Νόμος 4414/16 - Άρθρο 8

Άρθρο 8: Σταθμοί παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και από Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Μέχρι την ολοκλήρωση των απαραίτητων υποδομών και τη θέση σε πλήρη λειτουργία των ημερήσιων αγορών ηλεκτρικής ενέργειας στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά όλοι οι σταθμοί παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και από Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης που από την 01-01-2016 τίθενται σε λειτουργία (κανονική ή δοκιμαστική) στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά εντάσσονται σε καθεστώς στήριξης με τη μορφή Λειτουργικής Ενίσχυσης στη βάση μιας Σταθερής Τιμής και οι κάτοχοί τους συνάπτουν Σύμβαση λειτουργικής Ενίσχυσης Σταθερής Τιμής με τη Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας, ως Διαχειριστή των Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών.

 

2. Η Λειτουργική Ενίσχυση των σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και από Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης, που αποδίδεται στη βάση μιας Σταθερής Τιμής και διέπει τη Σύμβαση λειτουργικής Ενίσχυσης Σταθερής Τιμής του παρόντος άρθρου, ταυτίζεται με την Τιμή Αναφοράς, της αντίστοιχης κατηγορίας σταθμού, του Πίνακα 1 του άρθρου 4, ή ανά έργο αν η Τιμή Αναφοράς προκύπτει από διενέργεια ανταγωνιστικών διαδικασιών σύμφωνα με το άρθρο 7.

 

3. Με την επιφύλαξη της θέσης σε πλήρη λειτουργία των ημερήσιων αγορών ηλεκτρικής ενέργειας στα επιμέρους Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά οι παράγραφοι 5, 6, 11, 12, 14, 16, 20, 21 και 22 του άρθρου 3 ισχύουν και για τους σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και από Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης του παρόντος άρθρου.

 

4. Με την ολοκλήρωση των απαραιτήτων υποδομών και τη θέση σε πλήρη λειτουργία των ημερήσιων αγορών ηλεκτρικής ενέργειας, στα επιμέρους Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά, κατά τα αναφερόμενα στην παράγραφο 1, οι σταθμοί παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και από Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης που βρίσκονται στα εν λόγω Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά και οι κάτοχοι των οποίων έχουν συνάψει Σύμβαση λειτουργικής Ενίσχυσης Σταθερής Τιμής και δεν εμπίπτουν στις περιπτώσεις της παραγράφου 5 του άρθρου 3, όπως ισχύουν για τα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά, μεταπίπτουν υποχρεωτικά σε καθεστώς Λειτουργικής Ενίσχυσης στη βάση Διαφορικής Προσαύξησης και απευθείας συμμετοχής στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας του εν λόγω Μη Διασυνδεδεμένου Νησιού. Οι κάτοχοι των σταθμών του προηγούμενου εδαφίου συνάπτουν Σύμβαση λειτουργικής Ενίσχυσης Διαφορικής Προσαύξησης της Παραγόμενης Ηλεκτρικής Ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και από Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην απόφαση της παραγράφου 3 του άρθρου 11. Η χρονική διάρκεια ισχύος της Σύμβασης λειτουργικής Ενίσχυσης Διαφορικής Προσαύξησης Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών, στην περίπτωση αυτή, προκύπτει από τη διαφορά μεταξύ της χρονικής διάρκειας της Λειτουργικής Ενίσχυσης της παραγράφου 6 του άρθρου 3 και της χρονικής διάρκειας από την έναρξη ισχύος έως τη λύση της προηγούμενης Σύμβασης λειτουργικής Ενίσχυσης Σταθερής Τιμής. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, καθορίζονται η διαδικασία μετάπτωσης σε καθεστώς Λειτουργικής Ενίσχυσης στη βάση Διαφορικής Προσαύξησης και συμμετοχής στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, η μεθοδολογία υπολογισμού της Ειδικής Τιμής Αγοράς για τα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα, συμπεριλαμβανομένης της λειτουργίας Φορέων Σωρευτικής Εκπροσώπησης και Φορέων Σωρευτικής Εκπροσώπησης Τελευταίου Καταφυγίου στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά.

 

5. Για τις περιπτώσεις κατόχων σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και από Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά που συνάπτουν Σύμβαση λειτουργικής Ενίσχυσης Σταθερής Τιμής ή Σύμβαση λειτουργικής Ενίσχυσης Διαφορικής Προσαύξησης Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών και στους οποίους χορηγείται παράλληλα Επενδυτική Ενίσχυση, υπό τη μορφή κεφαλαιακής ενίσχυσης ή ενίσχυσης άλλης ισοδύναμης μορφής που ανάγεται σε όρους κεφαλαιακής ενίσχυσης, εφαρμόζονται όσα ορίζονται στις παραγράφους 7, 8, 9 και 10 του άρθρου 3.

