Νόμος 4647/19 - Άρθρο 8

Άρθρο 8: Τροποποίηση του άρθρου 50 του νόμου 4633/2019 (ΦΕΚ 161/Α/2019)


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Τροποποιείται το άρθρο 50 του νόμου [Ν] 4633/2019, ως εξής:

 

{Άρθρο 50: Διαδικασία προσλήψεων στον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας

 

1. Η πρόσληψη πάσης φύσεως προσωπικού στον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας διενεργείται κατά τις διατάξεις του άρθρου 1 του νόμου 2190/1994 (ΦΕΚ 28/Α/1994) Κεφάλαιο Α' (Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού). Της κατά τα ανωτέρω διαδικασίας πρόσληψης εξαιρoύνται οι ιατροί, νοσηλευτές, μαίες, επισκέπτες υγείας, ψυχολόγοι, κοινωνικοί λειτουργοί, γενικοί/υγειονομικοί συντονιστές, συντονιστές πεδίου, διασώστες, πληρώματα ασθενοφόρων, διαπολιτισμικοί μεσολαβητές/διερμηνείς και όποιο προσωπικό άλλου κλάδου, που εμπίπτουν στις επόμενες παραγράφους του παρόντος άρθρου.

 

2. Σε περίπτωση συνδρομής έκτακτου γεγονότος δημόσιας υγείας από φυσική καταστροφή, ή έκτακτης κρίσης για τη δημόσια υγεία από την έξαρση μολυσματικής ασθένειας, το Εθνικό Συμβούλιο Δημόσιας Υγείας (ΕΣΥΔΥ) υποβάλλει άμεσα αίτημα προς τον Υπουργό Υγείας, το οποίο πρέπει να είναι ειδικά και εμπεριστατωμένα αιτιολογημένο και έχει ως ελάχιστο περιεχόμενο τον λόγο συνδρομής έκτακτης κρίσης της δημόσιας υγείας, τον πιθανό αντίκτυπο αυτής, την άμεση ανάγκη πρόσληψης προσωπικού ορισμένου χρόνου ιατρών, νοσηλευτών, μαιών, επισκεπτών υγείας, ψυχολόγων, κοινωνικών λειτουργών, γενικών / υγειονομικών συντονιστών, συντονιστών πεδίου, διασωστών, πληρωμάτων ασθενοφόρων, διαπολιτισμικών μεσολαβητών διερμηνέων και όποιου προσωπικού άλλου κλάδου, για την αντιμετώπισή της, τον αριθμό του αναγκαίου πρόσθετου προσωπικού, την ελάχιστη εκτιμώμενη διάρκεια απασχόλησής του, τις κατηγορίες και τις ειδικότητες του προσωπικού αυτού, συνοδευόμενο από βεβαίωση δέσμευσης των αντίστοιχων οικονομικών πιστώσεων του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας. Σε συνέχεια του ως άνω αιτήματος εκδίδεται εγκριτική απόφαση του Υπουργού Υγείας, η οποία διαπιστώνει τη συνδρομή έκτακτης ανάγκης για τη δημόσια υγεία, εγκρίνει την πρόσληψη πρόσθετων ιατρών, νοσηλευτών, μαιών, επισκεπτών υγείας, ψυχολόγων, κοινωνικών λειτουργών, γενικών/ υγειονομικών συντονιστών, συντονιστών πεδίου, διασωστών, πληρωμάτων ασθενοφόρων, διαπολιτισμικών μεσολαβητών/διερμηνέων και όποιου προσωπικού άλλου κλάδου προσλαμβάνεται με αντικείμενο τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας και την κάλυψη των υγειονομικών αναγκών, που χρήζει έκτακτης απασχόλησης στον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας ανά ειδικότητα, την ελάχιστη αναγκαία διάρκεια απασχόλησης αυτού, και κάθε περαιτέρω αναγκαία λεπτομέρεια. Σε περίπτωση παράτασης του κινδύνου για τη δημόσια υγεία, πέραν της ανωτέρω ελάχιστης εκτιμώμενης διάρκειας απασχόλησης, το Εθνικό Συμβούλιο Δημόσιας Υγείας (ΕΣΥΔΥ) υποβάλλει αίτημα για την παράταση της απασχόλησης του προσληφθέντος προσωπικού ή και συμπληρωματικό αίτημα για την πρόσληψη πρόσθετου προσωπικού με ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία που βασίζεται στην επιστημονική εκτίμηση του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας. Σε συνέχεια του ανωτέρω αιτήματος του Εθνικού Συμβουλίου Δημόσιας Υγείας δύναται να εκδίδεται νέα απόφαση του Υπουργού Υγείας, με την οποία εγκρίνεται η πρόσληψη πρόσθετων ιατρών, νοσηλευτών, μαιών, επισκεπτών υγείας, ψυχολόγων, κοινωνικών λειτουργών, γενικών/υγειονομικών συντονιστών, συντονιστών πεδίου, διασωστών, πληρωμάτων ασθενοφόρων, διαπολιτισμικών μεσολαβητών/ διερμηνέων και όποιου προσωπικού άλλου κλάδου ή και η παράταση απασχόλησης του ήδη προσληφθέντος προσωπικού. Ο Υπουργός Υγείας δύναται να προβαίνει σε άμεση ανάκληση κάθε διαδικασίας πρόσληψης ή και σε πρόωρη λήξη των συμβάσεων του κατά τα ανωτέρω απασχολούμενου προσωπικού, εφόσον εξέλιπε ή περιορίστηκε δραστικά ο άμεσος κίνδυνος δημόσιας υγείας.

