Νόμος 4414/16 - Άρθρο 4

Άρθρο 4: Τιμές Αναφοράς για την αποζημίωση σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και από Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. α. Η Τιμή Αναφοράς στη βάση της οποίας υπολογίζεται μηνιαίως η Λειτουργική Ενίσχυση, με τη μορφή της Διαφορικής Προσαύξησης ή της Σταθερής Τιμής αποζημίωσης, της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας από σταθμούς Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης, καθορίζεται ανά κατηγορία και ανά τεχνολογία σταθμών στον Πίνακα 1, όπως αυτός συμπληρώνεται με τον Πίνακα 2 της περίπτωσης δ').

 

β. Πίνακας 1: Τιμές Αναφοράς ανά κατηγορία σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και από Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης.

 

α/α

Κατηγορία σταθμών

Τιμή Αναφοράς

(€/MWh)

1

Αιολική Ενέργεια που αξιοποιείται με χερσαίες εγκαταστάσεις

98

2

Αιολική Ενέργεια που αξιοποιείται με χερσαίες εγκαταστάσεις στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά

98

3

Υδραυλική Ενέργεια που αξιοποιείται με μικρούς υδροηλεκτρικούς σταθμούς με εγκατεστημένη ισχύ ≤3 MWe

100

4

Υδραυλική Ενέργεια που αξιοποιείται με μικρούς υδροηλεκτρικούς σταθμούς με εγκατεστημένη ισχύ από 3 MWe έως και 15 MWe

97

5

Βιομάζα (ή βιορευστά) που αξιοποιείται μέσω θερμικών διεργασιών (καύση, πυρόλυση) εκτός αεριοποίησης, από σταθμούς με εγκατεστημένη ισχύ ≤1 MW (εξαιρουμένου του βιοαποδομήσιμου κλάσματος αστικών αποβλήτων)

184

6

Βιομάζα (ή βιορευστά) που αξιοποιείται μέσω διεργασίας αεριοποίησης από σταθμούς με εγκατεστημένη ισχύ ≤1 MW (εξαιρουμένου του βιοαποδομήσιμου κλάσματος αστικών αποβλήτων)

193

7

Βιομάζα (ή βιορευστά) που αξιοποιείται μέσω θερμικών διεργασιών (καύση, αεριοποίηση, πυρόλυση), από σταθμούς με εγκατεστημένη ισχύ από 1 MW έως και ≤5 MW (εξαιρουμένου του βιοαποδομήσιμου κλάσματος αστικών αποβλήτων)

162

8

Βιομάζα (ή βιορευστά) που αξιοποιείται μέσω θερμικών διεργασιών (καύση, αεριοποίηση, πυρόλυση), από σταθμούς με εγκατεστημένη ισχύ >5 MW (εξαιρουμένου του βιοαποδομήσιμου κλάσματος αστικών αποβλήτων)

140

9

Αέρια εκλυόμενα από χώρους υγειονομικής ταφής και εγκαταστάσεις βιολογικού καθαρισμού και βιοαέριο που προέρχεται από την αναερόβια χώνευση του βιοαποδομήσιμου κλάσματος αποβλήτων και την οργανική ιλύ/λάσπη βιολογικών καθαρισμών και αξιοποιούνται από σταθμούς με εγκατεστημένη ισχύ ≤2 MW

129

10

Αέρια εκλυόμενα από χώρους υγειονομικής ταφής και εγκαταστάσεις βιολογικού καθαρισμού και βιοαέριο που προέρχεται από την αναερόβια χώνευση του βιοαποδομήσιμου κλάσματος αποβλήτων και την οργανική ιλύ / λάσπη βιολογικών καθαρισμών και αξιοποιούνται από σταθμούς με εγκατεστημένη ισχύ >2 MW

106

11

Βιοαέριο που προέρχεται από την αναερόβια χώνευση βιομάζας (ενεργειακών καλλιεργειών, ενσιρωμάτων χλωρής νομής γεωργικών καλλιεργειών, κτηνοτροφικών και αγροτοβιομηχανικών οργανικών υπολειμμάτων και αποβλήτων, αποβλήτων βρώσιμων ελαίων και λιπών, ληγμένων τροφίμων) και αξιοποιείται από σταθμούς με εγκατεστημένη ισχύ ≤3 MW

225

12

Βιοαέριο που προέρχεται από την αναερόβια χώνευση βιομάζας (ενεργειακών καλλιεργειών, ενσιρωμάτων χλωρής νομής γεωργικών καλλιεργειών, κτηνοτροφικών και αγροτοβιομηχανικών οργανικών υπολειμμάτων και αποβλήτων, αποβλήτων βρώσιμων ελαίων και λιπών, ληγμένων τροφίμων) και αξιοποιείται από σταθμούς με εγκατεστημένη ισχύ >3 MW

