Νόμος 4472/17 - Άρθρο 86

Άρθρο 86: Τιμολόγηση Μη Συνταγογραφούμενων Φαρμάκων (ΜΗΣΥΦΑ)


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, οι διατάξεις του άρθρου 17 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 96/1973 (ΦΕΚ 172/Α/1973), καθώς και οι διατάξεις περί τιμολόγησης, ανωτάτων τιμών παραγωγού ή εισαγωγέα, λιανικής ή χονδρικής διάθεσης, περί τιμολόγησης γενοσήμων και φαρμάκων αναφοράς, περί διαδικασίας και δικαιολογητικών για τον καθορισμό ή την μεταβολή τιμής, περί χορηγούμενων πιστώσεων και περί περιορισμών στις εκπτώσεις, δεν έχουν εφαρμογή επί των φαρμακευτικών προϊόντων τα οποία ταξινομούνται, με απόφαση του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων, στα μη συνταγογραφούμενα φάρμακα (ΜΗΣΥΦΑ), με την επιφύλαξη της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας, καθορίζεται ο τρόπος και η διαδικασία υπολογισμού και αναθεώρησης της ενδεικτικής τιμής λιανικής πώλησης των Μη Συνταγογραφούμενων Φαρμάκων, η οποία δεν θα είναι υποχρεωτική για τα κατά το νόμο δικαιούμενα πρόσωπα διάθεσης των φαρμάκων αυτών, με βάση την τιμολόγηση που καθορίζεται στην παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου, καθώς και ο τρόπος διάθεσης των φαρμάκων αυτών. Η ενδεικτική τιμή λιανικής πώλησης, που καθορίζεται κατά τα ανωτέρω, τίθεται υποχρεωτικώς επί εμφανούς σημείου της συσκευασίας του προϊόντος Μη Συνταγογραφούμενου Φαρμάκου υπό την ένδειξη ενδεικτική τιμή λιανικής πώλησης. Εξακολουθούν να εφαρμόζονται οι διατάξεις περί γνωστοποίησης πωλήσεων και για τα Μη Συνταγογραφούμενα Φάρμακα.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 5 του άρθρου 5 του νόμου 4558/2018 (ΦΕΚ 140/Α/2018).

 

2. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας, καθορίζεται ο τρόπος και η διαδικασία υπολογισμού και αναθεώρησης της ανώτατης υποχρεωτικής νοσοκομειακής τιμής, καθώς και ο τρόπος διάθεσης των Μη Συνταγογραφούμενων Φαρμάκων που προορίζονται για νοσοκομειακή χρήση, δηλαδή η ανώτατη τιμή και ο τρόπος διάθεσης των φαρμάκων αυτών από τα κατά το νόμο δικαιούμενα πρόσωπα προς το Δημόσιο, τα Δημόσια Νοσοκομεία, τις Μονάδες Κοινωνικής Φροντίδας, τα φαρμακεία του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου ή ιδιωτικού δικαίου, τα οποία εποπτεύονται από το Υπουργείο Υγείας και παρέχουν πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια ή τριτοβάθμια φροντίδα υγείας, καθώς και τις ιδιωτικές κλινικές, με βάση την τιμολόγηση που καθορίζεται στην παράγραφο 4 του παρόντος άρθρου, μη εφαρμοζόμενου του άρθρου 17 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 96/1973.

