Νόμος 4663/20 - Άρθρο 3

Άρθρο 3: Πεδίο εφαρμογής - Γενικές διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι διατάξεις του παρόντος εφαρμόζονται σε όλα τα υδατοδρόμια, στα οποία εξυπηρετούνται πτήσεις δημόσιων αερομεταφορών, γενικής αεροπορίας και αεροπορικών εργασιών από δημόσιο φορέα, από νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, από ενώσεις προσώπων, καθώς και από φυσικά πρόσωπα.

 

2. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 3 του παρόντος, καθώς και τυχόν περιορισμών και προϋποθέσεων που προκύπτουν από ειδικότερες διατάξεις, υδατοδρόμια δύναται να ιδρύονται και να λειτουργούν, πέραν των λιμένων και λιμνών της χώρας, σε Περιοχές Ολοκληρωμένης Τουριστικής Ανάπτυξης, σε σύνθετα τουριστικά καταλύματα και σε τουριστικούς λιμένες (μαρίνες, καταφύγια και αγκυροβόλια).

 

3. Δεν επιτρέπεται η λειτουργία υδατοδρομίου ή η χρήση υδάτινου πεδίου σε περιοχή η οποία:

 

α) έχει καθοριστεί ως αγκυροβόλιο πλοίων ή σκαφών με Κανονισμό Λιμένα, πλην των περιπτώσεων τουριστικών λιμένων. Αγκυροβόλια πλοίων ή σκαφών μπορεί να χρησιμοποιούνται σε έκτακτες περιπτώσεις για την εξυπηρέτηση αεροσκαφών, εφόσον δεν υπάρχουν σε αυτά αγκυροβολημένα πλοία ή σκάφη, ύστερα από σχετική έγκριση του αρμόδιου φορέα και σύμφωνη γνώμη της τοπικής λιμενικής ή άλλης αρχής,

 

β) αποτελεί πεδίο ασκήσεων των Ενόπλων Δυνάμεων ή περιοχή ανάπτυξης στρατιωτικών επιχειρήσεων και ασκήσεων ή αγκυροβόλιο πλήρωσης αγωγού καυσίμων ή υδάτινο τμήμα της Ζώνης Ασφαλείας Φάρου, όπως αυτή καθορίζεται στην περίπτωση (η) του άρθρου 1 και στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 5 του νόμου 4278/2014 (ΦΕΚ 157/Α/2014), ή εγκατάσταση των Ενόπλων Δυνάμεων εν γένει ή εγκατάσταση που εξυπηρετεί σκοπούς εθνικής άμυνας και ασφάλειας κατά τα αναφερόμενα στο άρθρο 17 του νόμου 2971/2001 (ΦΕΚ 285/Α/2001) ή έχει καθοριστεί ως αμυντική περιοχή ή ναυτικό οχυρό κατά τον αναγκαστικό νόμο [Ν] 376/1936 (ΦΕΚ 546/Α/1936), ή περιοχή στην οποία υπάρχουν ναύδετα του Πολεμικού Ναυτικού,

 

γ) βρίσκεται πλησίον λουτρικών εγκαταστάσεων, όπως αυτές ορίζονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 1 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 31/2018 (ΦΕΚ 61/Α/2018), λαμβάνοντας υπόψη και τους περιορισμούς κίνησης μηχανοκίνητων σκαφών, λόγω αντικατάστασης του προεδρικού διατάγματος 23/2000 (ΦΕΚ 18/Α/2000), με το προεδρικό διάταγμα [ΠΔ] 31/2018 (ΦΕΚ 61/Α/2018),

 

δ) σύμφωνα με στατιστικά στοιχεία της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, αποτελεί περιοχή στην οποία οι καιρικές συνθήκες που επικρατούν συνήθως είναι δυσμενείς και δημιουργούν σημαντικό ύψος κύματος ανώτερο των 2 m στην περιοχή προσθαλάσσωσης,

 

ε) είναι κηρυγμένη ως ενάλιος αρχαιολογικός χώρος εκτός αν άλλως προβλέπει η απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού μετά από γνώμη του αρμόδιου Συμβουλίου σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 3028/2002 (ΦΕΚ 151/Α/2002).