204

13

Ηλιακή ενέργεια που αξιοποιείται με ηλιοθερμικούς σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας χωρίς σύστημα αποθήκευσης

257

14

Ηλιακή ενέργεια που αξιοποιείται με ηλιοθερμικούς σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με σύστημα αποθήκευσης, το οποίο εξασφαλίζει τουλάχιστον 2 ώρες λειτουργίας στο ονομαστικό φορτίο

278

15

Γεωθερμική ενέργεια που αξιοποιείται με σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με εγκατεστημένη ισχύ ≤5 MWe

139

16

Γεωθερμική ενέργεια που αξιοποιείται με σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με εγκατεστημένη ισχύ >5 MWe

108

17

Λοιπές Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (συμπεριλαμβανομένων και των σταθμών ενεργειακής αξιοποίησης του βιοαποικοδομήσιμου κλάσματος αστικών αποβλήτων μη εντασσόμενων σε άλλη κατηγορία του πίνακα, που πληρούν τις προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής νομοθεσίας όπως εκάστοτε αυτές ισχύουν)

90

18

Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης με χρήση Φυσικού Αερίου ισχύος ≤ 1 MW για τις κατηγορίες (α) Συνδυασμένος κύκλος αεριοστροβίλου με ανάκτηση θερμότητας ή (γ) Ατμοστρόβιλος συμπύκνωσης- απομάστευσης του άρθρου 3 της Υπουργικής απόφασης οίκοθεν Δ5-ΗΛ/Γ/Φ1/15641/2009

88+ΠΤ

19

Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης με χρήση φυσικού Αερίου ισχύος ≤ 1 MW λοιπών κατηγοριών του άρθρου 3 της Υπουργικής απόφασης οίκοθεν Δ5-ΗΛ/Γ/Φ1/15641/2009

92+ΠΤ

20

Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης με χρήση Φυσικού Αερίου ισχύος >1 MW και < 5 MW για τις κατηγορίες (α) Συνδυασμένος κύκλος αεριοστροβίλου με ανάκτηση θερμότητας ή (γ) Ατμοστρόβιλος συμπύκνωσης - απομάστευσης του άρθρου 3 της Υπουργικής απόφασης οίκοθεν Δ5-ΗΛ/Γ/Φ1/15641/2009

80+ΠΤ

21

Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης με χρήση φυσικού Αερίου >1 MW και ≤ 5 MW λοιπών κατηγοριών του άρθρου 3 της Υπουργικής απόφασης οίκοθεν Δ5-ΗΛ/Γ/Φ1/15641/2009

84+ΠΤ

22

Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης με χρήση Φυσικού Αερίου >5 MW και ≤ 10 MW για τις κατηγορίες (α) Συνδυασμένος κύκλος αεριοστροβίλου με ανάκτηση θερμότητας ή (γ) Ατμοστρόβιλος συμπύκνωσης - απομάστευσης του άρθρου 3 της Υπουργικής απόφασης οίκοθεν Δ5-ΗΛ/Γ/Φ1/15641/2009

74+ΠΤ

23

Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης με χρήση Φυσικού Αερίου >5 MW και ≤ 10 MW λοιπών κατηγοριών του άρθρου 3 της Υπουργικής απόφασης οίκοθεν Δ5-ΗΛ/Γ/Φ1/15641/2009

78+ΠΤ

24

Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης με χρήση Φυσικού Αερίου > 10 MW και ≤ 35 MW για τις κατηγορίες (α) Συνδυασμένος κύκλος αεριοστροβίλου με ανάκτηση θερμότητας ή (γ) Ατμοστρόβιλος συμπύκνωσης - απομάστευσης του άρθρου 3 της Υπουργικής απόφασης οίκοθεν Δ5-ΗΛ/Γ/Φ1/15641/2009

68+ΠΤ

25

Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης με χρήση Φυσικού Αερίου > 10 MW και ≤ 35 MW λοιπών κατηγοριών του άρθρου 3 της Υπουργικής απόφασης οίκοθεν Δ5-ΗΛ/Γ/Φ1/15641/2009

72+ΠΤ

26

Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης με χρήση Φυσικού Αερίου > 35 MW για τις κατηγορίες (α) Συνδυασμένος κύκλος αεριοστροβίλου με ανάκτηση θερμότητας ή (γ) Ατμοστρόβιλος συμπύκνωσης - απομάστευσης του άρθρου 3 της Υπουργικής απόφασης οίκοθεν Δ5-ΗΛ/Γ/Φ1/15641/2009

