Νόμος 4512/18 - Άρθρο 244

Άρθρο 244: Ρύθμιση θεμάτων για την άσκηση των επαγγελμάτων του κομμωτή - κουρέα και τεχνίτη περιποίησης χεριών - ποδιών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Το άρθρο 239 του νόμου 4281/2014 (ΦΕΚ 160/Α/2014), όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 9 του άρθρου 42 του νόμου [Ν] 4386/2016 (ΦΕΚ 83/Α/2016) και τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 42 του νόμου 4403/2016 (ΦΕΚ 125/Α/2016), αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Άρθρο 239: Προσόντα και διαδικασία για την άσκηση επαγγέλματος

 

1. Για την άσκηση των επαγγελμάτων του κομμωτή - κουρέα και τεχνίτη περιποίησης χεριών - ποδιών απαιτείται η κατοχή ενός από τους κατωτέρω τίτλους εκπαίδευσης και κατάρτισης.

 

2. Για Κομμωτή - Κουρέα:

 

α) Πτυχίο επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης επιπέδου 2 του νόμου 2009/1992 ειδικότητας Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής Κομμώσεων και Βαφής Μαλλιών ή Πτυχίο επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης επιπέδου 2 του νόμου 2009/1992 ειδικότητας ΤΕΕ Α' Κύκλου σπουδών Κομμωτικής Τέχνης ή ισότιμος τίτλος σπουδών και 9 μήνες προϋπηρεσία.

 

β) Πτυχίο επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης επιπέδου 3 του νόμου 2009/1992 ειδικότητας ΤΕΕ Β' Κύκλου σπουδών Κομμωτικής Τέχνης ή ισότιμος τίτλος σπουδών και 6 μήνες προϋπηρεσία.

 

γ) Πτυχίο επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης του νόμου 3475/2006 ειδικότητας Επαγγελματικής Σχολής Κομμωτικής Τέχνης ή ισότιμος τίτλος σπουδών αλλοδαπής και 6 μήνες προϋπηρεσία.

 

δ) Πτυχίο επαγγελματικής ειδικότητας εκπαίδευσης και κατάρτισης, επιπέδου 3, που χορηγείται στους αποφοίτους των Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης μετά από πιστοποίηση της ειδικότητας Τεχνίτης Κομμωτικής Τέχνης ή ισότιμος τίτλος σπουδών της αλλοδαπής.

 

ε) Πτυχίο επαγγελματικής ειδικότητας, εκπαίδευσης και κατάρτισης, Κομμωτικής Τέχνης, επιπέδου 4 που χορηγείται στους αποφοίτους της Γ' τάξης των Επαγγελματικών Λυκείων μετά από ενδοσχολικές εξετάσεις και Απολυτήριο Γενικού ή Επαγγελματικού Λυκείου, επιπέδου 4 που χορηγείται στους αποφοίτους της Γ' Τάξης των Λυκείων και 6 μήνες προϋπηρεσία.

 

στ) Πτυχίο επαγγελματικής ειδικότητας, εκπαίδευσης και κατάρτισης, επιπέδου 5 που χορηγείται στους αποφοίτους του Μεταλυκειακού έτους - Τάξης Μαθητείας των Επαγγελματικών Λυκείων μετά από πιστοποίηση ή δίπλωμα επαγγελματικής ειδικότητας εκπαίδευσης και κατάρτισης, επιπέδου 5 που χορηγείται στους αποφοίτους Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης μετά από πιστοποίηση ή ισότιμος τίτλος σπουδών της αλλοδαπής.

 

ζ) Βεβαίωση επάρκειας του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού μετά από παρακολούθηση προγράμματος συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης διάρκειας τουλάχιστον 600 ωρών σε πιστοποιημένο Κέντρο Διά Βίου Μάθησης (ΚΔΒΜ), συμβατό με το εκάστοτε ισχύον επαγγελματικό περίγραμμα και το οποίο συνοδεύεται από αποδεδειγμένη προϋπηρεσία 24 μηνών στο οικείο επάγγελμα, η οποία αποκτήθηκε πριν ή μετά από την αποφοίτηση ή και κατά τη διάρκεια της φοίτησης, και πιστοποίηση από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού Επιτρέπεται η συμμετοχή στις ανωτέρω εξετάσεις πιστοποίησης στους μη έχοντες τίτλο σπουδών εμπειροτεχνίτες, οι οποίοι έως τις 31-12-2017 θα έχουν προϋπηρεσία 3 ετών και άνω ή 900 ημερομίσθια, με εξαρτημένη ή μη εργασία, σε κομμωτήριο ή κουρείο ή προσκομίζουν πιστοποιητικό προϋπηρεσίας από Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

 

3. Για Τεχνίτη περιποίησης χεριών και ποδιών:

 

α) Πτυχίο επαγγελματικής ειδικότητας εκπαίδευσης και κατάρτισης επιπέδου 3, ειδικότητας Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης, Τεχνίτης Αισθητικός Ποδολογίας - Καλλωπισμού νυχιών και Ονυχοπλαστικής ή ισότιμος τίτλος σπουδών της αλλοδαπής.

 

β) Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης, επιπέδου Μεταδευτεροβάθμιας Επαγγελματικής Κατάρτισης, ειδικότητας Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης Αισθητικός Ποδολογίας και καλλωπισμού νυχιών ή Δίπλωμα Επαγγελματικής Ειδικότητας Εκπαίδευσης και Κατάρτισης επιπέδου 5, ειδικότητας Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης Τεχνικός Αισθητικός Ποδολογίας - Καλλωπισμού Νυχιών και Ονυχοπλαστικής ή ισότιμος τίτλος σπουδών της αλλοδαπής.

 

γ) Βεβαίωση επάρκειας του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού μετά από παρακολούθηση προγράμματος συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης διάρκειας τουλάχιστον 600 ωρών σε πιστοποιημένο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης (ΚΔΒΜ), συμβατό με το εκάστοτε ισχύον επαγγελματικό περίγραμμα και το οποίο συνοδεύεται από αποδεδειγμένη προϋπηρεσία 24 μηνών στο οικείο επάγγελμα, η οποία αποκτήθηκε πριν ή μετά από την αποφοίτηση ή και κατά τη διάρκεια της φοίτησης, και πιστοποίηση από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού Επιτρέπεται η συμμετοχή στις παραπάνω εξετάσεις πιστοποίησης στους μη έχοντες τίτλο σπουδών εμπειροτεχνίτες, οι οποίοι έως τις 31-12-2017 θα έχουν προϋπηρεσία 3 ετών και άνω ή 900 ημερομίσθια, με εξαρτημένη ή μη εργασία, σε κομμωτήριο ή κουρείο ή προσκομίζουν πιστοποιητικό προϋπηρεσίας από Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης.}

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.