 

3. Τα Μη Συνταγογραφούμενα Φάρμακα, που κυκλοφορούν κατά τη δημοσίευση του παρόντος στην Ελλάδα ή που θα κυκλοφορήσουν στην Ελλάδα μετά την δημοσίευση του παρόντος νόμου, λαμβάνουν ως τιμή βάσης, για τον καθορισμό της ενδεικτικής τιμής λιανικής πώλησης, το μέσο όρο των τριών χαμηλότερων τιμών των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου βρέθηκε τιμή. Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η τιμολόγηση του προϊόντος Μη Συνταγογραφούμενου Φαρμάκου με βάση το προηγούμενο εδάφιο, το προϊόν Μη Συνταγογραφούμενου Φαρμάκου λαμβάνει ως τιμή βάσης, για τον καθορισμό της ενδεικτικής τιμής λιανικής πώλησης, το μέσο όρο των τιμών στα δύο κράτη-μέλη, όπου βρέθηκε τιμή. Αν το φαρμακευτικό προϊόν Μη Συνταγογραφούμενου Φαρμάκου τιμολογείται σε ένα μόνο κράτος-μέλος, τότε λαμβάνεται η χαμηλότερη τιμή μεταξύ της ισχύουσας τιμής, εφόσον υπάρχει, και της τιμής που έχει στο άλλο κράτος-μέλος. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας καθορίζεται περαιτέρω το σχετικό θέμα.

 

4. Τα Μη Συνταγογραφούμενα Φάρμακα, που θα κυκλοφορήσουν μετά την δημοσίευση του παρόντος νόμου και ως προς τα οποία υπάρχουν ήδη σε κυκλοφορία και έχουν λάβει τιμή προϊόντα όμοια ως προς τις δραστικές ουσίες, τις περιεκτικότητες και τις φαρμακοτεχνικές μορφές, λαμβάνουν ως τιμή βάσης, για τον καθορισμό της ανώτατης νοσοκομειακής τιμής, την ίδια ή κατώτερη τιμή με αυτή των ομοίων ήδη κυκλοφορούντων. Τα Μη Συνταγογραφούμενα Φάρμακα, που θα κυκλοφορήσουν στην Ελλάδα μετά την δημοσίευση του παρόντος νόμου, που δεν υπάγονται στην περίπτωση του προηγούμενου εδαφίου, λαμβάνουν ως τιμή βάσης, για τον καθορισμό της ανώτατης νοσοκομειακής τιμής τον μέσο όρο των τριών χαμηλότερων τιμών σε κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου βρέθηκε τιμή. Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η τιμολόγηση, σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο, εφαρμόζονται περαιτέρω τα προβλεπόμενα στην προηγούμενη παράγραφο. Τα Μη Συνταγογραφούμενα Φάρμακα, που κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου κυκλοφορούν στην Ελλάδα, λαμβάνουν ως τιμή βάσης, για τον καθορισμό της ανώτατης νοσοκομειακής τιμής, την τιμή που έχουν ήδη λάβει έως την δημοσίευση του παρόντος νόμου στο τελευταίο δελτίο τιμών, εκτός εάν είναι χαμηλότερη η τιμή που προκύπτει από το μέσο όρο των τριών χαμηλότερων τιμών σε χώρες-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου βρέθηκε τιμή ή από την περαιτέρω εφαρμογή της προηγούμενης παραγράφου, όταν δεν είναι δυνατή η τιμολόγηση με βάση τις τρεις χώρες-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 

5. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας, ύστερα από πρόταση του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων, εκδίδεται ειδικός κατάλογος όλων των κυκλοφορούντων Μη Συνταγογραφούμενων Φαρμάκων στην Ελλάδα, που θα εμπεριέχει τις ενδεικτικές τιμές λιανικής πώλησης και τις υποχρεωτικές ανώτατες νοσοκομειακές τιμές των φαρμάκων αυτών, όπως αυτές οι τιμές προκύπτουν βάσει του παρόντος άρθρου. Η απόφαση αυτή θα αναρτάται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Υγείας και θα εμπεριέχει μόνο τις ενδεικτικές λιανικές τιμές. Ο ως άνω κατάλογος τίθεται σε ισχύ από την έκδοση της απόφασης του Υπουργού Υγείας, ή ειδικά ως προς την νοσοκομειακή τιμή, από το χρονικό σημείο που θα καθοριστεί στην ως άνω απόφαση. Με όμοια απόφαση, ο κατάλογος αναθεωρείται 1 φορά το έτος, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο παρόν άρθρο.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 5 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 90 του νόμου 4583/2018 (ΦΕΚ 212/Α/2018).

