Νόμος 651/77 - Άρθρο 6

Άρθρο 6


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η παράγραφος 1 του άρθρου 3 του αναγκαστικού νόμου 625/1968 περί συμπληρώσεως και τροποποιήσεως των γενικών περί σχεδίων πόλεων διατάξεων καταργείται και επαναφέρεται εν ισχύ η διάταξις της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του νομοθετικού διατάγματος 690/1948 περί συμπληρώσεως των περί σχεδίων πόλεων διατάξεων. Κατ' εξαίρεση επιτρέπεται η σύναψις της οριστικής συμβάσεως εν περιπτώσει καθ' ην συνετάγη έγκυρα προσύμφωνον από της ενάρξεως της ισχύος του αναγκαστικού νόμου 625/1968 μέχρι της 06-07-1977 και υπό τους όρους τούτου, εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά των διατάξεων του παρόντος.

 

2. Δεν επιτρέπεται η τακτοποίησις οικοπέδων προς απόκτηση προσώπων ή βάθους, εάν η έλλειψις αυτών οφείλεται εις υπαίτια κατάτμηση, γενομένη μετά την έναρξη της ισχύος του νομοθετικού διατάγματος 690/1948 περί συμπληρώσεως των περί σχεδίων πόλεων διατάξεων, υπό των ιδιοκτητών ή των δικαιοπαρόχων αυτών, δια τεμαχισμού μείζονος εκτάσεως εχούσης το απαιτούμενον ελάχιστον πρόσωπον ή βάθος, δια δικαιοπραξίας εν ζωή ή αιτία θανάτου.

 

3. Η διάταξις της παραγράφου 5 του άρθρου 4 του από 27-02-1926 νομοθετικού διατάγματος δι' ου αντικαταστάθηκαν τα άρθρα 43, 44 και 45 του 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος περί σχεδίων πόλεων κ.λ.π. δεν εφαρμόζεται επί αποκλεισμένων οικοπέδων, καταστάντων τοιούτων με υπαιτιότητα των ιδιοκτητών ή των δικαιοπαρόχων των, δια τεμαχισμού μείζονος εκτάσεως αποτελούσης άρτιο οικόπεδον μετά την έναρξη της ισχύος του νομοθετικού διατάγματος 690/1948 περί συμπληρώσεως των περί σχεδίων πόλεων διατάξεων δια δικαιοπραξίας εν ζωή ή αιτία θανάτου.

 

4. Οι απαγορεύσεις των παραγράφων 2 και 3 του παρόντος άρθρου δεν ισχύουν εάν η τακτοποίησις γίνεται επ' ωφέλεια των ομόρων ιδιοκτησιών.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.