Νόμος 4647/19 - Άρθρο 45

Άρθρο 45: Επείγουσες ρυθμίσεις οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 233 του νόμου 4635/2019 (ΦΕΚ 167/Α/2019) αντικαθίσταται, ως εξής:

 

{1. Για την εξόφληση υποχρεώσεων σε βάρος των δήμων από διαταγές πληρωμής και δικαστικές αποφάσεις, οι οποίες έως τη δημοσίευση του παρόντος έχουν καταστεί τελεσίδικες, και οι οποίες αφορούν αξιώσεις από προμήθειες αγαθών ή παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων, καθώς και από τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις που αφορούν αξιώσεις από διαδοχικές συμβάσεις κατά τις διατάξεις του άρθρου 11 του προεδρικού διατάγματος 164/2004 (ΦΕΚ 134/Α/2004) και εξ αυτών απορρέουσες διοικητικές πράξεις καταλογισμού προστίμων, οι δήμοι επιχορηγούνται από χρηματικά διαθέσιμα έως σαράντα εκατομμυρίων (40.000.000) ευρώ του λογαριασμού που τηρείται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων με τίτλο Λογαριασμός Οικονομικής Ενίσχυσης Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, τα οποία μεταφέρονται στον λογαριασμό με τίτλο Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι των Δήμων που τηρείται στο ίδιο Ταμείο.}

 

2. Πάσης φύσεως λογαριασμοί των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης σε χρηματοπιστωτικά ιδρύματα ανοίγονται με απόφαση της οικείας Οικονομικής Επιτροπής.

 

3. Οι διατάξεις των δύο πρώτων εδαφίων της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του νόμου 4623/2019 (ΦΕΚ 134/Α/2019) ισχύουν αναλόγως και για τη σύσταση των επιτροπών των άρθρων 70, 70Α, 164 και 164Α του νόμου 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010), καθώς και για τη συμμετοχή αιρετών εκπροσώπων των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης σε επιτροπές, συμβούλια και λοιπά συλλογικά όργανα πάσης φύσεως νομικών προσώπων, κληροδοτημάτων και σωματείων. Η διάταξη του προηγούμενου εδαφίου εφαρμόζεται και ως προς τα μέλη της διοίκησης του ΕΣΔΝΑ που εκλέγονται από το περιφερειακό συμβούλιο, κατά τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 211 του νόμου 3852/2010.

 

4. Το ενδέκατο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 211 του νόμου 3852/2010 αντικαθίσταται, ως εξής:

 

{Η θητεία των συλλογικών οργάνων του συνδέσμου ισχύει για όλη τη δημοτική και περιφερειακή περίοδο και παρατείνεται αυτοδικαίως μέχρι τη συγκρότηση των νέων οργάνων.}

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.