61+ΠΤ

27

Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης με χρήση Φυσικού Αερίου > 35 MW λοιπών κατηγοριών του άρθρου 3 της Υπουργικής απόφασης οίκοθεν Δ5-ΗΛ/Γ/Φ1/15641/2009

65+ΠΤ

28

Λοιπές μονάδες Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης

85

29

Ηλιακή Ενέργεια που αξιοποιείται με φωτοβολταϊκούς σταθμούς με εγκατεστημένη ισχύ <500 kW

μεσοσταθμική Τιμή Αναφοράς που προέκυψε κατά τις 3 προηγούμενες πριν την τελευταία ανταγωνιστικές διαδικασίες υποβολής προσφορών που αφορούν στην ίδια τεχνολογία προσαυξημένη κατά 5%.

30

Ηλιακή Ενέργεια που αξιοποιείται με φωτοβολταϊκούς σταθμούς που ανήκουν σε Ενεργειακές Κοινότητες του νόμου 4513/2018 με εγκατεστημένη ισχύ ≤1MW ή σε κατ' επάγγελμα αγρότες με εγκατεστημένη ισχύ <500 kW

μεσοσταθμική Τιμή Αναφοράς που προέκυψε κατά τις 3 προηγούμενες πριν την τελευταία ανταγωνιστικές διαδικασίες υποβολής προσφορών που αφορούν στην εν λόγω κατηγορία φ/β σταθμών ή, αν δεν έχουν διενεργηθεί διαγωνισμοί στην κατηγορία, στην ίδια τεχνολογία προσαυξημένη κατά 10%

 

γ. Για τους σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης, οι Τιμές Αναφοράς διαμορφώνονται με βάση μεθοδολογία, η οποία περιλαμβάνει ένα σταθερό τμήμα ανά κατηγορία έργου Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης και την Προσαρμογή Τιμής (ΠΤ), η οποία προκύπτει με βάση τους πρότυπους βαθμούς απόδοσης της εγκατάστασης και την τρέχουσα τιμή αγοράς φυσικού αερίου.

 

Η προσαρμογή της τιμής φυσικού αερίου (ΠΤ) καλύπτει τις μεταβολές του κόστους του φυσικού αερίου ώστε να μην μεταβάλλεται η οικονομική απόδοση των εγκαταστάσεων και υπολογίζεται από τη σχέση:

 

n.4414.16.1

 

όπου:

 

ηΕ: ο ηλεκτρικός βαθμός απόδοσης μονάδας συμπαραγωγής, όπως ορίζεται στην υπουργική απόφαση Δ5-ΗΛ/Γ/Φ1/749/ 2012 (ΦΕΚ 889/Β/2012)

η: ο θερμικός βαθμός απόδοσης μονάδας συμπαραγωγής, όπως ορίζεται στην υπουργική απόφαση Δ5-ΗΛ/Γ/Φ1/749/ 2012 (ΦΕΚ 889/Β/2012)

η = ηΕ + η: Ο ολικός βαθμός απόδοσης μονάδας συμπαραγωγής

nHR: η τιμή αναφοράς του βαθμού απόδοσης για τη χωριστή παραγωγή θερμικής ενέργειας, όπως ορίζεται στην υπουργική απόφαση Δ5-ΗΛ/Γ/Φ1/749/ 2012 (ΦΕΚ 889/Β/2012), όπου οι βαθμοί απόδοσης είναι σε Ανώτερη Θερμογόνο Δύναμη όπως αναφέρονται στον Πίνακα 2 της περίπτωσης δ της παραγράφου 1.

ΜΤΦΑt: η ανά μήνα μέση μοναδιαία μικτή τιμή του Φυσικού Αερίου σε €/MWh (ΜΤΦΑμ ή ΜΤΦΑη), Ανωτέρας Θερμογόνου Δύναμης, η οποία περιλαμβάνει την τιμή πώλησης με το κόστος μεταφοράς, τον ειδικό φόρο κατανάλωσης και τυχόν φόρους και τέλη που σύμφωνα με την εκάστοτε νομοθεσία εφαρμόζονται, εξαιρουμένου του φόρου προστιθέμενης αξίας (για τις ΜΤΦΑμ ή ΜΤΦΑη), στην οποία προστίθεται και το μέσο κόστος CO2 που αντιστοιχεί στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας.

