Νόμος 4351/15 - Άρθρο 49

Άρθρο 49: Διατάξεις Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στο τέλος του εδαφίου β' της παραγράφου 1 του άρθρου 64 του νόμου 4277/2014 (ΦΕΚ 156/Α/2014), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 14 παράγραφος 1 του νόμου [Ν] 4312/2014 (ΦΕΚ 260/Α/2014), προστίθεται νέο εδάφιο ως ακολούθως:

 

{Η επιπλέον απαιτούμενη δαπάνη ύψους 5.000.000 € για την ολοκλήρωση του Προγράμματος μέχρι 31-12-2015 θα καλυφθεί ως εξής:

 

α) από το λογαριασμό της Εισφοράς Αλληλεγγύης Συνταξιούχων που τηρείται στο Ασφαλιστικό Κεφάλαιο Αλληλεγγύης Γενεών (ΑΚΑΓΕ), 2.700.000 €,

 

β) από τον τακτικό προϋπολογισμό του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και ειδικότερα του Ειδικού Φορέα 33-220, 300.000 €,

 

γ) από πόρους του Υπουργείου Εσωτερικών, 1.200.000 € και

 

δ) από το Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Μισθωτών, 800.000 €.}

 

2. α) Η διάρκεια του Προγράμματος Βοήθεια στο σπίτι που παρατάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 64 του νόμου 4277/2014 (ΦΕΚ 156/Α/2014) μέχρι 31-12-2015, καθώς και οι συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου των απασχολούμενων για την παροχή των σχετικών υπηρεσιών, που παρατάθηκαν για το ίδιο διάστημα, παρατείνονται από τη λήξη τους μέχρι 31-12-2016. Οι συμβάσεις των απασχολούμενων στο πρόγραμμα σε καμία περίπτωση δεν μετατρέπονται σε αορίστου χρόνου, κατά την έννοια της διάταξης της παραγράφου 3 του άρθρου 21 του νόμου 2190/1994 (ΦΕΚ 28/Α/1994).

 

β) Για την απρόσκοπτη χρηματοδότηση της υλοποίησης του Προγράμματος Βοήθεια στο σπίτι για το χρονικό διάστημα από 01-01-2016 έως και 31-12-2016 μεταφέρονται πόροι από:

 

α) το λογαριασμό της Εισφοράς Αλληλεγγύης Συνταξιούχων, που τηρείται στο Ασφαλιστικό Κεφάλαιο Αλληλεγγύης Γενεών (ΑΚΑΓΕ), μέχρι του ύψους των 40.000.000 €,

 

β) τον τακτικό προϋπολογισμό του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και ειδικότερα τον Ειδικό Φορέα 33 - 220 μέχρι του ύψους των 5.000.000 €,

 

γ) την ειδική εισφορά ασφαλισμένων, που θεσμοθετήθηκε με το άρθρο 138 του νόμου 4052/2012 (ΦΕΚ 41/Α/2012) για τη χρηματοδότηση του Προγράμματος Κατ' οίκον Φροντίδα Συνταξιούχων (ΙΚΑ-ΕΤΑΜ), μέχρι του ύψους των 14.000.000 € και

 

δ) τον τακτικό προϋπολογισμό του Υπουργείου Εσωτερικών, μέχρι του ύψους του 1.000.000 €.

 

γ) Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, προσδιορίζονται το ύψος των μεταβιβαζόμενων πόρων, η διαδικασία μεταφοράς τους και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια. Η διαχείριση των πόρων αυτών, η επικαιροποίηση του ηλεκτρονικού μητρώου ωφελουμένων με δήλωση όλων των απαιτούμενων στοιχείων από τους ωφελούμενους και οι διαδικασίες υλοποίησης του Προγράμματος καθορίζονται σε προγραμματική σύμβαση που υπογράφεται μεταξύ των Υπουργών Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Ενιαίου Ταμείου Ασφάλισης Μισθωτών και της Ελληνικής Εταιρίας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης ανώνυμη εταιρεία, περιλαμβάνοντας ρήτρες αξιολόγησης της εφαρμογής του Προγράμματος.

