Νομοθετικό διάταγμα 17/7/1923 - Άρθρο 63

Άρθρο 63


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Εάν ο ιδιοκτήτης προσκαλούμενος να απομακρύνει ή να αποξηράνει τις εν άρθρο 18 ανθυγιεινές ύλες, ή να εκτελέσει την κατά το άρθρο 19 περίφραξη, δεν συμμορφωθεί προς τα δια της προσκλήσεως επιτασσόμενα, εντός προθεσμίας οριζόμενης δια της αυτής προσκλήσεως, δύναται να πράξη τούτο εις βάρος και δια λογαριασμό αυτού το Δημόσιον, της σχετικής δαπάνης, βεβαιούμενης ως δημοσίου εσόδου και εισπραττομένης κατά τις περί τούτων διατάξεις.

 

2. Οι ενιστάμενοι κατά της ανωτέρω προσκλήσεως δύνανται εντός ανατρεπτικής προθεσμίας, οριζόμενης εν αυτή, να υποβάλλουν εις τον επί της Συγκοινωνίας υπουργόν τις ενστάσεις των, ούτος δε αποφαίνεται επ' αυτών ανεκκλήτως.

 

3. Εάν εκ της αρνήσεως του ιδιοκτήτου να προβεί εις τις κατά το άρθρο 18 υποχρεώσεις του, διαπιστουμένης δια της παρελεύσεως απράκτου εξαμήνου προθεσμίας από της λήξεως της κατά την ανωτέρω παράγραφο 1 προθεσμίας,βεβαιωθεί ότι η δημόσια υγεία διατρέχει σοβαρότατο κίνδυνο, το εις ταύτη επικίνδυνο μέρος του γηπέδου δύναται να εκπλειστηριάζεται αναγκαστικώς υπέρ του αναλαμβάνοντος τις κατά το άρθρο 18 υποχρεώσεις του ιδιοκτήτου και παρέχοντος επαρκείς εγγυήσεις εκτελέσεως τούτων εντός ορισμένης προθεσμίας, Δια βασιλικού διατάγματος κανονισθήσεται ο τρόπος εξακριβώσεως του ανωτέρω κινδύνου και τα του προγράμματος και των όρων του πλειστηριασμού.

 

4. Κατά την εφαρμογήν των διατάξεων της ανωτέρω παραγράφου 1 ισχύουν αναλόγως οι διατάξεις των παραγράφων 5 και 6 του άρθρου 60 και της παραγράφου 2 του άρθρου 61 ως προς τον ιδιοκτήτη.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.