Νόμος 4605/19 - Άρθρο 67

Άρθρο 67: Μεταβατικές - Τελικές διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η παράγραφος 3 του άρθρου 7 του νόμου 3325/2005, όπως αυτή προστέθηκε με το άρθρο 70 του νόμου 4549/2018 (ΦΕΚ 105/Α/2018), αναριθμείται σε 2Α.

 

2. α. Η παράγραφος 1Α του άρθρου 25 του νόμου 3982/2011 καταργείται.

 

β. Η φράση του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 3 του άρθρου 25 του νόμου 3982/2011 και για τις περιπτώσεις της παραγράφου 1Α μέσα σε προθεσμία 15 ημερών καταργείται.

 

γ. Η φράση του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 3 του άρθρου 25 του νόμου 3982/2011 και εντός 15 ημερών για τις περιπτώσεις της παραγράφου 1Α καταργείται.

 

3. Η προθεσμία της παραγράφου 2 του άρθρου 16 του νόμου 4442/2016 (ΦΕΚ 230/Α/2016) παρατείνεται έως τις 31-12-2020.

 

4. α. Καταργούνται οι παράγραφοι 5 έως 8 του άρθρου 83 του νόμου 4442/2016, όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 78 του νόμου 4549/2018.

 

β. Στο άρθρο 78 του νόμου 4549/2018 μετά την παράγραφο 1 προστίθενται παράγραφοι 2 έως 5 ως εξής:

 

{2. Η απόφαση του εσωτερικού άρθρου 81 της παραγράφου 1 εκδίδεται εντός 4 μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος.

 

3. Από την έναρξη ισχύος των διατάξεων της παραγράφου 2 καταργείται κάθε γενική ή ειδική διάταξη που αντίκειται στις διατάξεις του ή ρυθμίζει διαφορετικά τα θέματα που ρυθμίζονται από αυτό.

 

4. Η ισχύς των διατάξεων της παραγράφου 1 αρχίζει από τη δημοσίευση της απόφασης του εσωτερικού άρθρου 81 στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως με την επιφύλαξη των διατάξεων του εσωτερικού άρθρου 83.

 

5. Το άρθρο 77 του νόμου 4442/2016 αναριθμείται σε άρθρο 84.}

 

γ. Στο άρθρο 79 του νόμου 4549/2018 (ΦΕΚ 105/Α/2018) προστίθεται τρίτη παράγραφος ως εξής:

 

{3. Η υπ' αριθμόν οίκοθεν 12684/92/2014 κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΦΕΚ 3181/Β/2014), καταργείται.}

 

5. Το προσωπικό με σχέση εργασίας δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου του Δημοσίου, των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου και των νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου, που κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος υπηρετεί με απόσπαση στη Διεύθυνση Συντονισμού και Παρακολούθησης του κανονιστικού πλαισίου για το επιχειρηματικό περιβάλλον, που έχει συσταθεί με το άρθρο 133 του νόμου 4512/2018, μετατάσσεται με την ίδια σχέση εργασίας, ύστερα από αίτησή του, σε κενή οργανική θέση κλάδου ή ειδικότητας του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης. Για τη μετάταξη απαιτείται οι υπάλληλοι να κατέχουν τα τυπικά προσόντα του κλάδου ή της ειδικότητας της οργανικής θέσης στην οποία μετατάσσονται. Η μετάταξη πραγματοποιείται με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης και του εκάστοτε συναρμόδιου Υπουργού, κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων. Η αίτηση μετάταξης υποβάλλεται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία 1 μήνα από την έναρξη ισχύος του παρόντος.

 

6.α . Για αιτήσεις καθορισμού επιχειρηματικών πάρκων, που έχουν υποβληθεί μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος και για τις οποίες δεν έχει εκδοθεί η απόφαση της παραγράφου 1 του άρθρου 47 του νόμου 3982/2011, εφαρμόζονται οι διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 45 του ίδιου νόμου.