 

6. Στην περίπτωση διασύνδεσης ενός ηλεκτρικού συστήματος Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών με το Διασυνδεδεμένο Σύστημα και το Διασυνδεδεμένο Δίκτυο και την ένταξή του σε αυτό, η Λειτουργός Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας υποκαθιστά εκ του νόμου, από την 1η ημέρα του επόμενου μήνα από αυτόν που πραγματοποιήθηκε η διασύνδεση, τη Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας, ως συμβαλλομένη στις Συμβάσεις Πώλησης Ηλεκτρικής αγοραπωλησίας ηλεκτρικής ενέργειας προ του νόμου 3468/2006 (ΦΕΚ 129/Α/2006), ή στις Συμβάσεις Λειτουργικής Ενίσχυσης των σταθμών Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης του εν λόγω διασυνδεόμενου ηλεκτρικού συστήματος και υπεισέρχεται στα σχετικά συμβατικά δικαιώματα και υποχρεώσεις, χωρίς περαιτέρω παράταση της χρονικής διάρκειας ισχύος της σύμβασης. Με την ένταξη ενός ηλεκτρικού συστήματος Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών στο Διασυνδεδεμένο Σύστημα και στο Διασυνδεδεμένο Δίκτυο παύουν να ισχύουν οι διατάξεις του Κώδικα Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών και ισχύουν και εφαρμόζονται οι διατάξεις των Κωδίκων του ΕΣΜΗΕ. Ειδικά για συμβάσεις πώλησης αιολικών σταθμών στα Μη Διασυνδεδεμένων Νησιά που έχουν συναφθεί βάσει της υπ' αριθμόν οίκοθεν Δ6/Φ1/1725/2007 (ΦΕΚ 148/Β/2007) υπουργικής απόφασης δεν ισχύει η παράγραφος 4 του άρθρου 6 αυτών.

 

Η κατά τα ανωτέρω ολοκλήρωση της διασύνδεσης ηλεκτρικού συστήματος Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών με το Διασυνδεδεμένο Σύστημα και το Διασυνδεδεμένο Δίκτυο και η ένταξή του σε αυτό καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, μετά από σχετική επιστολή του Διαχειριστή του Διασυνδεδεμένου Συστήματος, η οποία και προσδιορίζει τη δήλη ημέρα συντέλεσης της διασύνδεσης και κάθε άλλο θέμα που αφορά στις Συμβάσεις Πώλησης Ηλεκτρικής Ενέργειας του άρθρου 12 του νόμου 3468/2006 (ΦΕΚ 129/Α/2006) ή τις συμβάσεις αγοραπωλησίας ηλεκτρικής ενέργειας προ του νόμου 3468/2006 (ΦΕΚ 129/Α/2006) ή τις Συμβάσεις Λειτουργικής Ενίσχυσης των σταθμών Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης του διασυνδεόμενου ηλεκτρικού συστήματος.

 

Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας δύναται με απόφασή της, μετά από εισήγηση του Διαχειριστή του Διασυνδεδεμένου Συστήματος και του Διαχειριστή Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών, να ρυθμίζει, για τη μεταβατική περίοδο από την ηλέκτριση της διασύνδεσης του ηλεκτρικού συστήματος Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών με το Διασυνδεδεμένο Σύστημα και το Διασυνδεδεμένο Δίκτυο μέχρι και την έκδοση της παραπάνω απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, θέματα σχετικά με τη λειτουργία και τη διαχείριση της Αγοράς του Διασυνδεδεμένου Συστήματος και του Ηλεκτρικού Συστήματος Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών, καθώς και θέματα που αφορούν τις σχετικές χρεοπιστώσεις των Συμμετεχόντων.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 6 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 62 του νόμου 4546/2018 (ΦΕΚ 101/Α/2018).

