Προεδρικό διάταγμα 147/17 - Άρθρο 33

Άρθρο 33: Διεύθυνση Αδειοδοτήσεων Στρατηγικών Επενδύσεων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η Διεύθυνση Αδειοδοτήσεων Στρατηγικών Επενδύσεων έχει ως επιχειρησιακό στόχο την αδειοδότηση των στρατηγικών επενδύσεων, σε εφαρμογή των διατάξεων του οικείου νομικού πλαισίου και την ευθύνη της διευκόλυνσης και του συντονισμού της διαδικασίας χορήγησης αδειών για τα Έργα Κοινού Ενδιαφέροντος σε εφαρμογή του σχετικού κανονισμού (ΕΕ) υπ' αριθμόν 347/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17-04-2013.

 

2. Η Διεύθυνση αποτελείται από τα ακόλουθα Τμήματα:

 

α) Τμήμα Πολεοδομίας.

 

β) Τμήμα Περιβαλλοντικών Όρων.

 

γ) Τμήμα Δασών.

 

δ) Τμήμα Αιγιαλού και Παραλίας.

 

ε) Τμήμα Αρχαιολογίας.

 

3. Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης είναι οι ακόλουθες και κατανέμονται μεταξύ των τμημάτων της ως εξής:

 

α) Τμήμα Πολεοδομίας.

 

α)α. Η έκδοση των αδειών δόμησης και κατεδάφισης, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 13, παράγραφος 1, περίπτωση Γ', υποπεριπτώσεις γ)γ' και δ)δ', του νόμου 4146/2013.

 

β)β. Η παρακολούθηση, ο συντονισμός και η επίσπευση των διαδικασιών που απαιτούνται για την ολοκλήρωση του συνόλου των αδειών για στρατηγικές επενδύσεις, εξαιρουμένων όσων αποτελούν αρμοδιότητες του Τμήματος Περιβαλλοντικών Όρων του στοιχείου β) του παρόντος άρθρου. Ενδεικτικά, αναφέρονται: άδειες χρήσης γης, εγκρίσεις αρχιτεκτονικών μελετών, καταλληλότητας οικοπέδων, άδειες πυρασφάλειας και υγειονομικές άδειες για στρατηγικές επενδύσεις.

 

γ)γ. Η επίσπευση της διαδικασίας για τη λήψη σύμφωνης γνώμης από την Αεροπορία για την έκδοση αδειών ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, όπου απαιτείται από την κείμενη νομοθεσία.

 

δ)δ. Η επίσπευση της διαδικασίας για την έκδοση σήματος από τον Εθνικό Οργανισμό Τουρισμού (ΕΟΤ).

 

ε)ε. Η συνεργασία με το Τμήμα Ειδικών Σχεδίων Χωρικής Ανάπτυξης Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΣΧΑΣΕ) της Διεύθυνσης Οργάνωσης και Παρακολούθησης Στρατηγικών Επενδύσεων , για την έκδοση προεδρικών διαταγμάτων Ειδικών Σχεδίων Χωρικής Ανάπτυξης Στρατηγικών Επενδύσεων.

 

β) Τμήμα Περιβαλλοντικών Όρων.

 

α)α. Η παρακολούθηση, ο συντονισμός και η επίσπευση των διαδικασιών που απαιτούνται για την έκδοση αδειών οριοθέτησης ρεμάτων, υδροδότησης, χρήσης νερού από ιδιωτικές γεωτρήσεις - πηγές, εγκατάστασης και λειτουργίας για στρατηγικές επενδύσεις.

 

β)β. Η παρακολούθηση, ο συντονισμός και η επίσπευση των διαδικασιών που απαιτούνται για τον καθορισμό περιβαλλοντικών όρων και την ολοκλήρωση του συνόλου των περιβαλλοντικών αδειών. Ενδεικτικά: Η θέσπιση περιβαλλοντικών όρων στρατηγικών επενδύσεων, η διενέργεια διαβουλεύσεων για Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) και Στρατηγικές Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) Στρατηγικών Επενδύσεων, ο ορισμός Αποδέκτη Υγρών (επεξεργασμένων) Λυμάτων, ο ορισμός Αποδέκτη/ διαχειριστή στερεών αποβλήτων.

