάλυψης της θέσης, μπορεί να παραταθεί για επιπλέον χρονικό διάστημα η θητεία του υπηρετούντος, με παράταση, ιατρού σε άλλο Περιφερειακό Ιατρείο ή Πολυδύναμο Ιατρείο ευθύνης του ίδιου Κέντρου Υγείας, που έχει παραμείνει κενό. Το ίδιο ισχύει και για την κάλυψη θέσεων, που ενώ είχαν καλυφθεί από προκήρυξη, έμειναν κενές από αιφνίδια παραίτηση του ιατρού υπηρεσίας υπαίθρου, αλλά δεν πληρούνται οι χρονικές προϋποθέσεις για προκήρυξη της κενής θέσης σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου.

 

Οι ιατροί υπηρεσίας υπαίθρου, οι οποίοι καλύπτουν θέσεις σε άγονες ή απομακρυσμένες νησιωτικές ή προβληματικές περιοχές στη Γ' Ζώνη ως ανωτέρω θα υπηρετούν στο Κέντρο Υγείας, ή σε Περιφερειακό Ιατρείο ή σε Πολυδύναμο Ιατρείο της ευθύνης του, που έχουν διοριστεί και θα επιτρέπεται η μετακίνησή τους σε άλλα Περιφερειακά Ιατρεία ή σε Πολυδύναμα Ιατρεία της ευθύνης του, μόνο σε εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις και μετά από απόφαση του Διοικητή του Νοσοκομείου, που υπάγονται.}

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 22 του νόμου 4208/2013 (ΦΕΚ 252/Α/2013).

 

2. Ο χρόνος υπηρεσίας των ειδικευμένων ιατρών του Εθνικού Συστήματος Υγείας, που διανύθηκε σε Νοσοκομεία, Κέντρο Υγείας ή Περιφερειακό Ιατρείο ή Πολυδύναμο Περιφερειακό Ιατρείο, για την εκπλήρωση των καθηκόντων ιατρού υπόχρεου υπηρεσίας υπαίθρου, προσμετράται ως χρόνος προϋπηρεσίας για την επιστημονική εξέλιξη τους.

 

Ο χρόνος υπηρεσίας των ειδικευμένων ιατρών του Εθνικού Συστήματος Υγείας που διανύθηκε σε ΠΕΔΥ - Κέντρο Υγείας ή σε ΠΕΔΥ Περιφερειακό Ιατρείο ή σε ΠΕΔΥ Πολυδύναμο Περιφερειακό Ιατρείο, ή σε ΠΕΔΥ Ειδικό Περιφερειακό Ιατρείο σε νησιωτικές, ή άγονες και προβληματικές περιοχές, όπως ορίζονται στο προεδρικό διάταγμα [ΠΔ] 131/1987 (ΦΕΚ 73/Α/1987) και σε σχετικές υπουργικές αποφάσεις, για την υπηρεσία υπαίθρου επί θητεία, προσμετράται ως χρόνος προϋπηρεσίας για την επιστημονική τους εξέλιξη.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 43 του νόμου 4368/2016 (ΦΕΚ 21/Α/2016).

 

3. Η υποχρεωτική εκπαιδευτική πρακτική εξάσκηση των υπόχρεων υπηρεσίας υπαίθρου ιατρών έχει διάρκεια ενός (1) μηνός και πραγματοποιείται στο Νοσοκομείο, όταν διορίζεται ο ιατρός ή στο Κέντρο Υγείας όπου υπάγεται το Περιφερειακό Νοσοκομείο. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθορίζεται το αντικείμενο εκπαίδευσης, ο χρόνος παραμονής στους επί μέρους τομείς εκπαιδευτών, καθώς και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.