Νόμος 4277/14 - Άρθρο 64

Άρθρο 64


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι αυξημένες ανάγκες για κοινωνική φροντίδα στο σπίτι, ηλικιωμένων, ατόμων με αναπηρία, οικονομικά αδύναμων πολιτών κ.λ.π. η διάρκεια του προγράμματος Βοήθεια στο Σπίτι που παρατάθηκε με το άρθρο 127 του νόμου 4199/2013 μέχρι 30-09-2014, καθώς και οι συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου των απασχολούμενων για την παροχή των σχετικών υπηρεσιών που παρατάθηκαν για το ίδιο διάστημα, παρατείνονται από τη λήξη τους μέχρι 31-12-2015.

 

Οι συμβάσεις των απασχολούμενων στο Πρόγραμμα σε καμιά περίπτωση δεν μετατρέπονται σε αορίστου χρόνου, κατά την έννοια της διάταξης της παραγράφου 3 του άρθρου 21 του νόμου 2190/1994. Για την απρόσκοπτη χρηματοδότηση της υλοποίησης του προγράμματος Βοήθεια στο Σπίτι για το χρονικό διάστημα από 01-10-2014 έως 31-12-2015 μεταφέρονται πόροι:

 

α) από το λογαριασμό της Εισφοράς Αλληλεγγύης Συνταξιούχων που τηρείται στο Ασφαλιστικό Κεφάλαιο Αλληλεγγύης Γενεών (ΑΚΑΓΕ) μέχρι του ύψους των 35.000.000 € ετησίως και εφόσον υπάρχει διαθέσιμο υπόλοιπο από τη μηνιαία εξόφληση των δομών του νόμου 4019/2011, όπως αυτός ισχύει, σε εφαρμογή του προγράμματος Κατ' οίκον Φροντίδα Συνταξιούχων (νόμος 4052/2012, όπως αυτός ισχύει) και

 

β) από πόρους του τακτικού προϋπολογισμού του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας και ειδικότερα του Ειδικού φορέα 33-220,

 

γ) από πόρους του άρθρου 259 του νόμου 3852/2010 του Υπουργείου Εσωτερικών,

 

δ) από πόρους της ειδικής εισφοράς ασφαλισμένων που θεσμοθετήθηκε με το άρθρο 138 του νόμου 4052/2012 για τη χρηματοδότηση του προγράμματος Κατ' οίκον Φροντίδα Συνταξιούχων, ύψους έως 10.000.000 €, εφόσον υπάρχει διαθέσιμο υπόλοιπο από τη χρηματοδότηση των δικαιούχων του προγράμματος Κατ' οίκον Φροντίδα Συνταξιούχων που εξυπηρετούνται από άλλους παρόχους και

 

ε) από τυχόν αδιάθετους πόρους του προγράμματος της περιόδου από 01-10-2013 έως 30-09-2014.

 

Η επιπλέον απαιτούμενη δαπάνη ύψους 5.000.000 € για την ολοκλήρωση του Προγράμματος μέχρι 31-12-2015 θα καλυφθεί ως εξής:

 

α) από το λογαριασμό της Εισφοράς Αλληλεγγύης Συνταξιούχων που τηρείται στο Ασφαλιστικό Κεφάλαιο Αλληλεγγύης Γενεών (ΑΚΑΓΕ), 2.700.000 €,

 

β) από τον τακτικό προϋπολογισμό του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και ειδικότερα του Ειδικού Φορέα 33-220, 300.000 €,

 

γ) από πόρους του Υπουργείου Εσωτερικών, 1.200.000 € και

 

δ) από το Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Μισθωτών, 800.000 €.

 

Το παραπάνω ποσό καλύπτει και την απαιτούμενη δαπάνη για την ολοκλήρωση του Προγράμματος της περιόδου 01-10-2013 έως 30-09-2014 (άρθρο 127 του νόμου 4199/2013 (ΦΕΚ 216/Α/2013).

 

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας και Εσωτερικών προσδιορίζονται το ύψος των μεταβιβαζόμενων πόρων, η διαδικασία μεταφοράς τους και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια. Η διαχείριση των πόρων αυτών, η επικαιροποίηση του ηλεκτρονικού μητρώου ωφελουμένων με δήλωση όλων των απαιτούμενων στοιχείων από τους ωφελούμενους και οι διαδικασίες υλοποίησης του Προγράμματος καθορίζονται σε προγραμματική σύμβαση που υπογράφεται μεταξύ των Υπουργών Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, Εσωτερικών, του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Ενιαίου Ταμείου Ασφάλισης Μισθωτών και της Ελληνικής Εταιρίας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης, περιλαμβάνοντας ρήτρες αξιολόγησης της εφαρμογής του Προγράμματος.

