Νόμος 4430/16 - Άρθρο 69

Άρθρο 69: Παράταση Προγράμματος Βοήθεια στο σπίτι


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. α. Η διάρκεια του Προγράμματος Βοήθεια στο σπίτι, που παρατάθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 49 του νόμου 4351/2015 (ΦΕΚ 164/Α/2015) μέχρι 31-12-2016, καθώς και οι συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου των απασχολούμενων για την παροχή των σχετικών υπηρεσιών, που παρατάθηκαν για το ίδιο χρονικό διάστημα, παρατείνονται από τη λήξη τους μέχρι 31-12-2017. Οι συμβάσεις των απασχολούμενων του Προγράμματος σε καμία περίπτωση δεν μετατρέπονται σε αορίστου χρόνου, κατά την έννοια της διάταξης της παραγράφου 3 του άρθρου 21 του νόμου 2190/1994 (ΦΕΚ 28/Α/1994).

 

β. Για την απρόσκοπτη χρηματοδότηση της υλοποίησης του Προγράμματος Βοήθεια στο σπίτι για το χρονικό διάστημα από 01-01-2017 έως και 31-12-2017, μεταφέρονται πόροι από:

 

α) το λογαριασμό της Εισφοράς Αλληλεγγύης συνταξιούχων, που τηρείται στο Ασφαλιστικό Κεφάλαιο Αλληλεγγύης Γενεών (ΑΚΑΓΕ), μέχρι του ύψους των 40.000.000 €,

 

β) τον τακτικό προϋπολογισμό του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και ειδικότερα τον Ειδικό Φορέα 33 - 220 μέχρι του ύψους των 5.000.000 €,

 

γ) την ειδική εισφορά ασφαλισμένων, που θεσμοθετήθηκε με το άρθρο 138 του νόμου 4052/2012 (ΦΕΚ 41/Α/2012) για τη χρηματοδότηση του Προγράμματος Κατ' οίκον Φροντίδα Συνταξιούχων (ΙΚΑ-ΕΤΑΜ), μέχρι του ύψους των 14.000.000 € και

 

δ) τον τακτικό προϋπολογισμό του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, μέχρι του ύψους του 1.000.000 €.

 

γ. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης προσδιορίζεται η διαδικασία μεταφοράς των μεταβιβαζόμενων πόρων και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια. Η διαχείριση των πόρων αυτών και οι διαδικασίες υλοποίησης του Προγράμματος καθορίζονται σε προγραμματική σύμβαση, που υπογράφεται μεταξύ των Υπουργών Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, του Διοικητή του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων-Ενιαίου Ταμείου Ασφάλισης Μισθωτών και της Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης.

 

2. Στο τέλος του εδαφίου δ' της παραγράφου 1 του άρθρου 64 του νόμου 4277/2014 (ΦΕΚ 156/Α/2014), όπως προστέθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 49 του νόμου 4351/2015 (ΦΕΚ 164/Α/2015), προστίθεται νέο εδάφιο, ως ακολούθως:

 

{Το παραπάνω ποσό καλύπτει και την απαιτούμενη δαπάνη για την ολοκλήρωση του Προγράμματος της περιόδου 01-10-2013 έως 30-09-2014 (άρθρο 127 του νόμου 4199/2013 (ΦΕΚ 216/Α/2013).}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.