 

γ)γ. Οι ενέργειες για τη λήψη αδειών Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας ή απαλλακτικής απόφασης από τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ).

 

δ)δ. Οι ενέργειες για τη λήψη γνωμοδοτήσεων, την έκδοση διαπιστωτικών αποφάσεων κ.α. από τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ).

 

ε)ε. Η διεξαγωγή και ολοκλήρωση της διαδικασίας δημόσιας διαβούλευσης για τα Έργα Κοινού Ευρωπαϊκού Ενδιαφέροντος (Projects of Common Interest- PCIS).

 

γ) Τμήμα Δασών.

 

α)α. Η παρακολούθηση, ο συντονισμός και η επίσπευση των διαδικασιών που απαιτούνται για τη βεβαίωση του δασικού ή μη χαρακτήρα εκτάσεων, από τις αρμόδιες Υπηρεσίες, εντός της προθεσμίας της παραγράφου 1 του άρθρου 22 του νόμου 3894/2010, όπως ισχύει.

 

ββ Η παρακολούθηση ο συντονισμός και η επίσπευση των διαδικασιών που απαιτούνται για την ολοκλήρωση των αδειών χορήγησης άδειας επέμβασης σε δασικές εκτάσεις για στρατηγικές επενδύσεις, εντός της προθεσμίας της παραγράφου 1 του άρθρου 22 του νόμου 3894/2010, όπως ισχύει.

 

γ)γ. Η βεβαίωση του δασικού ή μη χαρακτήρα εκτάσεων για στρατηγικές επενδύσεις, μετά την πάροδο της προθεσμίας της παραγράφου 1 του άρθρου 22 του νόμου 3894/2010, και κατά τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 22 του νόμου 3894/2010, όπως ισχύει.

 

δ)δ. Η έκδοση - χορήγηση αδειών επέμβασης σε δασικές εκτάσεις για στρατηγικές επενδύσεις, μετά την πάροδο της προθεσμίας της παραγράφου 1 του άρθρου 22 του νόμου 3894/2010, και κατά τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 22 του νόμου 3894/2010, όπως ισχύει.

 

ε)ε. Η διενέργεια αυτοψιών και η λήψη σχετικών δεδομένων (δασικών χαρτών, γεωχωρικών δεδομένων, αεροφωτογραφιών και λοιπού σχετικού υλικού) από τις κατά τόπους αρμόδιες δασικές Υπηρεσίες.

 

δ) Τμήμα Αιγιαλού και Παραλίας. α)α. Η παρακολούθηση, ο συντονισμός και η επίσπευση των διαδικασιών που απαιτούνται για την ολοκλήρωση του συνόλου των αδειών παραχώρησης αιγιαλού και παραλίας για την εγκατάσταση και λειτουργία στρατηγικών επενδύσεων, εντός της προθεσμίας της παραγράφου 1 του άρθρου 22 του νόμου 3894/2010, όπως ισχύει.

 

β)β. Η έκδοση αδειών παραχώρησης αιγιαλού και παραλίας για την εγκατάσταση και λειτουργία στρατηγικών επενδύσεων, μετά την πάροδο της προθεσμίας της παραγράφου 1 του άρθρου 22 του νόμου 3894/2010, και κατά τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 22 του νόμου 3894/2010, όπως ισχύει.

 

ε) Τμήμα Αρχαιολογίας.

 

α)α. Η παρακολούθηση, ο συντονισμός και η επίσπευση των διαδικασιών που απαιτούνται για την ολοκλήρωση της γνωμοδοτικής διαδικασίας σχετικά με ζητήματα αρχαιολογικού χαρακτήρα εκτάσεων, εντός της προθεσμίας της παραγράφου 1 του άρθρου 22 του νόμου 3894/2010, όπως ισχύει.

 

β)β. Η έκδοση αρχαιολογικών αδειών (γνωμοδοτήσεων), στο πλαίσιο της διαδικασίας αδειοδότησης στρατηγικών επενδύσεων, μετά την πάροδο της προθεσμίας της παραγράφου 1 του άρθρου 22 του νόμου 3894/2010, και κατά τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 22 του νόμου 3894/2010, όπως ισχύει.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.