Νόμος 4549/18 - Άρθρο 123

Άρθρο 123: Πρόγραμμα Χρηματοδότησης Κέντρου Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων για προσφυγικό-μεταναστευτικό


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Οικονομίας και Ανάπτυξης, Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Υγείας μπορεί να ανατίθεται κατ' αποκλειστικότητα στο Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων η υλοποίηση προγράμματος, χρηματοδοτούμενου από πόρους του τακτικού προϋπολογισμού ή του εθνικού ή συγχρηματοδοτούμενου σκέλους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, με αντικείμενο τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας και την κάλυψη των υγειονομικών αναγκών των προσφύγων και μεταναστών, που περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον τις κάτωθι δράσεις:

 

α) Παρεμβάσεις δημόσιας υγείας, λειτουργία συστήματος επιδημιολογικής επιτήρησης, συντονισμό εμβολιασμών στον εν λόγω πληθυσμό και εκτίμηση των συνθηκών υγιεινής των χώρων διαμονής των προσφύγων.

 

Ως παρεμβάσεις δημόσιας υγείας νοούνται οι δράσεις που κρίνονται απαραίτητες για την πρόληψη εμφάνισης λοιμωδών και μη νοσημάτων.

 

β) Ενίσχυση των δομών του δημόσιου συστήματος υγείας, που περιλαμβάνει την ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού δομών που ανήκουν στο δημόσιο σύστημα παροχής πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας φροντίδας υγείας στους τομείς της παιδιατρικής, της γυναικολογίας - μαιευτικής, της νοσηλευτικής και της ψυχικής υγείας, τη σύσταση και λειτουργία γραφείου υποδοχής και ενημέρωσης προσφύγων και μεταναστών στις δομές υγείας, την πρόσληψη διασωστών για την ενίσχυση των τομέων του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας (ΕΚΑΒ) που έχουν επιβαρυνθεί με διακομιδές λόγω της προσφυγικής κρίσης.

 

γ) Επιστημονική επίβλεψη και συντονισμό των προγραμμάτων, που περιλαμβάνει την ανάπτυξη επιχειρησιακού σχεδίου του προγράμματος, την επιστημονική εποπτεία του, τον Έλεγχο υλοποίησης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου, το συντονισμό και αντιμετώπιση επειγόντων συμβάντων, την παρακολούθηση κάθε φάσης υλοποίησης, την υλοποίηση των διαδικασιών πρόσληψης προσωπικού, την εκτέλεση διαγωνισμών, την επίβλεψη συστήματος διαχείρισης και τεκμηρίωσης του οικονομικού αντικειμένου, την επικοινωνία με φορείς υγείας, την υλοποίηση ενημέρωσης και διάχυσης των αποτελεσμάτων προγράμματος.

 

δ) Εκπαίδευση του προσωπικού που θα προσληφθεί για τις ανωτέρω δράσεις, αξιολόγηση συνολικά της υλοποίησης του προγράμματος και δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων αξιολόγησης και των επιστημονικών ευρημάτων.

 

2. Με την απόφαση της παραγράφου 1 εξειδικεύονται ειδικότερα οι δράσεις που περιλαμβάνονται στις ανωτέρω ενότητες ή οποιαδήποτε άλλη επιπρόσθετη και αναγκαία δράση ή ενότητα δράσεων (φυσικό αντικείμενο) για την υλοποίηση του κυρίως αντικειμένου, ο προϋπολογισμός και το εν γένει οικονομικό αντικείμενο του προγράμματος, οι κατηγορίες και ο αριθμός του προσωπικού που είναι απαραίτητος για την υλοποίηση των ανωτέρω, και, ανάλογα με την κατηγορία του, είτε απασχολείται με τη σύναψη συμβάσεων εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου είτε τοποθετείται ή αποσπάται από το προσωπικό που υπηρετεί στο Υπουργείο Υγείας και τους φορείς που αυτό εποπτεύει, οι διαδικασίες, οι όροι και οι προϋποθέσεις για τη σύναψη συμβάσεων εξαρτημένης εργασίας και έργου, καθώς και του τρόπου κατανομής τους στο Δημόσιο Σύστημα Υγείας. Η σύναψη συμβάσεων έργου είναι δυνατή μόνο για τις κατηγορίες προσώπων που εκ της κείμενης νομοθεσίας δεν επιτρέπεται η σύναψη σύμβασης εργασίας.

 

3. Η διαδικασία της επιλογής του προσωπικού της παραγράφου 2 διενεργείται από το Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων με αντικειμενικά και προκαθορισμένα κριτήρια, που καθορίζονται στην απόφαση της παραγράφου 2, και εποπτεύεται από το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στην απόφαση αυτή.

 

Οι αναγκαίες προμήθειες για την υλοποίηση του προγράμματος διενεργούνται σύμφωνα με το νόμο 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/2016).