 

3. α. Για την κάλυψη των προεκτιθέμενων επιτακτικών αναγκών δημόσιας υγείας της προηγούμενης παραγράφου και την πρόσληψη του αναγκαίου προσωπικού καταρτίζονται στον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας ηλεκτρονικοί κατάλογοι ιατρών, νοσηλευτών, μαιών, επισκεπτών υγείας, ψυχολόγων, κοινωνικών λειτουργών, γενικών/υγειονομικών συντονιστών, συντονιστών πεδίου, διασωστών, πληρωμάτων ασθενοφόρων, διαπολιτισμικών μεσολαβητών/ διερμηνέων και όποιου προσωπικού άλλου κλάδου, ανά κατηγορία και κλάδο, ανεξάρτητα από την ύπαρξη κενών οργανικών θέσεων στον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας, στον οποίο εγγράφονται όσοι κατέχουν αντίστοιχο τίτλο σπουδών και άδεια άσκησης επαγγέλματος, όπου απαιτείται.

 

β. Οι υποψήφιοι ιατροί, νοσηλευτές, μαίες, επισκέπτες υγείας, ψυχολόγοι, κοινωνικοί λειτουργοί, γενικοί/ υγειονομικοί συντονιστές, συντονιστές πεδίου, διασώστες, πληρώματα ασθενοφόρων, διαπολιτισμικοί μεσολαβητές/ διερμηνείς και όποιου προσωπικού άλλου κλάδου του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας εγγράφονται, μέσω ηλεκτρονικής εφαρμογής, στους ανωτέρω ηλεκτρονικούς καταλόγους που λειτουργούν στον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας, κάθε έτος, μέσα στο δεύτερο δεκαπενθήμερο του μηνός Ιανουαρίου. Ο κατάλογος αναρτάται στην ιστοσελίδα του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας μέχρι το τέλος του μηνός Φεβρουαρίου του ίδιου έτους και παραμένει σε αυτήν, επικαιροποιούμενος, μέχρι την ανάρτηση των νέων ηλεκτρονικών καταλόγων του επόμενου έτους. Στο ενδεχόμενο που εξαντληθεί πρόωρα κάποια κατηγορία και κλάδος υποψηφίων, δύναται, κατόπιν σχετικής πρόσκλησης του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας που αναρτάται στην ιστοσελίδα του, να εγγραφούν εκ νέου υποψήφιοι για την κάλυψη συγκεκριμένων ελλείψεων, μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής. Οι κατάλογοι που θα προκύψουν διαρκούν μέχρι την ανάρτηση των νέων ηλεκτρονικών καταλόγων του επόμενου έτους.

