Προεδρικό διάταγμα 127/10 - Άρθρο 2

Άρθρο 2


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Οι αρμοδιότητες των Υπουργείων Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Προστασίας του Πολίτη και Θαλάσσιων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας ανακατανέμονται ως εξής:

 

1. Στο Υπουργείο Θαλάσσιων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας ανήκουν ως σύνολο αρμοδιοτήτων, θέσεων και προσωπικού, με την επιφύλαξη των ειδικότερων ρυθμίσεων για το Λιμενικό Σώμα:

 

α) Η Γενική Γραμματεία Λιμένων και Λιμενικής Πολιτικής (άρθρο 1 του προεδρικού διατάγματος 96/2010) με τις αρμοδιότητες που είχε προτού μεταφερθεί στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη με το άρθρο 1 του προεδρικού διατάγματος 184/2009. Στην εν λόγω Γενική Γραμματεία ανήκουν οι πλοηγικοί σταθμοί ως περιφερειακές Υπηρεσίες της Πλοηγικής Υπηρεσίας και η εποπτεία των Λιμενικών Ταμείων (άρθρο 1 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 362/1997).

 

β) Οι ακόλουθες υπηρεσίες του πρώην Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, όπως αυτές προβλέπονται στο προεδρικό διάταγμα [ΠΔ] 242/1999 (ΦΕΚ 201/Α/1999) και έχουν αναδιαρθρωθεί έως την έναρξη ισχύος του παρόντος διατάγματος:

 

α)α) Η Γενική Διεύθυνση Διοικητικής Υποστήριξης (άρθρο 34 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 242/1999), στην οποία υπάγονται οι Διευθύνσεις Πολιτικού Προσωπικού (άρθρο 35 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 242/1999), Οργάνωσης (άρθρα 36 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 242/1999 και 1 παράγραφος 4 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 122/2005 (ΦΕΚ 180/Α/2005)), Προμηθειών και Κτιριακών Εγκαταστάσεων (άρθρο 37 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 242/1999), Υποστήριξης Ασφαλιστικών Οργανισμών (άρθρο 38 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 242/1999) και Ποιότητας και Αποδοτικότητας (άρθρα 1 και 2 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 122/2005).

 

β)β) Η Διεύθυνση Θαλάσσιων Συγκοινωνιών (άρθρο 22 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 242/1999).

 

γ)γ) Η Διεύθυνση Ναυτικής Εργασίας (άρθρο 24 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 242/1999).

 

δ)δ) Η Διεύθυνση Εκπαίδευσης Ναυτικών (άρθρο 25 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 242/1999) και οι εξής εποπτευόμενες από τη Διεύθυνση αυτή Υπηρεσίες: Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ), Κέντρα Επιμόρφωσης Στελεχών Εμπορικού Ναυτικού (ΚΕΣΕΝ), Δημόσιες Σχολές Εμπορικού Ναυτικού (ΔΣΕΝ) και Σχολές Σωστικών Πυροσβεστικών Μέσων (ΣΣΠΜ).

 

ε)ε) Η Διεύθυνση Ναυτιλιακής Πολιτικής και Ανάπτυξης (άρθρο 19 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 242/1999).

 

στ)στ) Η Διεύθυνση Ασφάλειας Ναυσιπλοΐας (άρθρο 21 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 242/1999), με την επιφύλαξη των στοιχείων ζ)ζ)ζ) και η)η)η) της υποπερίπτωσης β)β της περίπτωσης β της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου και του ελέγχου των προϋποθέσεων ασφάλειας ναυσιπλοΐας σύμφωνα με τους διεθνείς κανονισμούς προς αποφυγή συγκρούσεων στη θάλασσα (βλέπε προεδρικό διάταγμα [ΠΔ] 93/1974 (ΦΕΚ 293/Α/1974)) και τους εθνικούς και διεθνείς κανόνες, καθώς και τους κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την αξιοπλοΐα των πλοίων (Διεθνής Σύμβαση για την ασφάλεια της ανθρώπινης ζωής στη θάλασσα (SOLAS), που κυρώθηκε με το νόμο [Ν] 1045/1980 (ΦΕΚ 95/Α/1980), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, Μνημόνιο Συνεννόησης για τον έλεγχο των πλοίων από το Κράτος του λιμένα κατάπλου αυτών (Paris MOU), βλέπε προεδρικό διάταγμα [ΠΔ] 88/1997 (ΦΕΚ 90/Α/1997), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), ο οποίος ασκείται από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη.