 

6. Έως την πρώτη εφαρμογή της τιμολόγησης που προβλέπεται στο παρόν άρθρο, τα Μη Συνταγογραφούμενα Φάρμακα διατηρούν ως ενδεικτική τιμή λιανικής πώλησης και ως ανώτατη νοσοκομειακή τιμή, την αντίστοιχη τιμή που έλαβαν στο τελευταίο δελτίο τιμών που εκδόθηκε έως τη δημοσίευση του παρόντος άρθρου. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας, ύστερα από πρόταση του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων, η οποία εκδίδεται εντός ενός μηνός από την δημοσίευση του παρόντος νόμου, αναρτάται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Υγείας κατάλογος των ενδεικτικών τιμών λιανικής πώλησης Μη Συνταγογραφούμενων Φαρμάκων που εμπεριέχουν τις τιμές του τελευταίου δελτίου τιμών, σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο. Η τιμολόγηση και ανατιμολόγηση των Μη Συνταγογραφούμενων Φαρμάκων, ενόψει της έκδοσης ή αναθεώρησης του καταλόγου της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου, δεν μπορεί να οδηγήσει σε αύξηση της ανώτατης υποχρεωτικής νοσοκομειακής τιμής, σε σχέση με το τελευταίο δελτίο τιμών που εκδόθηκε έως την δημοσίευση του παρόντος νόμου, ή σε σχέση με εκδοθέντα κατάλογο τιμών, κατ' εφαρμογή της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου.

 

Η πρώτη εφαρμογή του παρόντος άρθρου ορίζεται το αργότερα έως τις 30-09-2017. Τυχόν εκπτώσεις που έχουν δοθεί από τα κατά το νόμο δικαιούμενα πρόσωπα σε Μη Συνταγογραφούμενα Φάρμακα, έως την δημοσίευση του παρόντος νόμου, θεωρούνται νόμιμες.

 

7. Συνιστάται στον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων βάση δεδομένων (παρατηρητήριο τιμών) των Μη Συνταγογραφούμενων Φαρμάκων, στον οποίον υποχρεωτικά καταχωρούνται οι τιμές πώλησης των φαρμάκων αυτών. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας, μετά από γνώμη του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων, καθορίζονται οι όροι και οι κανόνες λειτουργίας του, το είδος των τιμών που καταχωρούνται, οι υπόχρεοι προς καταχώρηση των σχετικών δεδομένων, οι προϋποθέσεις δημοσιότητάς του, οι τυχόν διοικητικές κυρώσεις και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια. Το παρατηρητήριο τιμών δεν δημοσιεύεται.

 

 

5. Το τρίτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 86 του νόμου 4472/2017 (ΦΕΚ 74/Α/2017) καταργείται.

 

6. Μέχρι το τέλος του Οκτωβρίου 2018, όλες οι Περιφερειακές Ενότητες της Επικράτειας υποχρεούνται να αναρτήσουν στην επίσημη ιστοσελίδα τους τις κενές θέσεις φαρμακείων που υπάρχουν κατά την 30ή Σεπτεμβρίου του ίδιου έτους. Εντός του πρώτου δεκαπενθημέρου του Νοεμβρίου 2018 υποβάλλονται στην αρμόδια αρχή οι αιτήσεις για την άδεια ίδρυσης φαρμακείου από όσους διαθέτουν τα απαιτούμενα από το νόμο προσόντα.

 

Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 30 του νόμου 4272/2014 (ΦΕΚ 145/Α/2014), του νόμου 1963/1991, του προεδρικού διατάγματος 64/2018 (ΦΕΚ 124/Α/2018) και κάθε άλλη διάταξη που αφορά στη χορήγηση άδειας ίδρυσης φαρμακείου.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.