 

γ. Το ανωτέρω προσωπικό προσλαμβάνεται από τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ως προσωπικό πλήρους απασχόλησης. Η πρόσληψή του γίνεται με κριτήρια και μοριοδότηση, που καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας, Οικονομικών και Εσωτερικών. Με την ίδια απόφαση καθορίζονται και οι λοιπές λεπτομέρειες της διαδικασίας επιλογής. Για τις προσλήψεις αυτές δεν απαιτείται προηγούμενη έγκριση της επιτροπής της πράξης Υπουργικού  Συμβουλίου 33/2006 (ΦΕΚ 280/Α/2006).

 

4. α. Αρμόδιος για την κατάρτιση των καταλόγων της παραγράφου 3, τον έλεγχο της νομιμότητας των δικαιολογητικών των εγγεγραμμένων σε αυτούς προσώπων και τη σύνταξη των πινάκων κατάταξης είναι ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας, ο οποίος μετά το πέρας του ελέγχου, προχωρεί στην πρόσληψη του προσωπικού, όπως ορίζεται στην παράγραφο 2 περίπτωση γ' του παρόντος.

 

β. Το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού δύναται να προβαίνει σε κατ' ένσταση έλεγχο νομιμότητας των πινάκων κατάταξης της περίπτωσης α' της παρούσας παραγράφου. Η ένσταση κατά των πινάκων κατάταξης ασκείται από οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον εντός 15 ημερών από την έκδοσή της. Ο διενεργούμενος κατά τα οριζόμενα στα προηγούμενα εδάφια έλεγχος του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού δεν αναστέλλει την απασχόληση του προσωπικού που έχει προσληφθεί μέχρι την έκδοση της προβλεπόμενης απόφασης.

 

γ. Οι αποφάσεις του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού, σύμφωνα με την περίπτωση β' της παρούσας παραγράφου εκτελούνται άμεσα από τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας. Εφόσον η συμμόρφωση στις ανωτέρω αποφάσεις του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού συνεπάγεται την απόλυση προσωπικού που έχει προσληφθεί κατά τους όρους των προηγούμενων παραγράφων, οι απολυόμενοι λαμβάνουν τις αποδοχές που προβλέπονται για την απασχόλησή τους έως την ημέρα της απόλυσης, χωρίς οποιαδήποτε αποζημίωση από την αιτία αυτή. Η σύμβαση του προσωπικού, που προσλαμβάνεται συνεπεία της εν λόγω απόφασης του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού, έχει τη διάρκεια που έχει ορισθεί στην αρχικά συναφθείσα σύμβαση.

 

5. α. Η διάρκεια του χρόνου απασχόλησης των ιατρών, νοσηλευτών, μαιών, επισκεπτών υγείας, ψυχολόγων, κοινωνικών λειτουργών, γενικών/υγειονομικών συντονιστών, συντονιστών πεδίου, διασωστών, πληρωμάτων ασθενοφόρων, διαπολιτισμικών μεσολαβητών/διερμηνέων και όποιου προσωπικού άλλου κλάδου της παραγράφου 3 καθορίζεται στην απόφαση του Υπουργού Υγείας της παραγράφου 2 και αναφέρεται ρητά σε κάθε απόφαση τοποθέτησης του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας, καθώς και σε κάθε σύμβαση εργασίας που συνάπτεται. Σε κάθε περίπτωση, το χρονικό διάστημα της απασχόλησης δεν μπορεί να είναι μικρότερο των 3 μηνών.

 

β. Το προσλαμβανόμενο κατά τα ανωτέρω προσωπικό, κατά τον χρόνο απασχόλησής του, αμείβεται σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν για το προσωπικό με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας. Η δαπάνη για την αμοιβή του προβλέπεται κατ' έτος και για καθορισμένο αριθμό προσωπικού και βαρύνει τις πιστώσεις του προϋπολογισμού του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας, στον οποίο εργάζεται. Οι διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας, όπως αυτές για τις άδειες των εργαζομένων και για τα επιδόματα που αυτοί δικαιούνται, ισχύουν και εφαρμόζονται και για το κατά τα ανωτέρω προσλαμβανόμενο προσωπικό.

 

γ. Ο χρόνος απασχόλησης του προσλαμβανόμενου κατά τα ανωτέρω προσωπικού στον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας υπολογίζεται ως χρόνος προϋπηρεσίας και θεωρείται προσόν για την κατάληψη μόνιμης θέσης αντίστοιχου κλάδου στον δημόσιο τομέα.