 

3. Οι Κοινωνικές Δομές Άμεσης Αντιμετώπισης της Φτώχειας μετά την ολοκλήρωση και λήξη των πράξεων στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού του ΕΣΠΑ 2007-2013 και μετά τη λήξη της παράτασης (31-12-2015), που χορηγήθηκε με την από 07-10-2015 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 127/Α/2015), παρατείνονται για 6 10 μήνες ακόμη, ήτοι από 01-01-2016 έως 30-06-2016 31-10-2016 31-12-2016. Το ως άνω έργο θα χρηματοδοτηθεί από το εθνικό σκέλος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

 

Η χρηματοδότηση αφορά σε υπηρεσίες, που παρέχονται από 01-01-2016 έως 30-06-2016 31-10-2016 31-12-2016 και υλοποιούνται μέσω προγραμματικών συμβάσεων χωρίς υποχρέωση υποβολής εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης. Για τις δαπάνες θα γίνει αναλογική εφαρμογή των όρων, που προέβλεπαν οι σχετικές προσκλήσεις και αποφάσεις ένταξης στο πλαίσιο του ΕΠΑΝΑΔ 2007-2013. Φορέας υλοποίησης και παρακολούθησης των ως άνω συμβάσεων ορίζεται η Γενική Γραμματεία Πρόνοιας - Διεύθυνση Κοινωνικής Αντίληψης και Αλληλεγγύης. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης δύναται να καθορίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την υλοποίηση της παρούσας διάταξης.

 

Η παρούσα διάταξη ισχύει από 01-01-2016.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου έβδομου του νόμου 4432/2016 (ΦΕΚ 212/Α/2016).

 

4. Στη διάταξη της παραγράφου 4 του άρθρου 9 του νόμου 4109/2013 (ΦΕΚ 16/Α/2013), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 18 παράγραφος 6 του νόμου 4302/2014 (ΦΕΚ 225/Α/2014), προστίθενται δύο εδάφια ως ακολούθως:

 

{Υπάλληλοι και λειτουργοί του κατά το άρθρο 1 του νόμου [Ν] 1256/1982 (ΦΕΚ 65/Α/1982) δημοσίου τομέα, που διορίζονται σε θέσεις Προέδρων των Διοικητικών Συμβουλίων των Κέντρων Κοινωνικής Πρόνοιας, μπορούν να λαμβάνουν κατ' επιλογή τους είτε το σύνολο των αποδοχών της θέσης, στην οποία διορίζονται είτε το σύνολο των αποδοχών της θέσης, που κατείχαν πριν το διορισμό τους. Η επιλογή γίνεται με αμετάκλητη δήλωση του διοριζόμενου προς το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, που εποπτεύει τα ως άνω νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, εντός 2 μηνών από την επομένη της κοινοποίησης του διορισμού. Εάν το διάστημα αυτό παρέλθει άπρακτο, ο διοριζόμενος τεκμαίρεται ότι επιλέγει τις αποδοχές της θέσης, στην οποία ορίζεται. Σε περίπτωση επιλογής του συνόλου των αποδοχών της θέσης, που κατείχε ο υπάλληλος ή λειτουργός πριν το διορισμό του σε θέση προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας, η μισθοδοσία του επιβαρύνει τις πιστώσεις του προϋπολογισμού της οικείας υπηρεσίας, από την οποία προέρχεται.

 

Μετά τη λήξη ή τη διακοπή της θητείας τους ως Πρόεδροι, οι υπάλληλοι και λειτουργοί του προηγούμενου εδαφίου επιστρέφουν αυτοδικαίως στη θέση, που κατείχαν πριν το διορισμό τους, εφόσον είναι κενή. Εάν η θέση αυτή έχει πληρωθεί ή προκηρυχθεί, επαναδιορίζονται σε ομοιόβαθμη προσωποπαγή θέση με την ίδια εργασιακή σχέση που είχαν.}

 

5. Η διάταξη του εδαφίου β' της παραγράφου 3 του άρθρου 72 του νόμου 4342/2015 (ΦΕΚ 143/Α/2015) αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 

{Για τους Ξενώνες Φιλοξενίας για γυναίκες θύματα βίας του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΕΚΚΑ) η χρηματοδότηση για την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών και ιδίως της μισθοδοσίας του ως άνω προσωπικού θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, συμπεριλαμβανομένου και του χρονικού διαστήματος από 01-12-2015 έως 29-02-2016, και ειδικότερα τον ΕΦ 33 220 με μεταφορά των αναγκαίων πιστώσεων στον προϋπολογισμό του ΕΚΚΑ μέσω χρηματικών ενταλμάτων επιχορήγησης.}

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 5 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 48 του νόμου 4403/2016 (ΦΕΚ 125/Α/2016).