ΜΤΦΑμ: η ανά μήνα μέση μοναδιαία τιμή πώλησης φυσικού αερίου σε €/MWh Ανωτέρας Θερμογόνου Δύναμης στους χρήστες φυσικού αερίου στην Ελλάδα για συμπαραγωγή, εξαιρούμενων των παραγωγών ηλεκτρικής ενέργειας.

ΜΤΦΑη: η ανά μήνα μέση μοναδιαία τιμή πώλησης φυσικού αερίου σε €/MWh Ανωτέρας Θερμογόνου Δύναμης στους χρήστες φυσικού αερίου στην Ελλάδα που είναι παραγωγοί ηλεκτρικής ενέργειας.

 

Αρμόδια για τον υπολογισμό των ΜΤΦΑμ και ΜΤΦΑη και την κοινοποίηση τους ανά μήνα στη Λειτουργός Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας είναι η Διεύθυνση Υδρογονανθράκων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

 

Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας καθορίζονται η μεθοδολογία υπολογισμού των ΜΤΦΑμ και ΜΤΦΑη, η διαδικασία και οι προθεσμίες υποβολής των σχετικών στοιχείων φυσικού αερίου και οι υπόχρεοι προς υποβολή φορείς, οι κυρώσεις που επιβάλλονται για τη μη συμμόρφωση με τους όρους της απόφασης αυτής, καθώς και κάθε άλλο σχετικό με τα παραπάνω θέμα.

 

Το μέσο κόστος CO2, το οποίο λαμβάνεται υπόψη στον υπολογισμό της Προσαρμογής Τιμής υπολογίζεται από τη μαθηματική σχέση:

 

Μέσο Κόστος CO2 (€/MWh) = 0.37*Μέση Τιμή Δικαιωμάτων CO2 (€/tn)%

 

Όπου:

 

Μέση Τιμή Δικαιωμάτων CO2: Η ανά μήνα μέση τιμή των δικαιωμάτων CO2 σε €/tn όπως προκύπτει από τα στοιχεία του ΕΕΧ (Energy Exchange). Η τιμή αυτή υπολογίζεται με μέριμνα της Διεύθυνσης Κλιματικής Αλλαγής και Ποιότητας της Ατμόσφαιρας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και κοινοποιείται ανά μήνα στη Λειτουργός Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας.

 

δ. Πίνακας 2

 

Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης με χρήση φυσικού Αερίου ισχύος ≤ 1 MW για τις κατηγορίες (α) Συνδυασμένος κύκλος αεριοστροβίλου με ανάκτηση θερμότητας ή (γ) Ατμοστρόβιλος συμπύκνωσης - απομάστευσης του άρθρου 3 της Υπουργικής απόφασης οίκοθεν Δ5-ΗΛ/Γ/Φ1/15641/2009

η=72%, ηΕ= 33%,

nHR= 81%

Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης με χρήση Φυσικού Αερίου ισχύος ≤ 1 MW λοιπών κατηγοριών του άρθρου 3 της Υπουργικής απόφασης οίκοθεν Δ5-ΗΛ/Γ/Φ1/15641/2009

η=67%, ηΕ=33%,

nHR= 81%

Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης με χρήση Φυσικού Αερίου ισχύος > 1 MW και ≤ 5 MW για τις κατηγορίες (α) Συνδυασμένος κύκλος αεριοστροβίλου με ανάκτηση θερμότητας ή (γ) Ατμοστρόβιλος συμπύκνωσης - απομάστευσης του άρθρου 3 της Υπουργικής απόφασης οίκοθεν Δ5-ΗΛ/Γ/Φ1/15641/2009

η=72%, ηΕ=35%,

nHR=81%

Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης με χρήση Φυσικού Αερίου ισχύος > 1 MW και ≤ 5 MW λοιπών κατηγοριών του άρθρου 3 της Υπουργικής απόφασης οίκοθεν Δ5-ΗΛ/Γ/Φ1/15641/2009

η=67%, ηΕ=35%, nHR=81%

Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης με χρήση φυσικού Αερίου ισχύος > 5 MW και <, 10 MW για τις κατηγορίες (α) Συνδυασμένος κύκλος αεριοστροβίλου με ανάκτηση θερμότητας ή (γ) Ατμοστρόβιλος, συμπύκνωσης - απομάστευσης του άρθρου 3 της Υπουργικής απόφασης οίκοθεν Δ5-ΗΛ/Γ/Φ1/15641/2009

η=72%, ηΕ=35%,

nHR=81%

Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης με χρήση Φυσικού Αερίου ισχύος > 5 MW και ≤ 10 MW λοιπών κατηγοριών του άρθρου 3 της Υπουργικής απόφασης οίκοθεν Δ5-ΗΛ/Γ/Φ1/15641/2009

