Νόμος 4647/19 - Άρθρο 9

Άρθρο 9: Τροποποίηση του άρθρου 123 του νόμου 4549/2018 (ΦΕΚ 105/Α/2018)


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Τροποποιείται η παράγραφος 4 του άρθρου 123 του νόμου 4549/2018 (ΦΕΚ 105/Α/2018), η οποία διαμορφώνεται ως εξής:

 

{4. Οι ιατροί και οδοντίατροι που συμμετέχουν στο ανωτέρω πρόγραμμα λαμβάνουν τις αποδοχές των ιατρών υπηρεσίας υπαίθρου, όπως αυτές καθορίζονται από τις διατάξεις του Κεφαλαίου Ε' του Μέρους Α' του νόμου 4472/2017 (ΦΕΚ 74/Α/2017). Πλέον των αποδοχών του προηγούμενου εδαφίου, στους ιατρούς και οδοντιάτρους που συμμετέχουν στο ανωτέρω πρόγραμμα καταβάλλεται:

 

α) ένας (1) επιπλέον μηνιαίος μισθός ιατρού υπηρεσίας υπαίθρου, όπως καθορίζεται στην παράγραφο 3 του άρθρου 138 του νόμου 4472/2017, εφόσον εργάζονται στα Κέντρα Φιλοξενίας Προσφύγων και Μεταναστών (ΚΦΠΜ) και στα Κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποίησης (ΚΥΤ) της Επικράτειας,

 

β) το μηνιαίο επίδομα που έχει καθοριστεί κατ' εξουσιοδότηση της παραγράφου 5 του άρθρου 28 του νόμου 2646/1998 (ΦΕΚ 236/Α/1998), εφόσον εργάζονται στα Κέντρα της προηγούμενης περίπτωσης και στις περιοχές της Χίου, Λέσβου, Σάμου, Κω, Λέρου και Έβρου,

 

γ) το επίδομα νοσοκομειακής απασχόλησης του Επιμελητή Β', αν πρόκειται για ειδικευμένους ιατρούς και οδοντιάτρους σε νοσοκομεία και στις δημόσιες δομές του Εθνικού Συστήματος Υγείας,

 

δ) επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας Α' Κατηγορίας, οριζόμενο σε 150 ευρώ μηνιαίως, εφόσον εργάζονται στα Κέντρα Φιλοξενίας Προσφύγων και Μεταναστών (ΚΦΠΜ) κατά παρέκκλιση κάθε ειδικής και γενικής διάταξης.

 

Οι ανωτέρω αποδοχές και επιδόματα χορηγούνται σωρευτικά, με την εξαίρεση του επιδόματος της περίπτωσης δ' που δεν χορηγείται σωρευτικά με το επίδομα της περίπτωσης γ'. Ιατρικό προσωπικό που υπηρετεί ήδη στο Υπουργείο Υγείας ή στους φορείς που αυτό εποπτεύει και τοποθετείται ή αποσπάται για τις ανάγκες του προγράμματος, διατηρεί τις αποδοχές του, όπως έχουν καθοριστεί με τις διατάξεις του Κεφαλαίου Ε' του Μέρους Α' του νόμου 4472/2017, χωρίς την καταβολή επιδομάτων και επιπρόσθετων αποδοχών που συνδέονται με την ενεργό άσκηση των καθηκόντων του. Οι αποδοχές του προηγούμενου εδαφίου δεν μπορεί να είναι χαμηλότερες των ιατρών υπηρεσίας υπαίθρου του Κεφαλαίου Ε' του Μέρους Α' του νόμου 4472/2017. Το σύνολο των αποδοχών του λοιπού προσωπικού, πλην ιατρών, που θα προσληφθεί με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου καθορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 4354/2015 (ΦΕΚ 176/Α/2015). Λοιπό προσωπικό, πλην ιατρών, που υπηρετεί ήδη στο Υπουργείο Υγείας ή στους φορείς που αυτό εποπτεύει και τοποθετείται ή αποσπάται για τις ανάγκες του προγράμματος, διατηρεί τις αποδοχές του, όπως αυτές έχουν καθοριστεί με τις διατάξεις του νόμου 4354/2015, χωρίς την καταβολή επιδομάτων και πρόσθετων αποδοχών που συνδέονται με την ενεργό άσκηση καθηκόντων του.

 

Πρόσωπα που απασχολούνται με συμβάσεις έργου στο ανωτέρω πρόγραμμα λαμβάνουν το οικονομικό αντάλλαγμα που καθορίζεται στην οικεία σύμβαση, το οποίο δεν δύναται κατά περίπτωση να υπερβαίνει τις τυχόν καθοριζόμενες στο νόμο 4354/2015, μηνιαίες αποδοχές για τον αντίστοιχο χρόνο παροχής υπηρεσιών.}

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.