 

Στο Υπουργείο Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας λειτουργεί Ομάδα Διοίκησης Έργου, Μονάδα Προγράμματος Βοήθεια στο Σπίτι, με αντικείμενο το συντονισμό και την παρακολούθηση του προγράμματος, η οποία συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας και αποτελείται από 9 τουλάχιστον μέλη. Με την απόφαση συγκρότησης, καθορίζονται η εξειδίκευση του αντικειμένου, οι όροι, οι προϋποθέσεις και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για τη λειτουργία της. Στην Ομάδα Διοίκησης Έργου συμμετέχουν εκπρόσωποι του Υπουργείου Εσωτερικών και της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος, καθώς και στελέχη της Γενικής Γραμματείας Πρόνοιας, της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικής Ασφάλισης, του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Ενιαίου Ταμείου Ασφάλισης Μισθωτών, της ΕΕΤΑΑ και εκπρόσωποι των εργαζομένων. Οι φορείς υλοποίησης του προγράμματος, οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης και νομικά τους πρόσωπα, ή νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου δύνανται, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, να αντικαταστήσουν εργαζόμενους που αποχώρησαν από το πρόγραμμα και για να καλυφθούν αυξημένες ανάγκες, μετά από έγκριση του φορέα που εποπτεύει το πρόγραμμα.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 14 του νόμου [Ν] 4312/2014 (ΦΕΚ 260/Α/2014), με την παράγραφο 1 του άρθρου 49 του νόμου 4351/2015 (ΦΕΚ 164/Α/2015), με την παράγραφο 2 του άρθρου 69 του νόμου 4430/2016 (ΦΕΚ 205/Α/2016).

 

2. Η παράγραφος Η' του άρθρου 127 του νόμου 4199/2013 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Οι δήμοι η τα νομικά τους πρόσωπα η τα άλλα νομικά πρόσωπα της αυτοδιοίκησης ή νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου που θα αποφασίσουν ότι συνεχίζουν να παρέχουν υπηρεσίες με το πρόγραμμα Βοήθεια στο Σπίτι, καθώς και οι δήμοι, τα νομικά πρόσωπα αυτών, ή άλλα νομικά πρόσωπα της αυτοδιοίκησης ή νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου που θα αποφασίσουν ότι επιθυμούν να παρέχουν τις υπηρεσίες αυτές από την 01-01-2016 και μετά, μπορούν από 01-09-2015 να συνάπτουν συμβάσεις παροχής υπηρεσιών του προγράμματος Βοήθεια στο Σπίτι ως πάροχοι των ειδικότερων προγραμμάτων:

 

α) Κατ' οίκον Φροντίδα Συνταξιούχων για τους δικαιούχους συνταξιούχους και

β) Κατ' οίκον Κοινωνική Φροντίδα για τους δικαιούχους οικονομικά αδύναμους, ηλικιωμένους, ανασφάλιστους, άτομα με αναπηρία.

 

Οι συμβάσεις αυτές θα συνάπτονται με την Ελληνική Εταιρία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης ανώνυμη εταιρεία, διαχειριστή του προγράμματος Βοήθεια στο Σπίτι.

 

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, Οικονομικών και Εσωτερικών, που εκδίδεται σε αποκλειστική προθεσμία 6 μηνών από τη δημοσίευση αυτού του νόμου, εκχωρείται η υλοποίηση του προγράμματος Βοήθεια στο Σπίτι για το διάστημα από 01-01-2016 και μετά, στην Ελληνική Εταιρία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης και προσδιορίζονται οι διαδικασίες υλοποίησης, εποπτεία, συντονισμός, καθώς και η πιστοποίηση των φορέων παροχής υπηρεσιών και ο έλεγχός τους, οι διαδικασίες οικονομικής διαχείρισης, οι πόροι χρηματοδότησης, το ύψος, τα κριτήρια και η διαδικασία καταβολής της αποζημίωσης στους δήμους ή τα νομικά τους πρόσωπα ή άλλους φορείς της αυτοδιοίκησης για την παροχή υπηρεσιών τόσο του προγράμματος Κατ' οίκον Φροντίδα Συνταξιούχων του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Ενιαίου Ταμείου Ασφάλισης Μισθωτών που χρηματοδοτείται από την Ειδική Εισφορά ασφαλισμένων του άρθρου 138 του νόμου 4052/2012, όσο και του προγράμματος Κατ' οίκον Κοινωνική Φροντίδα της Γενικής Γραμματείας Πρόνοιας που χρηματοδοτείται από πόρους του τακτικού προϋπολογισμού και ειδικότερα του ειδικού φορέα 33-220 ή από το ΕΣΠΑ και ειδικότερα από πόρους των ΠΕΠ σύμφωνα με το νόμο 4199/2013 σύμφωνα με τη σύμβαση που συνάπτουν με την Ελληνική Εταιρία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης και ανάλογα με τον αριθμό των ωφελουμένων και τον απαιτούμενο αριθμό εργαζομένων για την υλοποίηση των προγραμμάτων, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία διαδικασία και λεπτομέρεια για την απρόσκοπτη υλοποίηση του προγράμματος.}

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 14 του νόμου [Ν] 4312/2014 (ΦΕΚ 260/Α/2014).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.