η=67%, ηΕ=35%,

nHR=81%

Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης με χρήση φυσικού Αερίου ισχύος > 10 MW και ≤ 35MW για τις κατηγορίες (α) Συνδυασμένος κύκλος αεριοστροβίλου με ανάκτηση θερμότητας ή (γ) Ατμοστρόβιλος, συμπύκνωσης - απομάστευσης του άρθρου 3 της Υπουργικής απόφασης οίκοθεν Δ5-ΗΛ/Γ/Φ1/15641/2009

η=72%, ηΕ=35%,

nHR=81%

Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης με χρήση Φυσικού Αερίου ισχύος > 10 MW και ≤ 35MW λοιπών κατηγοριών του άρθρου 3 της Υπουργικής απόφασης οίκοθεν Δ5-ΗΛ/Γ/Φ1/15641/2009

η=67%, ηΕ=35%, nHR=81%

Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης με χρήση Φυσικού Αερίου ισχύος > 35 MW για τις κατηγορίες (α) Συνδυασμένος κύκλος αεριοστροβίλου με ανάκτηση θερμότητας ή (γ) Ατμοστρόβιλος, συμπύκνωσης - απομάστευσης του άρθρου 3 της Υπουργικής απόφασης οίκοθεν Δ5-ΗΛ/Γ/Φ1/15641/2009

η=72%, ηΕ=35%, nHR=81%

Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης με χρήση φυσικού Αερίου ισχύος > 35 MW λοιπών κατηγοριών του άρθρου 3 της Υπουργικής απόφασης οίκοθεν Δ5-ΗΛ/Γ/Φ1/15641/2009

η=67%, ηΕ=35%,

nHR=81%

 

ε. Αν σε σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης του Πίνακα 1 της περίπτωσης β', η παραγόμενη θερμική ενέργεια είτε αξιοποιείται για την παραγωγή αγροτικών προϊόντων, εφόσον η παραγωγή αγροτικών προϊόντων αποτελεί την κύρια δραστηριότητα του παραγωγού, είτε διατίθεται μέσω δικτύου τηλεθέρμανσης πόλεων, το σταθερό τμήμα της τιμής του ως άνω Πίνακα 1 (τιμή εξαιρουμένου του Π.Τ.) προσαυξάνεται κατά 15%.

 

Αν σε σταθμό Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης του Πίνακα 1 της περίπτωσης β', τα καυσαέρια αξιοποιούνται για γεωργικούς σκοπούς, το σταθερό τμήμα της τιμής του πίνακα (τιμή εξαιρούμενου του Π.Τ.) προσαυξάνεται κατά 20% και η προσαύξηση αυτή υπολογίζεται επιπλέον της τυχόν προσαύξησης κατά τις διατάξεις του προηγούμενου εδαφίου. Με απόφαση της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας, μετά από εισήγηση της Λειτουργός Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας, καθορίζεται για τον αντίστοιχο σταθμό Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης εάν συντρέχουν οι λόγοι προσαύξησης του σταθερού τμήματος της τιμής του Πίνακα 1 της περίπτωσης β' σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στην παρούσα περίπτωση.

 

στ. Σε εφαρμογή των οριζομένων σχετικά με τον υπολογισμό του ΜΤΦΑt κάθε κάτοχος σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης, υποβάλλει στη Λειτουργό Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας βεβαίωση από φορέα του Μητρώου Φορέων Πιστοποίησης, Επαλήθευσης και Επιθεώρησης της Λειτουργός Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας του άρθρου 3 της απόφασης του Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής οίκοθεν Δ5-ΗΛ/Γ/Φ1/23278/2012 (ΦΕΚ 3108/Β/2012). Με απόφαση της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας, μετά από εισήγηση της Λειτουργός Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας, καθορίζεται για τον αντίστοιχο σταθμό Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης εάν ο παραγωγός ως Χρήστης φυσικού αερίου είναι πελάτης παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ή όχι, καθώς και σε ποια από τις κατηγορίες του άρθρου 3 της υπουργικής απόφασης οίκοθεν Δ5-ΗΛ/Γ/Φ1/15641/2009 εντάσσεται ο σταθμός αυτός.

 

ζ. Η παραγόμενη ηλεκτρική ενέργεια από τους σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας των κατηγοριών 13 και 14 του Πίνακα 1 της περίπτωσης β' της παραγράφου 1, η οποία προέρχεται από τη χρήση βιορευστών, αποζημιώνεται βάσει της Τιμής Αναφοράς της αντίστοιχης κατηγορίας σταθμών που αξιοποιούν βιορευστά του πίνακα αυτού.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 72 του νόμου 4602/2019 (ΦΕΚ 45/Α/2019).

