Νόμος 4571/18 - Άρθρο 10

Άρθρο 10: Μεταβατικές διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι καταστάσεις της παραγράφου 3 του άρθρου 1 του νόμου 3213/2003 για τους υπόχρεους σε υποβολή ΔΠΚ και ΔΟΣ για το έτος 2018 καταχωρίζονται από 03-01-2019 έως 25-01-2019 και για το έτος 2019 έως 30-04-2019.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 92 του νόμου 4605/2019 (ΦΕΚ 52/Α/2019).

 

2. Όσοι ανήκουν σε κατηγορίες προσώπων, για τις οποίες επιβάλλεται για πρώτη φορά η υποχρέωση υποβολής δήλωσης με τον παρόντα νόμο, υποβάλλουν τη σχετική (αρχική) δήλωσή τους μέσα σε 90 ημέρες από τη δημοσίευση του παρόντος, χωρίς να υπολογίζεται το διάστημα κατά το οποίο η ενιαία διαδικτυακή εφαρμογή τίθεται εκτός λειτουργίας, σύμφωνα με την επόμενη παράγραφο. Η δήλωση αυτή περιλαμβάνει τα υφιστάμενα, κατά το χρόνο κτήσης της ιδιότητας, περιουσιακά στοιχεία, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 2 του νόμου 3213/2003.

 

3. Από τη δημοσίευση του παρόντος και για διάστημα έως 4 μηνών τίθεται εκτός λειτουργίας η ενιαία διαδικτυακή εφαρμογή του άρθρου 2Α του νόμου 3213/2003, προκειμένου να προσαρμοστεί στις ρυθμιζόμενες με τον παρόντα νόμο τροποποιήσεις.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 75 του νόμου 4587/2018 (ΦΕΚ 216/Α/2018).

 

4. Υπόχρεοι που έχουν υποβάλει ηλεκτρονικά δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης και οικονομικών συμφερόντων κατά τα έτη 2016, 2017 και 2018 έχουν τη δυνατότητα να τις επιβεβαιώσουν, εφόσον δεν απαιτείται μεταβολή του περιεχομένου τους κατά τις διατάξεις του παρόντος. Αρχικές δηλώσεις με απόκτηση ιδιότητας υπόχρεου τα έτη 2016, 2017 και 2018 που υποβλήθηκαν έως τη δημοσίευση του παρόντος, αρκεί να περιέχουν τα υφιστάμενα κατά το χρόνο υποβολής τους περιουσιακά στοιχεία και δεν απαιτείται μεταβολή τους για μόνο το λόγο αυτόν. Έλεγχοι που έχουν διενεργηθεί για τις δηλώσεις που επιβεβαιώνονται κατά την παράγραφο αυτή θεωρούνται έγκυροι.

 

5. Ειδικά για τις δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης 2016 (χρήση 2015) και 2017 (χρήση 2016) τα τραπεζικά και κάθε είδους πιστωτικά ιδρύματα υπόκεινται στις υποχρεώσεις του άρθρου 1 παράγραφος 5 του νόμου 3213/2003.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.