 

ζ)ζ) Η Διεύθυνση Προστασίας Θαλάσσιου Περιβάλλοντος (άρθρο 17 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 242/1999), με την επιφύλαξη του στοιχείου θ)θ)θ) (περίπτωση β, υποπερίπτωση β)β) της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου ως προς τις αρμοδιότητες του Τμήματος Πρόληψης και Αντιμετώπισης Ρύπανσης, οι οποίες μεταφέρονται στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη.

 

η)η) Η Διεύθυνση Επιθεώρησης Πλοίων (άρθρο 29 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 242/1999), εκτός από την αρμοδιότητα διενέργειας ελέγχου της ύπαρξης πιστοποιητικών και της νομιμότητας τους των πλοίων υπό ξένη ή ελληνική σημαία, κατά τα οριζόμενα στην εθνική και διεθνή νομοθεσία, αρμοδιότητα που μεταφέρεται στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη (βλέπε ιδίως υποπεριπτώσεις στ)στ και ζ)ζ της περίπτωσης στ της παραγράφου 3 του άρθρου 29 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 242/1999, όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 6/2007 (ΦΕΚ 4/Α/2007)).

 

θ)θ) Η Διεύθυνση Κανονισμών και Εποπτείας Οργανισμών (άρθρο 27 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 242/1999).

 

ι)ι) Η Διεύθυνση Ελέγχου Διαχείρισης της Ασφάλειας Πλοίων και Λιμενικών Εγκαταστάσεων (άρθρο 29Α του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 242/1999, που προστέθηκε με το άρθρο 4 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 48/2007), εκτός από τις αρμοδιότητες που αφορούν τον έλεγχο παραβίασης κανόνων ναυτικής ασφάλειας στα πλοία και τις λιμενικές εγκαταστάσεις σύμφωνα με το διεθνή κώδικα για την ασφάλεια των πλοίων και των λιμενικών εγκαταστάσεων (Κώδικα ISPS, βλέπε προεδρικό διάταγμα [ΠΔ] 56/2004 (ΦΕΚ 47/Α/2004)) και τον διεθνή κώδικα ασφαλούς διαχείρισης (ISM Code, βλέπε προεδρικό διάταγμα [ΠΔ] 74/1996 (ΦΕΚ 58/Α/1996)), αρμοδιότητες που μεταφέρονται στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη.

 

ι)α)ι)α) Η Διεύθυνση Παλλαϊκής Άμυνας Πολιτικής Σχεδίασης Έκτακτης Ανάγκης (άρθρο 39 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 242/1999), εκτός από το Τμήμα Σχεδίασης NATO.

 

ι)β)ι)β) Το Τμήμα Αλιείας της Διεύθυνσης Λιμενικής Αστυνομίας (άρθρο 15 παράγραφος 3 περίπτωση γ' του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 242/1999), με την επιφύλαξη της υποπερίπτωσης β)β - ε)ε)ε) της περίπτωσης β' του άρθρου 3 του παρόντος.

 

γ) Η Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής.

 

δ) Η Γενική Διεύθυνση Αλιείας (άρθρο 1 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 356/1990 (ΦΕΚ 143/Α/1990)).

 

ε) Τα ακόλουθα Γραφεία:

 

α)α) Κοινοβουλευτικού Ελέγχου (άρθρο 42 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 242/1999).

 

β)β) Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης (περίπτωση Α παράγραφος 1 του άρθρου 41 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 242/1999, όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 232/2001 (ΦΕΚ 175/Α/2001)).