 

2. Οι Τιμές Αναφοράς του Πίνακα 1 της περίπτωσης β' της παραγράφου 1 δεν λαμβάνονται υπόψη για τους σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και από Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης οι κάτοχοι των οποίων συνάπτουν Σύμβαση λειτουργικής Ενίσχυσης Διαφορικής Προσαύξησης ή Σύμβαση λειτουργικής Ενίσχυσης Σταθερής Τιμής στο πλαίσιο ανταγωνιστικής διαδικασίας υποβολής προσφορών του άρθρου 7. Για τους σταθμούς του προηγούμενου εδαφίου, η Τιμή Αναφοράς στη βάση της οποίας υπολογίζεται η Λειτουργική Ενίσχυση είναι αυτή που έχει προκύψει στο πλαίσιο της ανταγωνιστικής διαδικασίας υποβολής προσφορών στην οποία συμμετείχαν σύμφωνα με το άρθρο 7.

 

3. Οι Τιμές Αναφοράς για φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις με εγκατεστημένη ισχύ μικρότερη των 500 kW που τίθενται σε λειτουργία (κανονική ή δοκιμαστική) έως την 31-12-2019, υπολογίζονται με βάση την τελευταία γραμμή του Πίνακα της παραγράφου 3 του άρθρου 27Α του νόμου 3734/2009 (ΦΕΚ 8/Α/2009), όπως ισχύει, που αφορά σε φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις που τίθενται σε λειτουργία κάθε έτος από το έτος 2015 και μετά, με την εξαίρεση φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων που συμμετέχουν σε ανταγωνιστικές διαδικασίες υποβολής προσφορών του άρθρου 7.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 5 του άρθρου 72 του νόμου 4602/2019 (ΦΕΚ 45/Α/2019).

 

4. Για τον υπολογισμό της Λειτουργικής Ενίσχυσης ενός σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης χρησιμοποιείται η Τιμή Αναφοράς που ισχύει κατά την ημερομηνία έναρξης λειτουργίας (κανονικής ή δοκιμαστικής) του σταθμού.

 

5. Οι Τιμές Αναφοράς του Πίνακα 1 της περίπτωσης β' της παραγράφου 1, μπορεί να τροποποιούνται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ύστερα από γνώμη της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας, η οποία εκδίδεται μέσα στο πρώτο τρίμηνο του εκάστοτε ημερολογιακού έτους. Με την απόφαση του προηγούμενου εδαφίου καθορίζονται οι Τιμές Αναφοράς που ισχύουν για σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και από Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης που τίθενται σε λειτουργία (κανονική ή δοκιμαστική) από την πρώτη ημέρα του μεθεπόμενου ημερολογιακού έτους του έτους έκδοσης της παραπάνω απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

 

Ειδικά για τους σταθμούς των περιπτώσεων α) και β) της περίπτωσης δ)1 της παραγράφου 10 του άρθρου 8 του νόμου 3468/2006 (ΦΕΚ 129/Α/2006), όπως ισχύει, οι Τιμές Αναφοράς της παραπάνω απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας ισχύουν για αυτούς που τίθενται σε λειτουργία (κανονική ή δοκιμαστική) από την τελευταία ημέρα του τρίτου ημερολογιακού έτους από το έτος έκδοσης της απόφασης αυτής.

 

Για τους σταθμούς της περίπτωσης γ) και της περίπτωσης δ)1 της παραγράφου 10 του άρθρου 8 του νόμου 3468/2006, όπως ισχύει, οι Τιμές Αναφοράς της παραπάνω απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας ισχύουν για αυτούς που τίθενται σε λειτουργία (κανονική ή δοκιμαστική) από την πρώτη ημέρα του τρίτου ημερολογιακού έτους από το έτος έκδοσης της απόφασης αυτής.

 

Ειδικά για τους φωτοβολταϊκούς σταθμούς του Πίνακα 1 της περίπτωσης β' της παραγράφου 1, οι Τιμές Αναφοράς της απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας ισχύουν για τους σταθμούς που τίθενται σε λειτουργία (κανονική ή δοκιμαστική) από την πρώτη ημέρα του επόμενου ημερολογιακού έτους από το έτος έκδοσης της απόφασης.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 5 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 6 του άρθρου 131 του νόμου 4495/2017 (ΦΕΚ 167/Α/2017), με την παράγραφο 6 του άρθρου 72 του νόμου 4602/2019 (ΦΕΚ 45/Α/2019), με την παράγραφο 2 του άρθρου 124 του νόμου 4685/2020 (ΦΕΚ 92/Α/2020).