 

4. Στα υδατοδρόμια επιτρέπεται η πραγματοποίηση πτήσεων εσωτερικού ή/και εξωτερικού. Στα υδατοδρόμια που πραγματοποιούν πτήσεις εξωτερικού, επιτρέπεται η πραγματοποίηση απευθείας πτήσεων προς και από χώρες που έχουν κυρώσει και εφαρμόζουν τη Συνθήκη Schengen, εφόσον έχει διασφαλιστεί η τελωνειακή επιτήρηση και η δυνατότητα διενέργειας των κατά νόμο προβλεπόμενων ελέγχων. Πτήσεις από και προς χώρες που δεν έχουν κυρώσει τη Συνθήκη Schengen ή χώρες που δεν είναι κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πραγματοποιούνται μέσω διεθνούς αερολιμένα ή αερολιμένα ή λιμένα ή υδατοδρομίου που έχει χαρακτηριστεί ως νομοθετημένο σημείο εισόδου-εξόδου της Χώρας, βάσει της κοινής υπουργικής απόφασης του επόμενου εδαφίου του παρόντος. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Προστασίας του Πολίτη, Εθνικής Άμυνας, Υποδομών και Μεταφορών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του νόμου 4251/2014, όπως ισχύει, μπορεί ένα υδατοδρόμιο να χαρακτηριστεί ως σημείο εισόδου - εξόδου, ύστερα από αίτηση του φορέα λειτουργίας του υδατοδρομίου στην αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη.

 

Αν ο φορέας λειτουργίας υδατοδρομίου δεν είναι και κάτοχος της άδειας ίδρυσης ή της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας υδατοδρομίου, η αίτηση συνυποβάλλεται και από τους κατόχους των ως άνω αδειών.

 

5. α) Η λειτουργία των υδατοδρομίων και η χρήση των υδάτινων πεδίων επιτρέπεται μόνον κατά τη διάρκεια της αεροπορικής ημέρας.

 

β) Κατά τη χρήση του εναέριου χώρου δίνεται προτεραιότητα σε αεροσκάφη αμυντικής σκοπιμότητας, όπως για επιφυλακή, συμμετοχή σε εθνικές ασκήσεις, αεροδιακομιδή, πυρόσβεση, έρευνα και διάσωση.

 

6. Για τα υδατοδρόμια και τα υδάτινα πεδία εφαρμόζονται οι διατάξεις του Εθνικού Προγράμματος Ασφαλείας Πολιτικής Αεροπορίας στους τομείς που τα αφορούν.

 

Η εκτέλεση δημόσιων μεταφορών από αερομεταφορείς προϋποθέτει την έγκριση του προγράμματος ασφάλειας αερομεταφορέα που προβλέπεται από τον Εθνικό Κανονισμό Ασφάλειας Πολιτικής Αεροπορίας. Για υδατοδρόμια στα οποία η αστυνόμευση διενεργείται από το Λιμενικό Σώμα - Ελληνική Ακτοφυλακή, όπου στον Εθνικό Κανονισμό Ασφάλειας Πολιτικής Αεροπορίας αναφέρεται η Ελληνική Αστυνομία, νοείται το Λιμενικό Σώμα - Ελληνική Ακτοφυλακή.

 

7. Για όσα θέματα δεν ρυθμίζονται ειδικά στο παρόν εφαρμόζονται οι διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας, όπως του Κώδικα Αεροπορικού Δικαίου (νόμος [Ν] 1815/1988 (ΦΕΚ 250/Α/1988)), του Κεφαλαίου Α' του νόμου 4014/2011 (Α' 209), του νόμου 4074/2012 (ΦΕΚ 88/Α/2012), των νόμων 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/2016) και 4413/2016 (ΦΕΚ 148/Α/2018).

 

8. Αν σε περιοχή ελιγμών υδατοδρομίου περιλαμβάνεται περιοχή λιμένα, ή τουριστικού λιμένα, η χρήση της περιοχής ελιγμών επιτρέπεται ύστερα από έγκριση της οικείας Λιμενικής Αρχής και με ευθύνη του χειριστή του αεροσκάφους. Σε περίπτωση λειτουργίας υδατοδρομίου σε λίμνη, η χρήση της περιοχής ελιγμών επιτρέπεται μετά από έγκριση του φορέα λειτουργίας του υδατοδρομίου, με ευθύνη του χειριστή του αεροσκάφους και παρουσία της οικείας Αστυνομικής Αρχής. Στις περιπτώσεις λειτουργίας υδατοδρομίου σε Περιοχές Ολοκληρωμένης Τουριστικής Ανάπτυξης και σύνθετα τουριστικά καταλύματα, η χρήση της περιοχής ελιγμών επιτρέπεται μετά από έγκριση των κατά περίπτωση αρμόδιων αρχών και με ευθύνη του χειριστή του αεροσκάφους.

 

9. Η άδεια ίδρυσης υδατοδρομίου δεν καθιστά επιτρεπτή τη λειτουργία του υδατοδρομίου χωρίς την έκδοση άδειας λειτουργίας.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.