 

7. Στην περίπτωση διασύνδεσης με το Σύστημα ενός Μη Διασυνδεδεμένου Νησιού με το Διασυνδεδεμένο Σύστημα και το Διασυνδεδεμένο Δίκτυο, οι σταθμοί παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και από Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης, οι κάτοχοι των οποίων έχουν συνάψει Σύμβαση λειτουργικής Ενίσχυσης Σταθερής Τιμής, και οι οποίοι δεν εμπίπτουν στις περιπτώσεις της παραγράφου 5 του άρθρου 3, μεταπίπτουν υποχρεωτικά σε καθεστώς Λειτουργικής Ενίσχυσης στη βάση Διαφορικής Προσαύξησης και συμμετέχουν απευθείας στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, σύμφωνα με όσα ορίζονται στα άρθρα 3 και 5. Οι κάτοχοι σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και από Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης της παρούσας παραγράφου συνάπτουν Σύμβαση λειτουργικής Ενίσχυσης Διαφορικής Προσαύξησης. Η χρονική διάρκεια ισχύος της Σύμβασης λειτουργικής Ενίσχυσης Διαφορικής Προσαύξησης, στην περίπτωση αυτή, προκύπτει από τη διαφορά μεταξύ της χρονικής διάρκειας της Λειτουργικής Ενίσχυσης της παραγράφου 6 του άρθρου 3 και της χρονικής διάρκειας από την έναρξη ισχύος έως τη λύση της προηγούμενης Σύμβασης λειτουργικής Ενίσχυσης Σταθερής Τιμής. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, καθορίζεται η διαδικασία μετάπτωσης σε καθεστώς Λειτουργικής Ενίσχυσης στη βάση Διαφορικής Προσαύξησης και κάθε άλλο σχετικό θέμα.

 

8. Στην περίπτωση διασύνδεσης ενός Μη Διασυνδεδεμένου Νησιού με το Διασυνδεδεμένο Σύστημα και το Διασυνδεδεμένο Δίκτυο οι σταθμοί παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και από Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης, οι κάτοχοι των οποίων έχουν συνάψει Σύμβαση λειτουργικής Ενίσχυσης Διαφορικής Προσαύξησης Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών, και οι οποίοι δεν εμπίπτουν στις περιπτώσεις της παραγράφου 5 του άρθρου 3, μεταπίπτουν υποχρεωτικά σε καθεστώς Λειτουργικής Ενίσχυσης στη βάση Διαφορικής Προσαύξησης και συμμετέχουν απευθείας στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, σύμφωνα με όσα ορίζονται στα άρθρα 3 και 5. Οι κάτοχοι σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και από Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης του προηγούμενου εδαφίου συνάπτουν Σύμβαση λειτουργικής Ενίσχυσης Διαφορικής Προσαύξησης. Αντίστοιχα οι σταθμοί παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης, οι κάτοχοι των οποίων έχουν συνάψει Σύμβαση λειτουργικής Ενίσχυσης Διαφορικής Προσαύξησης Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών και οι οποίοι εμπίπτουν σε κάποια από τις περιπτώσεις της παραγράφου 5 του άρθρου 3, μεταπίπτουν σε καθεστώς Λειτουργικής Ενίσχυσης στη βάση Σταθερής Τιμής, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 3. Οι κάτοχοι σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και από Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης του προηγούμενου εδαφίου συνάπτουν Σύμβαση λειτουργικής Ενίσχυσης Σταθερής Τιμής. Η χρονική διάρκεια ισχύος της Σύμβασης λειτουργικής Ενίσχυσης Διαφορικής Προσαύξησης ή Σύμβασης λειτουργικής Ενίσχυσης Σταθερής Τιμής, στις περιπτώσεις αυτές, προκύπτει από τη διαφορά μεταξύ της χρονικής διάρκειας της Λειτουργικής Ενίσχυσης της παραγράφου 6 του άρθρου 3 και της χρονικής διάρκειας από την έναρξη ισχύος έως τη λύση της προηγούμενης σύμβασης Σύμβαση λειτουργικής Ενίσχυσης Διαφορικής Προσαύξησης Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, καθορίζεται η διαδικασία μετάπτωσης σε καθεστώς Λειτουργικής Ενίσχυσης στη βάση Διαφορικής Προσαύξησης ή Σταθερής Τιμής και κάθε άλλο σχετικό θέμα.

 

9. Οι Συμβάσεις λειτουργικής Ενίσχυσης Διαφορικής Προσαύξησης και λειτουργικής Ενίσχυσης Διαφορικής Προσαύξησης Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών οι οποίες συνάπτονται σύμφωνα με τις παραγράφους 4, 7 και 8 διέπονται από την ίδια Τιμή Αναφοράς της αρχικά συναφθείσας Σύμβασης λειτουργικής Ενίσχυσης Σταθερής Τιμής, με την επιφύλαξη της παραγράφου 6 του άρθρου 7 για την περίπτωση που η Τιμή Αναφοράς έχει προκύψει από ανταγωνιστική διαδικασία υποβολής προσφορών.

