Νόμος 4368/16 - Άρθρο 52

Άρθρο 52: Διοικητικά Συμβούλια Νοσοκομείων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στο τέλος του πρώτου εδαφίου του άρθρου 60 του νόμου 4342/2015 (ΦΕΚ 143/Α/2015) προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 

{Στην περίπτωση που έχουν εκλείψει ή αποχωρήσει για οποιονδήποτε λόγο και ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος του ενιαίου συλλογικού οργάνου διοίκησης των διασυνδεόμενων νοσοκομείων της παραγράφου 3 του άρθρου 70 του νόμου 3918/2011 (ΦΕΚ 31/Α/2011) και της παραγράφου 11 του άρθρου 66 του νόμου 3984/2011 (ΦΕΚ 150/Α/2011), καθήκοντα Προέδρου εκτελεί ο Αναπληρωτής Διοικητής του έτερου νοσοκομείου και εφόσον αυτός δεν υπάρχει, ο Διευθυντής της Διοικητικής Οικονομικής Υπηρεσίας της έδρας του ενιαίου συλλογικού οργάνου διοίκησης.}

 

2. Στο τέλος του άρθρου 60 του νόμου 4342/2015 (ΦΕΚ 143/Α/2015) προστίθενται παράγραφοι 3 και 4 ως εξής:

 

{3. Η διάταξη της παραγράφου 2 του παρόντος εφαρμόζεται και για τα Διοικητικά Συμβούλια των νοσοκομείων δυναμικότητας άνω των 400 κλινών, των οποίων το Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτείται με βάση τις διατάξεις του άρθρου 8 του νόμου 3868/2010 (ΦΕΚ 129/Α/200).

 

4. Στις περιπτώσεις των νοσοκομείων δυναμικότητας κάτω των 400 κλινών, στα οποία το Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτείται με βάση τις διατάξεις του άρθρου 8 του νόμου 3868/2010 (ΦΕΚ 129/Α/200) και στα οποία έχει εκλείψει ή αποχωρήσει για οποιονδήποτε λόγο ο Διοικητής, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να λειτουργήσει νομίμως μέχρι το διορισμό νέου Διοικητή, ακόμα και μετά την πάροδο του κατά το άρθρο 13 του νόμου 2690/1999 (ΦΕΚ 45/Α/1999) τριμήνου, εφόσον τα λοιπά μέλη επαρκούν για το σχηματισμό απαρτίας.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.