Νόμος 4430/16 - Άρθρο 68

Άρθρο 68: Έκτακτη επιχορήγηση πιστοποιημένων φορέων Εθνικού Συστήματος Κοινωνικής Φροντίδας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι Περιφέρειες δύνανται να επιχορηγούν αποκλειστικά εντός του έτους 2016, ειδικώς πιστοποιημένους φορείς του Εθνικού Συστήματος Κοινωνικής Φροντίδας (άρθρο 5 παράγραφος 6 του νόμου 2646/1998 (ΦΕΚ 236/Α/1998), που επιχορηγήθηκαν μέσω των οικείων Περιφερειών από τις πιστώσεις του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΕΦ 33-220, ΚΑΕ 2291) το έτος 2015, υπό τον όρο της τήρησης του συνολικού ανώτατου ορίου των ήδη εγγεγραμμένων πιστώσεων ανά Περιφέρεια.

 

2. Το συνολικό ποσό της έκτακτης επιχορήγησης της προηγούμενης παραγράφου δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το 20% της συνολικής επιχορήγησης, που κατανεμήθηκε από τις πιστώσεις του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης για το έτος 2015 προς την οικεία Περιφέρεια.

 

3. Τυχόν αδιάθετα υπόλοιπα έκτακτης επιχορήγησης του έτους 2016 δύνανται να καταβάλλονται εντός του έτους 2017 από τις Περιφέρειες ως επιχορηγήσεις των ειδικώς πιστοποιημένων φορέων της παραγράφου 1, υπό τον όρο της τήρησης του συνολικού ανώτατου ορίου των ήδη εγγεγραμμένων πιστώσεων ανά Περιφέρεια.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 προστέθηκε με το άρθρο 152 του νόμου 4483/2017 (ΦΕΚ 107/Α/2017).

 

4. (πρώην 3) Η επιχορήγηση του παρόντος άρθρου παρέχεται, σύμφωνα με το νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο, που ισχύει και εφαρμόζεται για την επιχορήγηση των ειδικώς πιστοποιημένων φορέων του Εθνικού Συστήματος Κοινωνικής Φροντίδας από τις πιστώσεις του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Απαιτούνται, επιπλέον, η σύνταξη και η υποβολή ισολογισμού, όπως διαλαμβάνεται στις διατάξεις του νόμου 4308/2014 (ΦΕΚ 251/Α/2014), ελεγμένου από ορκωτό ελεγκτή.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.