Νόμος 4602/19 - Άρθρο 68

Άρθρο 68: Τροποποίηση διατάξεων του νόμου 3468/2006 (ΦΕΚ 129/Α/2006)


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στην παράγραφο 13 του άρθρου 2 του νόμου 3468/2006, όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 12 του νόμου 4513/2018 (A' 9), προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 

{Ειδικά για οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης α' και β' βαθμού, ο συμψηφισμός της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας από σταθμό Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας ή Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης του οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης α' και β' βαθμού, μπορεί να γίνεται με την καταναλισκόμενη ενέργεια σε εγκαταστάσεις κοινωφελών επιχειρήσεων του άρθρου 107 του νόμου 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010), δημοτικών παιδικών, βρεφικών και βρεφονηπιακών σταθμών, σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, κέντρων υγείας και νοσοκομείων δημόσιου ενδιαφέροντος χωρίς κερδοσκοπικό χαρακτήρα.}

 

2. Η περίπτωση α' της υποπαραγράφου β)1 της παραγράφου 10 του άρθρου 8 του νόμου 3468/2006 τροποποιείται ως εξής:

 

{α) παύει να ισχύει αυτοδικαίως η άδεια παραγωγής, εκδιδομένης σχετικής διαπιστωτικής πράξης από τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, καθώς και κάθε άλλη διοικητική πράξη ή σύμβαση που αφορούν στο σταθμό και}

 

3. Μετά το άρθρο 14Α του νόμου 3468/2006 προστίθεται άρθρο 14Β, ως εξής:

 

{Άρθρο 14Β: Εγκατάσταση σταθμών Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας ή Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης από οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης α' και β' βαθμού

 

Επιτρέπεται η εγκατάσταση σταθμών Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας ή Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης από οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης α' και β' βαθμού για κάλυψη ενεργειακών αναγκών κοινωφελών επιχειρήσεων του άρθρου 107 του νόμου 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010), δημοτικών παιδικών, βρεφικών και βρεφονηπιακών σταθμών, σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, κέντρων υγείας και νοσοκομείων δημόσιου ενδιαφέροντος, χωρίς κερδοσκοπικό χαρακτήρα με εφαρμογή ενεργειακού και εικονικού ενεργειακού συμψηφισμού, όπως αυτός ορίζεται στις παραγράφους 12 και 13 του άρθρου 2. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 14Α του παρόντος και της παραγράφου 10 του άρθρου 11 του νόμου 4513/2018 (ΦΕΚ 9/Α/2018).}

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.