 

4. Οι ιατροί και οδοντίατροι που συμμετέχουν στο ανωτέρω πρόγραμμα λαμβάνουν τις αποδοχές των ιατρών υπηρεσίας υπαίθρου, όπως αυτές καθορίζονται από τις διατάξεις του Κεφαλαίου Ε' του Μέρους Α' του νόμου 4472/2017 (ΦΕΚ 74/Α/2017). Πλέον των αποδοχών του προηγούμενου εδαφίου, στους ιατρούς και οδοντιάτρους που συμμετέχουν στο ανωτέρω πρόγραμμα καταβάλλεται:

 

α) ένας (1) επιπλέον μηνιαίος μισθός ιατρού υπηρεσίας υπαίθρου, όπως καθορίζεται στην παράγραφο 3 του άρθρου 138 του νόμου 4472/2017, εφόσον εργάζονται στα Κέντρα Φιλοξενίας Προσφύγων και Μεταναστών (ΚΦΠΜ) και στα Κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποίησης (ΚΥΤ) της Επικράτειας,

 

β) το μηνιαίο επίδομα που έχει καθοριστεί κατ' εξουσιοδότηση της παραγράφου 5 του άρθρου 28 του νόμου 2646/1998 (ΦΕΚ 236/Α/1998), εφόσον εργάζονται στα Κέντρα της προηγούμενης περίπτωσης και στις περιοχές της Χίου, Λέσβου, Σάμου, Κω, Λέρου και Έβρου,

 

γ) το επίδομα νοσοκομειακής απασχόλησης του Επιμελητή Β', αν πρόκειται για ειδικευμένους ιατρούς και οδοντιάτρους σε νοσοκομεία και στις δημόσιες δομές του Εθνικού Συστήματος Υγείας,

 

δ) επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας Α' Κατηγορίας, οριζόμενο σε 150 ευρώ μηνιαίως, εφόσον εργάζονται στα Κέντρα Φιλοξενίας Προσφύγων και Μεταναστών (ΚΦΠΜ) κατά παρέκκλιση κάθε ειδικής και γενικής διάταξης.

 

Οι ανωτέρω αποδοχές και επιδόματα χορηγούνται σωρευτικά, με την εξαίρεση του επιδόματος της περίπτωσης δ' που δεν χορηγείται σωρευτικά με το επίδομα της περίπτωσης γ'. Ιατρικό προσωπικό που υπηρετεί ήδη στο Υπουργείο Υγείας ή στους φορείς που αυτό εποπτεύει και τοποθετείται ή αποσπάται για τις ανάγκες του προγράμματος, διατηρεί τις αποδοχές του, όπως έχουν καθοριστεί με τις διατάξεις του Κεφαλαίου Ε' του Μέρους Α' του νόμου 4472/2017, χωρίς την καταβολή επιδομάτων και επιπρόσθετων αποδοχών που συνδέονται με την ενεργό άσκηση των καθηκόντων του. Οι αποδοχές του προηγούμενου εδαφίου δεν μπορεί να είναι χαμηλότερες των ιατρών υπηρεσίας υπαίθρου του Κεφαλαίου Ε' του Μέρους Α' του νόμου 4472/2017. Το σύνολο των αποδοχών του λοιπού προσωπικού, πλην ιατρών, που θα προσληφθεί με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου καθορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 4354/2015 (ΦΕΚ 176/Α/2015). Λοιπό προσωπικό, πλην ιατρών, που υπηρετεί ήδη στο Υπουργείο Υγείας ή στους φορείς που αυτό εποπτεύει και τοποθετείται ή αποσπάται για τις ανάγκες του προγράμματος, διατηρεί τις αποδοχές του, όπως αυτές έχουν καθοριστεί με τις διατάξεις του νόμου 4354/2015, χωρίς την καταβολή επιδομάτων και πρόσθετων αποδοχών που συνδέονται με την ενεργό άσκηση καθηκόντων του.

 

Πρόσωπα που απασχολούνται με συμβάσεις έργου στο ανωτέρω πρόγραμμα λαμβάνουν το οικονομικό αντάλλαγμα που καθορίζεται στην οικεία σύμβαση, το οποίο δεν δύναται κατά περίπτωση να υπερβαίνει τις τυχόν καθοριζόμενες στο νόμο 4354/2015, μηνιαίες αποδοχές για τον αντίστοιχο χρόνο παροχής υπηρεσιών.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 4 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 9 του νόμου 4647/2019 (ΦΕΚ 204/Α/2019).

 

5. Όλο το προσωπικό που απασχολείται στο πρόγραμμα εργάζεται με καθεστώς πλήρους απασχόλησης. Είναι δυνατή και η πρόσληψη ιατρών άνευ ιατρικής ειδικότητας. Η υπηρεσία των ειδικευμένων ιατρών στο πρόγραμμα λογίζεται ως προϋπηρεσία στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Το χρονικό διάστημα της υπηρεσίας των υπόχρεων ιατρών υπηρεσίας υπαίθρου στα Κέντρα Φιλοξενίας Προσφύγων και Μεταναστών (ΚΦΠΜ) και στα Κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποίησης (ΚΥΤ) αναγνωρίζεται ως χρόνος εκπλήρωσης της υποχρέωσης υπηρεσίας υπαίθρου που προβλέπεται στο νομοθετικό διάταγμα [Ν] 67/1968 (ΦΕΚ 303/Α/1968), συμπεριλαμβανομένης και της προεκπαίδευσης της υπηρεσίας υπαίθρου. Η υπηρεσία του προσωπικού στο πρόγραμμα λογίζεται ως προϋπηρεσία στο δημόσιο τομέα.}

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 5 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 5 του νόμου 4574/2018 (ΦΕΚ 191/Α/2018).

 

6. Για τη σύναψη των συμβάσεων έργου ή εργασίας κατ' εφαρμογή του παρόντος άρθρου δεν απαιτείται η προηγούμενη έκδοση εγκριτικής απόφασης της Επιτροπής της παραγράφου 1 του άρθρου 2 της πράξης υπουργικού συμβουλίου 33/2006 (ΦΕΚ 280/Α/2006).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 6 προστέθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 6 του νόμου 4558/2018 (ΦΕΚ 140/Α/2018).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.