 

6. Με την απόφαση της παραγράφου 5 μπορεί να επαναπροσδιορίζονται οι κατηγορίες σταθμών του Πίνακα 1 της περίπτωσης β' της παραγράφου 1, καθώς και να τροποποιούνται οι μαθηματικοί τύποι καθορισμού των Τιμών Αναφοράς για τους σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης.

 

7. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, στις κατηγορίες σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης του Πίνακα 1 της περίπτωσης β' της παραγράφου 1, μπορούν να προστεθούν νέες κατηγορίες σταθμών. Με την ίδια απόφαση καθορίζονται και οι Τιμές Αναφοράς των κατηγοριών σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και από Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης του προηγούμενου εδαφίου.

 

8. Οι κατηγορίες σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και από Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης που λαμβάνουν Λειτουργική Ενίσχυση στο πλαίσιο ανταγωνιστικών διαδικασιών υποβολής προσφορών μπορεί να μην περιλαμβάνονται ως κατηγορία σταθμών στον Πίνακα 1 της περίπτωσης β' της παραγράφου 1.

 

9. Με την επιφύλαξη των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 7, η παραγόμενη ηλεκτρική ενέργεια από εγκαταστάσεις Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας που εγκαθίστανται σε Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά και οι οποίες συνδέονται στο Σύστημα μέσω νέας υποθαλάσσιας διασύνδεσης απαραίτητης για τη διοχέτευση της παραγόμενης ενέργειας, το κόστος της οποίας επιβαρύνονται εξ ολοκλήρου οι κάτοχοι των οικείων αδειών παραγωγής, με εξαίρεση τα τυχόν πρόσθετα έργα της παραγράφου 5 του άρθρου 11 του νόμου 3468/2006 (ΦΕΚ 129/Α/2006), όπως ισχύει, τιμολογείται με βάση την Τιμή Αναφοράς της αντίστοιχης κατηγορίας σταθμών Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στο Διασυνδεδεμένο Σύστημα και στο Διασυνδεδεμένο Δίκτυο, του Πίνακα 1 της περίπτωσης β' της παραγράφου 1, προσαυξημένη κατά ποσοστό που δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερο του 25% της Τιμής Αναφοράς αυτής. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, μετά από γνώμη της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας, λαμβάνοντας υπόψη και το ποσό των Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας (ΥΚΩ) που εξοικονομείται για το συγκεκριμένο νησί ή νησιά, καθορίζεται το παραπάνω ποσοστό προσαύξησης. Η νέα Τιμή Αναφοράς που προκύπτει με το ως άνω ποσοστό προσαύξησης δεν μπορεί να οδηγεί σε εσωτερικό βαθμό απόδοσης, ως προς το σύνολο του έργου, μεγαλύτερο από το επιτόκιο προεξόφλησης που χρησιμοποιήθηκε:

 

α) για τον καθορισμό της Τιμής Αναφοράς του Πίνακα 1 της περίπτωσης β' της παραγράφου 1, ή

 

β) της ανώτατης επιτρεπόμενης τιμής υποβολής προσφοράς στο πλαίσιο ανταγωνιστικής διαδικασίας υποβολής προσφορών, της αντίστοιχης κατηγορίας σταθμών Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας.

 

10. Με την επιφύλαξη των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 7, με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, μετά από γνώμη της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας, μπορεί να υπολογιστεί επιπλέον ποσοστό αποζημίωσης στη βάση της Τιμής Αναφοράς του Πίνακα 1 της περίπτωσης β' της παραγράφου 1 που προβλέπεται για χερσαίες αιολικές εγκαταστάσεις, για αιολικές εγκαταστάσεις που εγκαθίστανται σε βραχονησίδες ή για θαλάσσιες αιολικές εγκαταστάσεις και οι οποίες διασυνδέονται στο Σύστημα μέσω νέας υποθαλάσσιας διασύνδεσης, απαραίτητης για τη διοχέτευση της παραγόμενης ενέργειας, το κόστος της οποίας επιβαρύνονται εξ ολοκλήρου οι κάτοχοι των οικείων αδειών παραγωγής. Το ποσοστό προσαύξησης δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερο του 25% της Τιμής Αναφοράς του Πίνακα 1 του παρόντος άρθρου που προβλέπεται για χερσαίες αιολικές εγκαταστάσεις. Η νέα Τιμή Αναφοράς που προκύπτει με το ως άνω ποσοστό προσαύξησης δεν μπορεί να οδηγεί σε εσωτερικό βαθμό απόδοσης ως προς το σύνολο του έργου μεγαλύτερο από το επιτόκιο προεξόφλησης που χρησιμοποιήθηκε:

 

α) για τον καθορισμό της Τιμής Αναφοράς του Πίνακα 1 της περίπτωσης β' της παραγράφου 1 για χερσαίες αιολικές εγκαταστάσεις ή

 

β) της ανώτατης επιτρεπόμενης τιμής υποβολής προσφοράς στο πλαίσιο ανταγωνιστικής διαδικασίας υποβολής προσφορών χερσαίων αιολικών εγκαταστάσεων.