 

6. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας, Οικονομικών και Εσωτερικών καθορίζονται ο τρόπος κατάρτισης και τήρησης των ηλεκτρονικών καταλόγων ιατρών, νοσηλευτών, μαιών, επισκεπτών υγείας, ψυχολόγων, κοινωνικών λειτουργών, γενικών/υγειονομικών συντονιστών, συντονιστών πεδίου, διασωστών, πληρωμάτων ασθενοφόρων, διαπολιτισμικών μεσολαβητών/διερμηνέων και όποιου προσωπικού άλλου κλάδου, το περιεχόμενο και η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων των υποψηφίων, ο χρόνος και η διαδικασία ελέγχου των δικαιολογητικών τους, καθώς και κάθε άλλο θέμα που σχετίζεται με την πρόσληψη του προσωπικού αυτού. Με όμοια απόφαση καθορίζονται τα απαιτούμενα τυπικά και τυχόν πρόσθετα προσόντα, κατά κατηγορία και κλάδο, καθώς και τα κριτήρια και ο τρόπος μοριοδότησης και κατάταξής τους.

 

7. α. Για την κάλυψη των επιτακτικών αναγκών υλοποίησης προγραμμάτων χρηματοδοτούμενων από πόρους του τακτικού προϋπολογισμού ή του εθνικού ή συγχρηματοδοτούμενου σκέλους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, ή άλλους ενωσιακούς πόρους με αντικείμενο τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας και την κάλυψη υγειονομικών αναγκών των προσφύγων και μεταναστών, καθώς και από τα ήδη υφιστάμενα προγράμματα της παραγράφου 1 του άρθρου 123 του νόμου 4549/2018 (ΦΕΚ 105/Α/2018) καταρτίζονται στον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας ηλεκτρονικοί κατάλογοι ιατρών, νοσηλευτών, μαιών, επισκεπτών υγείας, ψυχολόγων, κοινωνικών λειτουργών, γενικών/υγειονομικών συντονιστών, συντονιστών πεδίου, διασωστών, πληρωμάτων ασθενοφόρων, διαπολιτισμικών μεσολαβητών/διερμηνέων και όποιου προσωπικού άλλου κλάδου, ανά κατηγορία και κλάδο, ανεξάρτητα από την ύπαρξη κενών οργανικών θέσεων στον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας, στον οποίο εγγράφονται όσοι κατέχουν αντίστοιχο τίτλο σπουδών και άδεια άσκησης επαγγέλματος, όπου απαιτείται.

 

β. Οι υποψήφιοι ιατροί, νοσηλευτές, μαίες, επισκέπτες υγείας, ψυχολόγοι, κοινωνικοί λειτουργοί, γενικοί/υγειονομικοί συντονιστές, συντονιστές πεδίου, διασώστες, πληρώματα ασθενοφόρων, διαπολιτισμικοί μεσολαβητές/ διερμηνείς και όποιο προσωπικό άλλου κλάδου του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας εγγράφονται, μέσω ηλεκτρονικής εφαρμογής, στους ηλεκτρονικούς καταλόγους του παρόντος άρθρου που λειτουργούν στον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας, κάθε έτος, μέσα στο δεύτερο δεκαπενθήμερο του μηνός Ιανουαρίου.

 

Ο κατάλογος αναρτάται στην ιστοσελίδα του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας

 

μέχρι το τέλος του μηνός Φεβρουαρίου του ίδιου έτους και παραμένει σε αυτήν, επικαιροποιούμενος, μέχρι την ανάρτηση του νέου ηλεκτρονικού καταλόγου του επόμενου έτους. Στο ενδεχόμενο που εξαντληθεί πρόωρα σε κάποια κατηγορία και κλάδο υποψηφίων, δύναται, κατόπιν σχετικής πρόσκλησης του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας που αναρτάται στην ιστοσελίδα, να εγγραφούν εκ νέου υποψήφιοι για την κάλυψη συγκεκριμένων ελλείψεων, μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής. Οι κατάλογοι που θα προκύψουν διαρκούν μέχρι την ανάρτηση των νέων ηλεκτρονικών καταλόγων του επόμενου έτους.

