Νόμος 4342/15 - Άρθρο 60

Άρθρο 60: Διοικητικά Συμβούλια Νοσοκομείων Εθνικού Συστήματος Υγείας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. α) Σε περίπτωση αποχώρησης του Διοικητή Νοσοκομείου, είναι δυνατή και νόμιμη η λειτουργία του Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου μέχρι το διορισμό νέου Διοικητή ακόμη και μετά την πάροδο του, κατά το άρθρο 13 παράγραφος 5 του νόμου 2690/1999 (ΦΕΚ 45/Α/1999), τριμήνου, εφόσον στο Νοσοκομείο υπάρχει Αναπληρωτής Διοικητής.

 

Στην περίπτωση που έχουν εκλείψει ή αποχωρήσει για οποιονδήποτε λόγο και ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος του ενιαίου συλλογικού οργάνου διοίκησης των διασυνδεόμενων νοσοκομείων της παραγράφου 3 του άρθρου 70 του νόμου 3918/2011 (ΦΕΚ 31/Α/2011) και της παραγράφου 11 του άρθρου 66 του νόμου 3984/2011 (ΦΕΚ 150/Α/2011), καθήκοντα Προέδρου εκτελεί ο Αναπληρωτής Διοικητής του έτερου νοσοκομείου και εφόσον αυτός δεν υπάρχει, ο Διευθυντής της Διοικητικής Οικονομικής Υπηρεσίας της έδρας του ενιαίου συλλογικού οργάνου διοίκησης.

 

β) Σε περίπτωση αποχώρησης του Αναπληρωτή Διοικητή Νοσοκομείου είναι δυνατή και νόμιμη η λειτουργία του Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου μέχρι το διορισμό νέου Αναπληρωτή Διοικητή ακόμη και μετά την πάροδο του, κατά το άρθρο 13 παράγραφος 5 του νόμου 2690/1999 (ΦΕΚ 45/Α/1999), τρίμηνου, εφόσον στο Νοσοκομείο υπάρχει Διοικητής.

 

γ) Τυχόν αποφάσεις των Διοικητικών Συμβουλίων των Νοσοκομείων που έχουν ληφθεί μετά το πέρας του τριμήνου από την αποχώρηση ή του Διοικητή ή του Αναπληρωτή Διοικητή και μέχρι το διορισμό νέου Διοικητή ή Αναπληρωτή Διοικητή, θεωρείται ότι έχουν ληφθεί με νόμιμη σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 52 του νόμου 4368/2016 (ΦΕΚ 21/Α/2016).

 

2. Σε περίπτωση κατά την οποία έχουν εκλείψει ή αποχωρήσει για οποιονδήποτε λόγο οι Πρόεδρος και Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου Νοσοκομείου του Εθνικού Συστήματος Υγείας του άρθρου 2 του νόμου 4052/2012 (ΦΕΚ 41/Α/2012), όπως ισχύει, καθήκοντα Προέδρου εκτελεί ο Αναπληρωτής Διοικητής του έτερου Νοσοκομείου και εφόσον αυτός δεν υπάρχει, ο Διευθυντής της Διοικητικής - Οικονομικής Υπηρεσίας.

 

Με τη σύνθεση αυτή, το συλλογικό όργανο μπορεί να λειτουργήσει νομίμως μέχρι το διορισμό νέου Προέδρου και Αντιπροέδρου, ακόμη και μετά την πάροδο του, κατά το άρθρο 13 παράγραφος 5 του νόμου 2690/1999 (ΦΕΚ 45/Α/1999), τριμήνου, με την προϋπόθεση ότι τα λοιπά μέλη του επαρκούν για το σχηματισμό απαρτίας.

 

3. Η διάταξη της παραγράφου 2 του παρόντος εφαρμόζεται και για τα Διοικητικά Συμβούλια των νοσοκομείων δυναμικότητας άνω των 400 κλινών, των οποίων το Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτείται με βάση τις διατάξεις του άρθρου 8 του νόμου 3868/2010 (ΦΕΚ 129/Α/200).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 προστέθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 52 του νόμου 4368/2016 (ΦΕΚ 21/Α/2016).

 

4. Στις περιπτώσεις των νοσοκομείων δυναμικότητας κάτω των 400 κλινών, στα οποία το Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτείται με βάση τις διατάξεις του άρθρου 8 του νόμου 3868/2010 (ΦΕΚ 129/Α/200) και στα οποία έχει εκλείψει ή αποχωρήσει για οποιονδήποτε λόγο ο Διοικητής, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να λειτουργήσει νομίμως μέχρι το διορισμό νέου Διοικητή, ακόμα και μετά την πάροδο του κατά το άρθρο 13 του νόμου 2690/1999 (ΦΕΚ 45/Α/1999) τριμήνου, εφόσον τα λοιπά μέλη επαρκούν για το σχηματισμό απαρτίας.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 4 προστέθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 52 του νόμου 4368/2016 (ΦΕΚ 21/Α/2016).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.