Νόμος 4583/18 - Άρθρο 90

Άρθρο 90: Ανατιμολόγηση φαρμάκων, κλειστοί προϋπολογισμοί και παράταση προθεσμιών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 5 του άρθρου 22 του νόμου 4213/2013 (ΦΕΚ 261/Α/2013), αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Η πλήρης αναθεώρηση τιμών πραγματοποιείται 1 φορά ανά έτος και ενδιάμεσα γίνονται τιμολογήσεις νέων φαρμάκων.}

 

Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από 01-01-2018.

 

2. Στο νόμο 4472/2017 (ΦΕΚ 74/Α/2017), επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις:

 

α) Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 5 του άρθρου 86, αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Με όμοια απόφαση, ο κατάλογος αναθεωρείται 1 φορά το έτος, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο παρόν άρθρο.}

 

Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από 01-01-2018.

 

β) Στο άρθρο 87 του νόμου 4472/2017, προστίθεται παράγραφος 10 ως εξής:

 

{10. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας, ύστερα από γνώμη της Επιτροπής του άρθρου 15 της υπ' αριθμόν οίκοθεν 3457/2014 απόφασης του Υπουργού Υγείας (ΦΕΚ 64/Β/2014), μπορεί να τίθενται κλειστοί ετήσιοι προϋπολογισμοί φαρμακευτικής δαπάνης στα δημόσια νοσοκομεία σε επίπεδο φαρμάκου, δραστικής ουσίας (ATC5) ή θεραπευτικής κατηγορίας (ATC4). Οι επιμέρους στόχοι συνυπολογίζονται στον καθορισμό της υπέρβασης της νοσοκομειακής φαρμακευτικής δαπάνης και στον επιμερισμό της υπέρβασης ανά φαρμακευτική εταιρεία ή κάτοχο άδειας κυκλοφορίας. Κατά τα λοιπά, εφαρμόζονται όσα ορίζονται στην περίπτωση στ' της παραγράφου 1 του άρθρου 11 του νόμου 4052/2012 (ΦΕΚ 41/Α/2012).}

 

3. Στα εδάφια πρώτο, δεύτερο και τρίτο της παραγράφου Α.3 του άρθρου δέκατου τρίτου του νόμου [Ν] 4286/2014 (ΦΕΚ 194/Α/2014) οι λέξεις 31-12-2018 αντικαθίστανται από τις λέξεις 30-06-2019 και οι λέξεις 01-01-2019 αντικαθίστανται από τις λέξεις 01-07-2019.

 

4. α) Στην παράγραφο 1 του άρθρου 1 του νόμου 3329/2005 (ΦΕΚ 81/Α/2005), οι λέξεις 01-01-2019 αντικαθίστανται από τις λέξεις 01-07-2019.

 

β) Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 7 του άρθρου 1 του νόμου 3329/2005, αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 

{Τα υπάρχοντα επτά νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου με την επωνυμία Διοίκηση Υγειονομικής Περιφέρειας μετονομάζονται την 01-07-2019 ως ακολούθως:}

 

5. Στο τρίτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του νόμου 3329/2005 (ΦΕΚ 81/Α/2005) η ημερομηνία 01-01-2019 αντικαθίσταται από την ημερομηνία 01-07-2019.

 

6. Στην παράγραφο 12 του άρθρου 34 του νόμου 4447/2016, η ημερομηνία 31-12-2018 αντικαθίσταται από την ημερομηνία 30-06-2019.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.