Νόμος 4558/18 - Άρθρο 6

Άρθρο 6


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Παρατείνονται αυτοδικαίως για 2 μήνες από τη λήξη τους οι συμβάσεις έργου, που συνήφθησαν μεταξύ του Κέντρου Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων και των φυσικών προσώπων, τα οποία παρέχουν τις υπηρεσίες τους:

 

α) Στα Κέντρα Φιλοξενίας Προσφύγων και Μεταναστών (ΚΦΠΜ) και στα Κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποίησης (ΚΥΤ) της Επικράτειας και

 

β) στις δημόσιες Δομές Υγείας της Χίου, Λέσβου, Σάμου, Κω και Λέρου, στο πλαίσιο της υλοποίησης του προγράμματος με τον τίτλο PHILOS - Ολοκληρωμένη επείγουσα παρέμβαση υγείας για την προσφυγική κρίση, βάσει της σύμβασης χρηματοδότησης με αριθμό HOME/2016/ AMIF/AG/EMAS/0041 μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Υπουργείου Υγείας και του Κέντρου Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων.

 

Με απόφαση του Υπουργού Υγείας, ύστερα από γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου του Κέντρου Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων, διαπιστώνεται η παράταση των ανωτέρω συμβάσεων. Η δαπάνη που προκύπτει από την αυτοδίκαιη παράταση των ανωτέρω συμβάσεων καλύπτεται από τον προϋπολογισμό του Κέντρου Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων.

 

2. Στο άρθρο 123 του νόμου 4549/2018 (ΦΕΚ 105/Α/2018) προστίθεται παράγραφος 6 ως εξής:

 

{6. Για τη σύναψη των συμβάσεων έργου ή εργασίας κατ' εφαρμογή του παρόντος άρθρου δεν απαιτείται η προηγούμενη έκδοση εγκριτικής απόφασης της Επιτροπής της παραγράφου 1 του άρθρου 2 της πράξης υπουργικού συμβουλίου 33/2006 (ΦΕΚ 280/Α/2006).}

 

3. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 63 του νόμου 4430/2016 (ΦΕΚ 205/Α/2016) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Οι εξαιρετικές ρυθμίσεις του παρόντος άρθρου μπορούν να εφαρμοστούν μέχρι 31-12-2019.}

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.