Νομοθετικό διάταγμα 1118/72 - Άρθρο 7

Άρθρο 7


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Πάσα πράξις τελευταίας βουλήσεως, καταρτιζόμενη παρά των εις τις στο άρθρο 1 του παρόντος Ιδιωτικές Επιχειρήσεις περιθαλπόμενων προσώπων, κατά την διάρκειαν της περιθάλψεώς των ή εντός τριμήνου από της δι' οιονδήποτε λόγον διακοπής αυτής, λογίζεται άκυρος, καθ' ο μέρος δι' αυτής μεταβιβάζονται περιουσιακά εν γένει στοιχεία εις φυσικά ή νομικά πρόσωπα ασκούντα τις επιχειρήσεις αυτές ή εις τα σε αυτές υφ' οιανδήποτε σχέση εργασίας απασχολούμενα πρόσωπα, εφ' όσον δεν καταρτισθεί δια δημοσίου εγγράφου ενώπιον Συμβολαιογράφου, τηρουμένων κατά τα λοιπά των προβλεπομένων υπό της κειμένης νομοθεσίας νομίμων προς τούτο διατυπώσεων.

 

2. Περιοδικές διακοπές της περιθάλψεως κατά διαδοχικά διαστήματα μικρότερα των τριών μηνών έκαστον, δεν θεωρούνται ότι διακόπτουν την περίθαλψη δια την εφαρμογήν του παρόντος άρθρου.

 

3. Επί προσωπικών εταιρειών ασκουσών τις στο άρθρο 1 του παρόντος επιχειρήσεις η κατά την προηγούμενη παράγραφο απαγγελλόμενη ακυρότης εκτείνεται εις πάντα τα αποτελούντα αυτές πρόσωπα.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.