 

6. Οι πιστώσεις, που εγγράφονται στον Προϋπολογισμό του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΕΦ 33 Φ. 220 ΚΑΕ 2292) για την κάλυψη δαπανών οργάνωσης και λειτουργίας Παιδικών Εξοχών - Κατασκηνώσεων του Κρατικού Προγράμματος από Δήμους, όπως διαλαμβάνονται στις διατάξεις των παραγράφων 4 και 6 του άρθρου 19 του νόμου 2646/1998 (ΦΕΚ 236/Α/1998) και του άρθρου 14 του νόμου 3106/2003 (ΦΕΚ 30/Α/2003), δεν κατάσχονται και δεν συμψηφίζονται με οφειλές των ως άνω Δήμων προς το Δημόσιο, Ασφαλιστικούς Οργανισμούς, Πιστωτικά Ιδρύματα ή τρίτους πιστωτές.

 

Η ισχύς της παρούσας διάταξης αρχίζει από την 05-05-2015.

 

7. Στη διάταξη του άρθρου 6 του νόμου [Ν] 5101/1931 (ΦΕΚ 238/Α/1931) προστίθενται οι παράγραφοι 3 έως 8, ως ακολούθως:

 

{3. Ειδικώς, όταν ο έρανος διενεργείται από Πιστωτικό Ίδρυμα στο πλαίσιο της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης του και των δράσεων της Κοινωνικής Οικονομίας και Επιχειρηματικότητας (νόμος 4019/2011 (ΦΕΚ 216/Α/2011)), η διάρκειά του μπορεί να είναι μέχρι 3 έτη. Ο έρανος μπορεί να αφορά σε χρηματική ενίσχυση μίας ή περισσοτέρων δράσεων, φορέων ή προσώπων και να διενεργείται μέσω φυσικών ή ηλεκτρονικών καταθέσεων σε λογαριασμό ή λογαριασμούς τηρούμενους στο Πιστωτικό Ίδρυμα.

 

4. Επιτροπή που ορίζεται από το Πιστωτικό Ίδρυμα διαχειρίζεται τους ανωτέρω λογαριασμούς. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Πιστωτικού Ιδρύματος ορίζεται ο αριθμός των μελών και ο τρόπος επιλογής τους.

 

5. Η διαχείριση των λογαριασμών γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις Κανονισμού, ο οποίος εγκρίνεται με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Ο Κανονισμός περιέχει τις κατευθυντήριες ρυθμίσεις για τη διαχείριση του προϊόντος του εράνου, τις ειδικές αρμοδιότητες των υποεπιτροπών, καθώς και ρύθμιση για την περιέλευση τυχόν υπολειπόμενου ποσού μετά τη λήξη του σκοπού του εράνου στο Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Το Πιστωτικό Ίδρυμα αναρτά τον Κανονισμό του Εράνου στην ιστοσελίδα του.

 

6. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης εγκρίνεται η διενέργεια εράνων, που διενεργούνται από Πιστωτικό Ίδρυμα, οι οποίοι έχουν παρεμφερές αντικείμενο με έργα που προωθούνται από δημόσιο φορέα. Οι πόροι, που συλλέγονται, διατίθενται για τις ακόλουθες θεματικές δράσεις: Πρόνοια, Υγεία, Πολιτισμός και Πολιτιστική Επιχειρηματικότητα, Περιβάλλον, Εκπαίδευση, Αθλητισμός, Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα, Κοινωνική Επιχειρηματικότητα. Ειδικά, εξουσιοδοτείται ο Αναπληρωτής Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης να διευρύνει τον κατάλογο των προαναφερθεισών θεματικών δράσεων, όποτε αυτό καθίσταται αναγκαίο.

 

7. Η Επιτροπή διαχείρισης του Εράνου υποβάλλει έως 31-12 έκαστου έτους λογοδοσία του εράνου στο Πιστωτικό Ίδρυμα και στον ως άνω Υπουργό. Μετά τη λήξη της αρχικής περιόδου διάρκειας του εράνου, η περίοδος αυτή μπορεί να παραταθεί με υπουργική απόφαση.

 

8. Σε εράνους που διενεργούνται από Πιστωτικά Ιδρύματα, κατά τις προηγούμενες παραγράφους δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις των εδαφίων β' και γ', του άρθρου 7 του νόμου [Ν] 6409/1934. Επίσης, δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 3, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 25 και 26 του νόμου [Ν] 5101/1931.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.