 

11. Ειδικά για τους σταθμούς των κατηγοριών 9 και 10 του Πίνακα 1 της περίπτωσης β' της παραγράφου 1 που αξιοποιούν αέρια εκλυόμενα από χώρους υγειονομικής ταφής και ενεργοποιείται η σύνδεσή τους (τίθενται σε κανονική ή δοκιμαστική λειτουργία) μετά την 01-01-2016, καθορίζεται ανώτατο όριο συνολικής εγκατεστημένης ισχύος ή Μέγιστης Ισχύος Παραγωγής των σταθμών 70 MW για την ένταξή τους σε καθεστώς στήριξης Λειτουργικής Ενίσχυσης. Το ανωτέρω όριο καθορίζεται συνολικά για σταθμούς που αξιοποιούν αέρια εκλυόμενα από χώρους υγειονομικής ταφής και των 2 κατηγοριών σταθμών.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 11 προστέθηκε με την παράγραφο 7 του άρθρου 131 του νόμου 4495/2017 (ΦΕΚ 167/Α/2017).

 

12. Για σταθμούς Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας ισχύος μεγαλύτερης των 250 MW, καθώς και για συγκροτήματα σταθμών Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας με κοινό σημείο σύνδεσης με το Σύστημα συνολικής ισχύος μεγαλύτερης των 250 MW, παρέχεται η δυνατότητα εξαίρεσης από τις ανταγωνιστικές διαδικασίες του άρθρου 7 του παρόντος σύμφωνα με τα οριζόμενα στις Κατευθυντήριες Γραμμές για τις κρατικές ενισχύσεις στους τομείς του περιβάλλοντος και της ενέργειας (2014-2020) (Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής EE C200/01).

 

Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας προσδιορίζονται τα επιλέξιμα έργα του προηγούμενου εδαφίου, τα δικαιολογητικά και στοιχεία που κατ' ελάχιστο πρέπει να περιλαμβάνονται στο φάκελο της αίτησης χορήγησης της ενίσχυσης, τα κριτήρια αξιολόγησης, όπως ενδεικτικά η αδειοδοτική ωριμότητα, η σύνθεση των τεχνολογιών Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας του έργου, η εταιρική ή μετοχική σύνθεση του αιτούντος, οι δυνατότητες σύνδεσης με το δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας, το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου και ρυθμίζεται κάθε άλλο σχετικό θέμα.

 

Τα αιτήματα που υποβάλλονται στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας εξετάζονται από την Επιτροπή του άρθρου 12 του παρόντος νόμου, η οποία εισηγείται στον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας την κοινοποίηση ή μη σχεδίου χορήγησης μεμονωμένης ενίσχυσης στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Στην περίπτωση που η εν λόγω ενίσχυση κριθεί από τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως συμβατή με τις αρχές του Ενωσιακού Δικαίου, εκδίδεται απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας για την χορήγηση μεμονωμένης ενίσχυσης. Σε αντίθετη περίπτωση εκδίδεται απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας για την απόρριψη του αιτήματος χορήγησης μεμονωμένης ενίσχυσης.

 

Εφόσον κατά τη διάρκεια αξιολόγησης του αιτήματος σύμφωνα με το παρόν άρθρο ο αιτών συμμετάσχει με επιτυχία στις ανταγωνιστικές διαδικασίες του άρθρου 7 του παρόντος νόμου, οφείλει αμελλητί να ενημερώσει τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας και την Επιτροπή του άρθρου 12. Σε αυτή την περίπτωση, το αίτημα για χορήγηση μεμονωμένης ενίσχυσης κατά τα ανωτέρω απορρίπτεται ως απαράδεκτο με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εφόσον έχει προηγηθεί η κοινοποίηση του σχεδίου μεμονωμένης ενίσχυσης, η απόφαση του προηγούμενου εδαφίου κοινοποιείται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 12 προστέθηκε με το άρθρο 21 του νόμου 4643/2019 (ΦΕΚ 193/Α/2019).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.