 

β. Για επιχειρηματικά πάρκα για τα οποία έχει εκδοθεί η απόφαση της παραγράφου 1 του άρθρου 47 του νόμου 3982/2011 και δεν έχει εκδοθεί η απόφαση διαπίστωσης ολοκλήρωσης των έργων υποδομής του άρθρου 53 του νόμου 3982/2011, τάσσεται προθεσμία 1 έτους από την έναρξη ισχύος του παρόντος, προκειμένου η Εταιρία Ανάπτυξης Επιχειρηματικού Πάρκου να διαμορφώσει το μετοχικό της κεφάλαιο ώστε:

 

α)α) το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί να μην είναι κατώτερο του 10% του εγκεκριμένου προϋπολογισμού των έργων υποδομής,

 

β)β) από το μετοχικό κεφάλαιο που έχει καταβληθεί, ποσό που αντιστοιχεί στο 5% τουλάχιστον του εγκεκριμένου προϋπολογισμού των έργων υποδομής να έχει πραγματοποιηθεί με καταβολή μετρητών. Η προθεσμία αυτή δεν μπορεί να παραταθεί διοικητικά.

 

Σε περίπτωση μεταβολής του εγκεκριμένου προϋπολογισμού των έργων υποδομής με τροποποίηση της απόφασης της παραγράφου 1 του άρθρου 47 του νόμου 3982/2011, ισχύουν οι σχετικές προβλέψεις της παραγράφου 4 του άρθρου 45 του ίδιου νόμου. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία του πρώτου εδαφίου, ανακαλείται αυτοδίκαια η απόφαση έγκρισης ανάπτυξης του Επιχειρηματικού Πάρκου.

 

γ. Στην περίπτωση ΒΙΠΕ του νόμου 4458/1965 και ΒΕΠΕ του νόμου 2545/1997, που αιτούνται την ένταξή τους στις διατάξεις του νόμου 3982/2011, σύμφωνα με τις παραγράφους 1, 3 και 5 του άρθρου 63 του τελευταίου αυτού νόμου και για τις οποίες δεν έχουν ολοκληρωθεί τα έργα υποδομής ή, αντίστοιχα, δεν έχει διαπιστωθεί η ολοκλήρωσή τους για το σύνολο της οριοθετημένης έκτασής τους, με την υποβολή της αίτησης, οφείλουν να πληρούν τις προϋποθέσεις της παραγράφου 4 του άρθρου 45 του νόμου 3982/2011.

 

Το ποσοστό του απαιτούμενου μετοχικού κεφαλαίου υπολογίζεται με βάση τον προϋπολογισμό των ανωτέρω υπολειπόμενων έργων υποδομής, τα οποία περιγράφονται στα στοιχεία του φακέλου της αίτησης υπαγωγής στο νόμο 3982/2011 και οφείλουν να εκπληρώνουν τις ελάχιστες απαιτήσεις της παραγράφου 2 του άρθρου 4 της κοινής υπουργικής απόφασης Φ/Α15/3/2226/170/2012 (ΦΕΚ 583/Β/2012).

 

7. Η ισχύς του άρθρου 44 αρχίζει από τις 23-01-2013.

 

8. Η διάταξη της περίπτωσης β' της παραγράφου 3 του άρθρου 6 του νόμου 4399/2016, όπως τροποποιείται με την παράγραφο 2 του άρθρου 28 του παρόντος, έχει εφαρμογή από τις 10-01-2018 και καταλαμβάνει και τις επιχειρήσεις που υπέβαλαν αιτήσεις υπαγωγής σε καθεστώτα ενισχύσεων του νόμου 4399/2016, για τις οποίες δεν είχε εκδοθεί απόφαση υπαγωγής μέχρι την ημερομηνία αυτή, καθώς και τις επιχειρήσεις που έχουν υποβάλει ή υποβάλλουν αιτήσεις υπαγωγής μετά την ημερομηνία αυτή. Οι επιχειρήσεις αυτές υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση με την οποία δηλώνουν ότι: α) δεν έχουν προβεί σε μετεγκατάσταση σύμφωνα με όσα ορίζονται ανωτέρω και β) δεσμεύονται ότι δεν θα το πράξουν μέσα σε περίοδο 2 ετών μετά την ολοκλήρωση της αρχικής επένδυσης για την οποία έχει υποβληθεί η αίτηση υπαγωγής.

 

9. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου Δ του άρθρου 14Β του νόμου 3908/2011, που προστέθηκε με το άρθρο 34 του παρόντος, ισχύει από τις 22-06-2016.

 

10. Η ισχύς του άρθρου 47 αρχίζει από τη δημοσίευση του νόμου 4109/2013.

 

11. Η ισχύς της παραγράφου 1 του άρθρου 19 αρχίζει από την 01-04-2017.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.