 

γ. Το ανωτέρω προσωπικό προσλαμβάνεται από τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ως προσωπικό πλήρους απασχόλησης. Η πρόσληψή του γίνεται με κριτήρια και μοριοδότηση, που καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας, Οικονομικών και Εσωτερικών. Με την ίδια απόφαση καθορίζονται και οι λοιπές λεπτομέρειες της διαδικασίας.

 

Για τις προσλήψεις αυτές δεν απαιτείται προηγούμενη έγκριση της επιτροπής της πράξης Υπουργικού  Συμβουλίου 33/2006 (ΦΕΚ 280/Α/2006).

 

8. α. Αρμόδιος για την κατάρτιση των καταλόγων της περίπτωσης α' της παραγράφου 7, τον έλεγχο της νομιμότητας των δικαιολογητικών των εγγεγραμμένων σε αυτούς και τη σύνταξη των πινάκων κατάταξης είναι ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας, ο οποίος μετά το πέρας του ελέγχου, προχωρεί στην πρόσληψη του προσωπικού, όπως ορίζεται στην περίπτωση γ' της παραγράφου 7.

 

β. Το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού δύναται να προβαίνει σε κατ' ένσταση έλεγχο νομιμότητας των πινάκων κατάταξης της περίπτωσης α' της παραγράφου 8. Η ένσταση κατά των πινάκων κατάταξης ασκείται από οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον εντός 15 ημερών από την έκδοσή της. Ο διενεργούμενος κατά τα οριζόμενα στα προηγούμενα εδάφια έλεγχος του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού δεν αναστέλλει την απασχόληση του προσωπικού που έχει προσληφθεί μέχρι την έκδοση της προβλεπόμενης απόφασης.

 

9. Η δαπάνη για την αμοιβή του κατά τα ανωτέρω προσλαμβανόμενου προσωπικού βαρύνει τις πιστώσεις του προϋπολογισμού του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας. Το σύνολο των αποδοχών του προσωπικού καθορίζεται από τις διατάξεις του νόμου 4354/2015 (ΦΕΚ 176/Α/2015). Πλέον των αποδοχών του προηγούμενου εδαφίου στους νοσηλευτές, μαίες, επισκέπτες υγείας, ψυχολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς, γενικούς/ υγειονομικούς συντονιστές, συντονιστές πεδίου, διασώστες, πληρώματα ασθενοφόρων, διαπολιτισμικούς μεσολαβητές/ διερμηνείς και όποιου προσωπικού άλλου κλάδου, πλην ιατρών, με σχέση απασχόλησης των παραγράφων 7 και 8 του παρόντος άρθρου, με ενεργές συμβάσεις κατά τη δημοσίευση του παρόντος, που απασχολείται στα ανωτέρω προγράμματα καταβάλλεται:

 

α) ένας (1) επιπλέον μηνιαίος μισθός εισαγωγικού κλιμακίου της κατηγορίας του, εφόσον εργάζονται στα Κέντρα Φιλοξενίας Προσφύγων και Μεταναστών (ΚΦΠΜ) και στα Κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποίησης (ΚΥΤ) της Επικράτειας,

 

β) επίδομα απομακρυσμένων - παραμεθόριων περιοχών οριζόμενο σε 100 ευρώ μηνιαίως, εφόσον εργάζονται στα Κέντρα της προηγούμενης περίπτωσης, και μόνο υπό την προϋπόθεση ότι αυτά εδρεύουν σε απομακρυσμένες - παραμεθόριες περιοχές, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις,

 

γ) επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας Α' Κατηγορίας, οριζόμενο σε 150 ευρώ μηνιαίως, κατά παρέκκλιση κάθε ειδικής και γενικής διάταξης. Το εν λόγω επίδομα χορηγείται μόνο στο προσωπικό που απασχολείται στα Κέντρα Φιλοξενίας Προσφύγων και Μεταναστών (ΚΦΠΜ) και στα Κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποίησης (ΚΥΤ).

 

Τα αναφερόμενα στην παρούσα παράγραφο ισχύουν από τη 16-10-2019.}

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.