 

γ)γ) Εθιμοτυπίας, Δημοσίων Σχέσεων, Πολιτιστικών Θεμάτων και Εκδηλώσεων (περίπτωση Β παράγραφος 1 του άρθρου 41 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 242/1999, όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε).

 

δ)δ) Νομικού Συμβούλου του Κράτους (άρθρο 1 παράγραφος 5 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 242/1999).

 

ε)ε) Παρέδρου Ελεγκτικού Συνεδρίου (άρθρο 1 παράγραφος 5 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 242/1999).

 

στ) Η Υπηρεσία Δημοσιονομικού Ελέγχου (άρθρο 1 παράγραφος 5 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 242/1999).

 

2. Στο Υπουργείο Θαλάσσιων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας ανήκουν επίσης, μεταφερόμενες σε αυτό ως σύνολο αρμοδιοτήτων θέσεων και προσωπικού από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων,

 

α) Η Διεύθυνση Αλιευτικών Εφαρμογών και Εισροών Αλιευτικής Παραγωγής (άρθρο 5 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 398/1990, που μεταφέρεται στη Γενική Διεύθυνση Αλιείας.

 

β) Οι ακόλουθες ειδικές αποκεντρωμένες υπηρεσίες σε επίπεδο Τμήματος (άρθρο 8 παράγραφοι 1 και 2 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 398/1990)

 

Οι ιχθυογεννητικοί σταθμοί,
Το Πειραματικό Κυπρινοτροφείο - Χελωνοτροφείο Άρτας,
Το Εργαστήριο Αλιευτικής Τεχνολογίας και Εφαρμογών.

 

γ) Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας (άρθρο 5 περίπτωση β του νόμου 3614/2007)

 

δ) Η Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Δράσεων Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας (άρθρο 5 παράγραφος 7 περίπτωση ε' του νόμου 3614/2007).

 

ε) Η εποπτεία της Εταιρείας με την επωνυμία Εταιρεία Αναπτύξεως Αλιείας Ανώνυμη Εμπορική και Βιομηχανική (ΕΤΑΝΑΛ ΑΕ) (άρθρο 1 της 73647/6374/23-11-1968 απόφασης Υπουργού Εμπορίου, (ΦΕΚ 1135/ΑΕ-ΕΠΕ/1968)) και του φορέα διοίκησης και διαχείρισης Ιχθυοσκαλών και Ιχθυαγορών (άρθρο 26 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 420/1970, όπως αντικαταστάθηκε με παράγραφο 5 του άρθρου 3 του νόμου [Ν] 1740/1987 (ΦΕΚ 221/Α/1987)).

 

στ) Ο Σταθμός Λίμνης Αγίου Βασιλείου (άρθρο 14 παράγραφος 4 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 915/1981).

 

ζ) Το Συμβούλιο Αλιείας (άρθρο 5 του βασιλικού διατάγματος [ΒΔ] 152/1969 (ΦΕΚ 43/Α/1969)).

 

η) Το Ταμείο Γεωργίας και Κτηνοτροφίας (άρθρο 12 παράγραφοι 1 και 2 του νόμου 3889/2010 (ΦΕΚ 182/Α/2010)), η εποπτεία του οποίου παραμένει στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, εξακολουθεί, έως τη συγκρότηση αντίστοιχου φορέα στο Υπουργείο Θαλάσσιων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας, να καλύπτει τις δαπάνες και να εξυπηρετεί λειτουργικά τις ανάγκες της μεταφερθείσας στο τελευταίο αυτό Υπουργείο Γενικής Διεύθυνσης Αλιείας. Κατά το μέρος αυτό το Ταμείο εποπτεύεται από τον Υπουργό Θαλάσσιων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας.

 

3. Στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη ανήκουν:

 

α) Η Γενική Γραμματεία Ασφάλειας Ναυσιπλοΐας (άρθρο 1 παράγραφος 2 του προεδρικού διατάγματος 96/2010).

