Προεδρικό διάταγμα 147/17 - Άρθρο 32

Άρθρο 32: Διεύθυνση Οργάνωσης και Παρακολούθησης Στρατηγικών Επενδύσεων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η Διεύθυνση Οργάνωσης και Παρακολούθησης Στρατηγικών Επενδύσεων έχει ως επιχειρησιακό στόχο την οργάνωση και το συντονισμό της αδειοδοτικής διαδικασίας στρατηγικών επενδύσεων, τη σύνταξη προεδρικών διαταγμάτων με τα οποία καταρτίζονται Ειδικά Σχέδια χωρικής ανάπτυξης Στρατηγικών Επενδύσεων, την παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης των Στρατηγικών Επενδύσεων και την υλοποίηση στρατηγικών επενδύσεων που προέρχονται από συμπράξεις δημοσίου και ιδιωτικού τομέα.

 

2. Η Διεύθυνση αποτελείται από τα ακόλουθα τμήματα:

 

α) Τμήμα Υποδοχής και Παρακολούθησης Στρατηγικών Επενδύσεων.

 

β) Τμήμα Ειδικών Σχεδίων Χωρικής Ανάπτυξης Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΣΧΑΣΕ).

 

Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης είναι οι ακόλουθες και κατανέμονται μεταξύ των τμημάτων της ως εξής:

 

α) Τμήμα Υποδοχής και Παρακολούθησης Στρατηγικών Επενδύσεων.

 

α)α. Η οργάνωση και ο συντονισμός της αδειοδοτικής διαδικασίας των στρατηγικών επενδύσεων.

 

β)β. Ο προγραμματισμός και η οργάνωση των στρατηγικών επενδύσεων.

 

γ)γ. Η παραλαβή των εγκεκριμένων από τη Διυπουργική Επιτροπή Στρατηγικών Επενδύσεων (ΔΕΣΕ), επενδυτικών φακέλων, που διαβιβάζονται στη Διεύθυνση από την Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε., η επεξεργασία τους και διαβίβασή τους στη Διεύθυνση Αδειοδοτήσεων.

 

δ)δ. Η γνωστοποίηση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή των καθεστώτων ενισχύσεων στρατηγικών επενδύσεων και η συνεργασία με την αρμόδια Γενική Διεύθυνση Ιδιωτικών Επενδύσεων για την παροχή φορολογικών κινήτρων.

 

ε)ε. Η διεξαγωγή και ολοκλήρωση της διαδικασίας δημόσιας διαβούλευσης, επί Στρατηγικών Μελετών Περιβαλλοντικής Εκτίμησης και προτάσεων Ειδικών Σχεδίων Χωρικής Ανάπτυξης Στρατηγικών Επενδύσεων.

 

στ)στ. Η συνεργασία με Διεθνείς Αναπτυξιακές Τράπεζες και Οργανισμούς, καθώς και ενωσιακά όργανα με σκοπό την προώθηση επενδύσεων ενταγμένων στο πλαίσιο των στρατηγικών επενδύσεων.

 

ζ)ζ. Η συνεργασία με την αρμόδια Ειδική Γραμματεία Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ), καθώς και των λοιπών οργανικών μονάδων της Γενικής Διεύθυνσης, για την υλοποίηση επενδύσεων που προέρχονται από τις ως άνω συμπράξεις Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα, ως Στρατηγικών Επενδύσεων.

 

η)η. Η συνεργασία με τις λοιπές οργανικές μονάδες της Γενικής Διεύθυνσης, για την υλοποίηση δημοσίων επενδύσεων ως στρατηγικών επενδύσεων.

 

θ)θ. Η συνεργασία με το Τμήμα Ειδικών Σχεδίων Χωρικής Ανάπτυξης Στρατηγικών Επενδύσεων για την ανταπόκριση στα μέσα άσκησης του κοινοβουλευτικού ελέγχου (ερωτήσεων, αναφορών, επερωτήσεων, αιτήσεων κατάθεσης εγγράφων, επίκαιρων ερωτήσεων, επίκαιρων επερωτήσεων) στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της Γενικής Διεύθυνσης.

 

ι)ι. Η παρακολούθηση της εξέλιξης της διαδικασίας αδειοδότησης των στρατηγικών επενδύσεων αναφορικά με το χρονοδιάγραμμα που θα υποβάλει ο επενδυτής στην Γενική Διεύθυνση Στρατηγικών Επενδύσεων .

 

ι)α)ι)α. Η παρακολούθηση της διαδικασίας ολοκλήρωσης του συνολικού σχεδιασμού κατά τα εγκεκριμένα επενδυτικά σχέδια, τα κίνητρα τα οποία έχουν δοθεί και τους όρους όπως έχουν τεθεί στην απόφαση της ΔΕΣΕ (φορολογικά κίνητρα, ανταποδοτικά οφέλη στις τοπικές κοινωνίες, τήρηση κοινόχρηστων χώρων, έξοδα κοινωφελών δράσεων, όπως υποτροφίες, κ.ά.).

 

ι)β)ι)β. Η εισήγηση για επανακαθορισμό των παρεχόμενων αναπτυξιακών κινήτρων σε σχέση με την εξέλιξη υλοποίησης της επένδυσης, κατά τις διατάξεις του άρθρου 1 του νόμου 3894/2010, όπως ισχύει.

 

ι)γ)ι)γ. Ο έλεγχος κατά την κατασκευαστική περίοδο με τη διενέργεια αυτοψιών και συνέργειες με ανεξάρτητους τεχνικούς (project completion managers).

 

β) Τμήμα Ειδικών Σχεδίων Χωρικής Ανάπτυξης Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΣΧΑΣΕ).

 

α)α. Η συνεργασία με τη Διεύθυνση και τα επί μέρους Τμήματα της Διεύθυνσης Αδειοδοτήσεων, για το σχεδιασμό πολεοδομικών και περιβαλλοντικών όρων για την αδειοδότηση κτιριακών υποδομών, στρατηγικών επενδύσεων, κατά τα άρθρα 1, 2, 3, 4, και 5 του νόμου 4146/2013 (ΦΕΚ 90/Α/2013).

 

β)β. Η σύνταξη σχεδίων προεδρικών διαταγμάτων, με τα οποία καταρτίζονται Ειδικά Σχέδια Χωρικής Ανάπτυξης Στρατηγικών Επενδύσεων.

 

γ)γ. Η παρακολούθηση της εθνικής, ενωσιακής και διεθνούς νομοθεσίας.

 

δ)δ. Η συνεργασία με φορείς του Δημοσίου με αδειοδοτικές αρμοδιότητες.

 

ε)ε. Η σύνταξη ερωτημάτων προς το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους, καθώς και η σύνταξη των εκθέσεων με τις απόψεις της υπηρεσίας και η αποστολή του σχετικού φακέλου στο Συμβούλιο της Επικρατείας και τα Διοικητικά Δικαστήρια.

 

στ)στ. Η ανταπόκριση στα μέσα κοινοβουλευτικού ελέγχου.

 

ζ)ζ. Η επεξεργασία και κατάρτιση των νομοθετικών ρυθμίσεων, κανονιστικών αποφάσεων, καθώς και η έκδοση ερμηνευτικών εγκυκλίων και εσωτερικών οδηγιών στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της Γενικής Διεύθυνσης.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.