 

10. Οι κάτοχοι σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και από Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά, που έχουν συνάψει σύμβαση Λειτουργικής Ενίσχυσης ή Σύμβαση Πώλησης Ηλεκτρικής Ενέργειας, σύμφωνα με το άρθρο 12 του νόμου 3468/2006 (ΦΕΚ 129/Α/2006), ή αντίστοιχη σύμβασης αγοραπωλησίας ηλεκτρικής ενέργειας προ του νόμου 3468/2006 (ΦΕΚ 129/Α/2006), και οι σταθμοί τους συνεχίζουν να λειτουργούν μετά την ημερομηνία λήξης των συμβάσεων αυτών, και εφόσον ισχύουν όλες οι απαιτούμενες κατά την κείμενη νομοθεσία άδειες και εγκρίσεις, συνάπτουν Σύμβαση λειτουργικής Ενίσχυσης Σταθερής Τιμής με τη Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας, ως διαχειριστή των Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών.

 

Η Τιμή Αναφοράς που διέπει τη Σύμβαση λειτουργικής Ενίσχυσης Σταθερής Τιμής των σταθμών του προηγούμενου εδαφίου, προκύπτει ανά μήνα βάσει της εκάστοτε μέσης μηνιαίας Οριακής Τιμής του Διασυνδεδεμένου Συστήματος (ΟΤΣ) ή και της αντίστοιχης Ειδικής Τιμής Αγοράς. Αν έχουν ολοκληρωθεί οι απαραίτητες υποδομές και έχει τεθεί σε πλήρη λειτουργία η ημερήσια αγορά ηλεκτρικής ενέργειας στο Μη Διασυνδεδεμένο Νησί που είναι οι σταθμοί αυτοί εγκατεστημένοι και οι εν λόγω σταθμοί δεν εμπίπτουν στις περιπτώσεις της παραγράφου 5 του άρθρου 3, όπως ισχύουν για τα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά, εντάσσονται σε καθεστώς στήριξης με τη μορφή Λειτουργικής Ενίσχυσης στη βάση Διαφορικής Προσαύξησης και οι κάτοχοί τους συνάπτουν Σύμβαση λειτουργικής Ενίσχυσης Διαφορικής Προσαύξησης Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών με τη Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας, ως διαχειριστή των Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών. Για τους σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης του προηγούμενου εδαφίου, η Τιμή Αναφοράς που διέπει τη Σύμβαση λειτουργικής Ενίσχυσης Διαφορικής Προσαύξησης Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών, προκύπτει ανά μήνα βάσει της εκάστοτε μέσης μηνιαίας Οριακής Τιμής του Διασυνδεδεμένου Συστήματος (ΟΤΣ) ή και της αντίστοιχης Ειδικής Τιμής Αγοράς.

 

Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας καθορίζονται το πλαίσιο συμμετοχής στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, η μεθοδολογία και η διαδικασία εκκαθάρισης, τιμολόγησης και διακανονισμού των συναλλαγών, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα αναφορικά με τη λειτουργία των σταθμών της παρούσας.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 10 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 11 του άρθρου 131 του νόμου 4495/2017 (ΦΕΚ 167/Α/2017).

 

11. Το ποσό της Λειτουργικής Ενίσχυσης που προκύπτει κατά τη διαδικασία εκκαθάρισης της Σύμβασης λειτουργικής Ενίσχυσης Διαφορικής Προσαύξησης Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών, αν είναι πιστωτικό για τον κάτοχο σταθμού Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά καταβάλλεται από τον Υπολογαριασμό Ενισχύσεων του Ειδικού Λογαριασμού Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης Μη-Διασυνδεδεμένων Νησιών, του Ειδικού Λογαριασμού Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας του άρθρου 143 του νόμου 4001/2011 (ΦΕΚ 179/Α/2011), ενώ αν είναι χρεωστικό για τον κάτοχο σταθμού Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά επιστρέφεται στον προαναφερθέντα Υπολογαριασμό του Ειδικού Λογαριασμού.

 

12. Το ποσό της Λειτουργικής Ενίσχυσης που προκύπτει κατά τη διαδικασία Εκκαθάρισης της Σύμβασης λειτουργικής Ενίσχυσης Σταθερής Τιμής για τον κάτοχο σταθμού Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά καταβάλλεται με χρεοπίστωση των Υπολογαριασμών Ενισχύσεων και Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας του Ειδικού Λογαριασμού Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης Μη-Διασυνδεδεμένων Νησιών, του Ειδικού Λογαριασμού Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας του άρθρου 143 του νόμου 4001/2011 (ΦΕΚ 179/Α/2011).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.