 

β) Οι παρακάτω υπηρεσίες, που μεταφέρονται στο Υπουργείο αυτό ως σύνολο αρμοδιοτήτων, θέσεων και προσωπικού από το Υπουργείο Θαλάσσιων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας:

 

α)α) Το Λιμενικό Σώμα με όλες τις υπηρεσίες του και όλο το προσωπικό του κατά οργανικές θέσεις και ειδικότητες.

 

β)β) Οι ακόλουθες υπηρεσίες του πρώην Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, όπως προβλέπονται στο προεδρικό διάταγμα [ΠΔ] 242/1999 και έχουν αναδιαρθρωθεί έως την έναρξη ισχύος του παρόντος διατάγματος:

 

α)α)α) Η Διεύθυνση Προσωπικού Λιμενικού Σώματος (άρθρο 10 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 242/1999).

 

β)β)β) Η Διεύθυνση Προγραμματισμού Οργάνωσης και Εκπαίδευσης (άρθρο 11 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 242/1999).

 

γ)γ)γ) Η Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών (άρθρο 12 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 242/1999), με την επιφύλαξη του άρθρου 3 παράγραφος 1 για το πολιτικό προσωπικό.

 

δ)δ)δ) Η Διεύθυνση Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών (άρθρο 13 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 242/1999).

 

ε)ε)ε) Η Διεύθυνση Λιμενικής Αστυνομίας (άρθρο 15 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 242/1999). Από τις αρμοδιότητες του Τμήματος Αλιείας της Διεύθυνσης αυτής το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη ασκεί μόνο όσες αφορούν τις παραβάσεις της αλιευτικής νομοθεσίας και τη λειτουργία του Κέντρου Παρακολούθησης Αλιείας (3147/4.1.99/23-11-1999 απόφαση Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας, (ΦΕΚ 2221/Β/1999))

 

στ)στ)στ) Η Διεύθυνση Ασφάλειας (άρθρο 16 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 242/1999).

 

ζ)ζ)ζ) Το Τμήμα Έρευνας και Διάσωσης της Διεύθυνσης Ασφάλειας Ναυσιπλοΐας (άρθρο 21 παράγραφος 3 περίπτωση β' του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 242/1999).

 

η)η)η) Το Τμήμα Ηλεκτρονικών και Τηλεπικοινωνιακών Μέσων και Συστημάτων Θαλάσσιας Κυκλοφορίας της Διεύθυνσης Ασφάλειας Ναυσιπλοΐας, (άρθρο 21 παράγραφος 3 περίπτωση γ' του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 242/1999).

 

θ)θ)θ) Το Τμήμα Πρόληψης και Αντιμετώπισης Ρύπανσης της Διεύθυνσης Προστασίας Θαλάσσιου Περιβάλλοντος, (άρθρο 17 παράγραφος 3 περίπτωση α' του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 242/1999).

 

ι)ι)ι) Η Διεύθυνση Επιχειρησιακών Μέσων και Ειδικών Μονάδων Λιμενικού Σώματος (άρθρο 31 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 242/1999).

 

ι)α)ι)α)ι)α) Η Διεύθυνση Τεχνικής Υποστήριξης, Επιχειρησιακών Μέσων και Ειδικών Μονάδων Λιμενικού Σώματος (άρθρο 32 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 242/1999).

 

ι)β)ι)β)ι)β) Η Διεύθυνση Θαλάσσιων Κρατικών Μεταφορών (άρθρο 40 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 242/1999).

 

ι)γ)ι)γ)ι)γ) Το Τμήμα σχεδίασης NATO της Διεύθυνσης Παλλαϊκής Άμυνας Πολιτικής Σχεδίασης Έκτακτης Ανάγκης (άρθρο 39 παράγραφος 3 περίπτωση β' του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 242/1999).

 

ι)δ)ι)δ)ι)δ) Το Γραφείο Εσωτερικών Υποθέσεων ΥΕΝ (άρθρο 49 του νόμου [Ν] 2935/2001 (ΦΕΚ 162/Α/2001)).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.