Νόμος 4625/19 - Άρθρο 18

Άρθρο 18: Ρυθμίσεις Αντεγκληματικής και Σωφρονιστικής Πολιτικής


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 3 του νόμου 3090/2002 (ΦΕΚ 329/Α/2001), τα δύο πρώτα εδάφια αντικαθίστανται ως εξής:

 

{Το Σώμα Επιθεώρησης και Ελέγχου Καταστημάτων Κράτησης στελεχώνεται από 12 υπαλλήλους του Δημοσίου ή νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου που αποσπώνται στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη για το χρονικό διάστημα της συγκεκριμένης υπηρεσίας τους. Με απόφαση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη ο αριθμός των υπαλλήλων που αποσπώνται στο Σώμα Επιθεώρησης και Ελέγχου Καταστημάτων Κράτησης δύναται να αυξηθεί έως 12 επιπλέον άτομα σύμφωνα και με τις εκάστοτε ανάγκες του Σώματος.

 

Ο αριθμός των υπαλλήλων κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης που ασκούν ελεγκτικά καθήκοντα πρέπει να είναι τριπλάσιος των υπαλλήλων κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που ασκούν γραμματειακά καθήκοντα.}

 

2. Στο τέλος του άρθρου 10 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 1017/1971 (ΦΕΚ 209/Α/1971) προστίθεται παράγραφος 5 ως εξής:

 

{5. Ποσοστό 20% επί των ετήσιων συνολικών οικονομικών πόρων του Ταμείου Χρηματοδοτήσεως Δικαστικών Κτιρίων αποδίδεται προς τη Γενική Γραμματεία Αντεγκληματικής Πολιτικής του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη. Το ανωτέρω ποσοστό δύναται να μεταβάλλεται με Κοινή Απόφαση των Υπουργών Δικαιοσύνης και Προστασίας του Πολίτη.}

 

3. α) Έως τις 31-12-2019, το Υπουργείο Δικαιοσύνης είναι αρμόδιο για τη διεκπεραίωση κάθε ζητήματος διοικητικής, τεχνικής και πληροφοριακής φύσεως της Γενικής Γραμματείας Αντεγκληματικής Πολιτικής, κατά παρέκκλιση κάθε αντίθετης διάταξης.

 

β) Με κοινή απόφαση των Υπουργών Προστασίας του Πολίτη και Δικαιοσύνης καθορίζονται το περιεχόμενο και η έκταση της ως άνω αρμοδιότητας, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της προηγούμενης περίπτωσης.

 

γ) Στη Γενική Γραμματεία Αντεγκληματικής Πολιτικής του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη συστήνεται Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών και Διοικητικής Υποστήριξης, αποτελούμενη από τις εξής Διευθύνσεις:

 

i) Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης,

ii) Διεύθυνση Προμηθειών και iii) Διεύθυνση Διοικητικής Υποστήριξης.

 

Με απόφαση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη ρυθμίζονται οι επιμέρους αρμοδιότητες της κάθε μίας Διεύθυνσης, ο τρόπος λειτουργίας, ο ειδικότερος τρόπος στελέχωσης των ως άνω Διευθύνσεων και άλλα ζητήματα προσωπικού, κατάρτισης και εκτέλεσης προϋπολογισμού, εκκαθάρισης αποδοχών, η διαχείριση και διοίκηση του ειδικού λογαριασμού Κεφάλαια Εργασίας Κρατουμένων, ο τρόπος διενέργειας προμηθειών και διαγωνισμών, ζητήματα πρωτοκόλλου, διεκπεραίωσης, εκπαίδευσης, οργάνωσης και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.

 

δ) Στη Γενική Γραμματεία Αντεγκληματικής Πολιτικής του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη συστήνεται Γενική Διεύθυνση Διαχείρισης Καταστημάτων Κράτησης και Διαχείρισης Κρίσεων, αποτελούμενη από τις εξής Διευθύνσεις:

 

i) Διεύθυνση Διαχείρισης Καταστημάτων Κράτησης, και

ii) Διεύθυνση Διαχείρισης Κρίσεων.

 

Με απόφαση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη ρυθμίζονται οι επιμέρους αρμοδιότητες της κάθε μίας Διεύθυνσης, ο τρόπος λειτουργίας, τα ζητήματα του προσωπικού και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.

 

4. Οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 8 του νόμου 2776/1999 (ΦΕΚ 291/Α/1999) Σωφρονιστικός Κώδικας τροποποιούνται ως εξής:

 

{1. Στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη συστήνεται πενταμελές Κεντρικό Επιστημονικό Συμβούλιο Φυλακών (ΚΕΣΦ) που συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, ο οποίος ορίζει τον πρόεδρο, τον αναπληρωτή του, τα τακτικά και τα ισάριθμα αναπληρωματικά μέλη του και αποτελείται από προσωπικότητες αναγνωρισμένου κύρους στον τομέα τους.

 

2. Το Κεντρικό Επιστημονικό Συμβούλιο Φυλακών απαρτίζεται από 2 μέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού ελληνικών Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, κατά προτίμηση νομικούς με ενασχόληση σε θέματα ποινικού ή σωφρονιστικού ή συνταγματικού δικαίου, 1 επιστήμονα εξειδικευμένο στη σωφρονιστική ή την ψυχολογία των εγκλείστων ή τη μεταχείριση των τοξικομανών ή σε άλλο συναφές αντικείμενο, 1 διευθυντή καταστήματος κράτησης και 1 κοινωνικό λειτουργό που υπηρετεί στην κοινωνική υπηρεσία καταστήματος κράτησης. Η θητεία των μελών του Κεντρικού Επιστημονικού Συμβουλίου Φυλακών είναι τριετής. Το Κεντρικό Επιστημονικό Συμβούλιο Φυλακών συνεδριάζει ύστερα από πρόσκληση του προέδρου τουλάχιστον 1 φορά το μήνα, βρίσκεται σε απαρτία εφόσον παρίστανται 3 τουλάχιστον μέλη του και αποφασίζει με πλειοψηφία των παρόντων. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η γνώμη με την οποία συντάσσεται ο πρόεδρος. Χρέη γραμματείας του Κεντρικού Επιστημονικού Συμβουλίου Φυλακών επιτελούν υπάλληλοι του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, οι οποίοι ορίζονται με την απόφαση που εκδίδεται κατά την παράγραφο 1.}

 

5. Η παράγραφος 5.1 του άρθρου 2 του προεδρικού διατάγματος 81/2019 (ΦΕΚ 119/Α/2019) Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων, τροποποιείται ως εξής:

 

{5.1. Από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων η Γενική Γραμματεία Αντεγκληματικής Πολιτικής του άρθρου 17 του προεδρικού διατάγματος 96/2017 (ΦΕΚ 136/Α/2017) όπως ισχύει, συμπεριλαμβανομένου του συνόλου των υπαγομένων σε αυτή οργανικών μονάδων, το Σώμα Επιθεώρησης και Ελέγχου Καταστημάτων Κράτησης, τα Καταστήματα Κράτησης, Σωφρονιστικά και Θεραπευτικά Καταστήματα, τα Ειδικά Θεραπευτικά Καταστήματα και η Κεντρική Αποθήκη Υλικού Φυλακών (ΚΑΥΦ), το Ίδρυμα Αγωγής Ανηλίκων Αρρένων Βόλου, πλην των Εταιρειών Προστασίας Ανηλίκων, της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας και των Υπηρεσιών Επιμελητών Ανηλίκων και Κοινωνικής Αρωγής, οι οποίες παραμένουν στο Υπουργείο Δικαιοσύνης.}

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.