Νόμος 4368/16 - Άρθρο 46

Άρθρο 46: Διάρθρωση Ιατρικής Υπηρεσίας, Επιστημονικό Συμβούλιο Νοσοκομείων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 6 του άρθρου 7 του νόμου 2889/2001 (ΦΕΚ 37/Α/2001), όπως ισχύει μετά την αντικατάστασή του με την παράγραφο 5 του άρθρου 8 του νόμου 3868/2010 (ΦΕΚ 129/Α/2010), αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Διευθυντής τομέα ορίζεται ιατρός με θέση Συντονιστή Διευθυντή. Εάν στον τομέα δεν υπηρετεί Συντονιστής Διευθυντής ή εάν εκείνος που υπηρετεί δεν θέτει υποψηφιότητα για τη θέση του Διευθυντή του τομέα, τότε μπορεί να ορίζεται ιατρός Διευθυντής Εθνικού Συστήματος Υγείας που προΐσταται τμήματος εργαστηρίου ή μονάδας του αντίστοιχου τομέα. Υποψηφιότητα για τη θέση του Διευθυντή Τομέα δεν μπορεί να θέσει ο ιατρός που έχει ήδη διατελέσει Διευθυντής του Τομέα για δύο θητείες τουλάχιστον.}

 

2. Οι περιπτώσεις α' και β' της παραγράφου 1 του άρθρου 9 του νόμου 3329/2005 (ΦΕΚ 81/Α/2005), όπως ισχύουν μετά την αντικατάστασή τους με την παράγραφο 13 του άρθρου 8 του νόμου 3868/2010 (ΦΕΚ 129/Α/2010), αντικαθίστανται ως εξής:

 

{α) Έναν (1) ιατρό με θέση Συντονιστή Διευθυντή ή μέλος Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού Διευθυντή Πανεπιστημιακής κλινικής ή Εργαστηρίου, που εκλέγεται από όλους τους έχοντες θέση Συντονιστή Διευθυντή του νοσοκομείου, με τον αναπληρωτή του, ως Πρόεδρο. Στα νοσοκομεία του Εθνικού Συστήματος Υγείας, στα οποία είναι ενταγμένες Πανεπιστημιακές κλινικές ή Εργαστήρια, ο Πρόεδρος μπορεί να είναι μέλος Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού πρώτης βαθμίδας ή ΔιευθυντήςΕθνικού Συστήματος Υγείας.

 

β) Δύο (2) ιατρούς με βαθμό Διευθυντή Εθνικού Συστήματος Υγείας, ή μέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού βαθμίδας Επίκουρου Καθηγητή ή Αναπληρωτή Καθηγητή ή Καθηγητή που δεν είναι Διευθυντές Πανεπιστημιακών Κλινικών ή Εργαστηρίων, που εκλέγονται από όλους του Διευθυντές Εθνικού Συστήματος Υγείας του νοσοκομείου, πλην Συντονιστών Διευθυντών, και τα μέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού βαθμίδας Επίκουρου Καθηγητή ή Αναπληρωτή Καθηγητή ή Καθηγητή που δεν είναι Διευθυντές Πανεπιστημιακών Κλινικών ή Εργαστηρίων, με τους αναπληρωτές τους.}

 

3. Η παράγραφος 14 του άρθρου 8 του νόμου 3868/2010 (ΦΕΚ 129/Α/2010) καταργείται.

 

4. Η παράγραφος 15 του άρθρου 8 του νόμου 3868/2010 (ΦΕΚ 129/Α/2010) καταργείται. Οι περιπτώσεις δ', ε', στ', ζ', και η' της παραγράφου 1 του άρθρου 9 του νόμου 3329/2005 (ΦΕΚ 81/Α/2005) αναριθμούνται αντιστοίχως σε γ', δ', ε', στ' και η'.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.