Προεδρικό διάταγμα 175/97 - Άρθρο 2

Άρθρο 2


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Το άρθρο 1 του προεδρικού διατάγματος 70Α/1988 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Άρθρο 1: Αντικείμενο - Πεδίο εφαρμογής - Ορισμοί

 

1. Το παρόν προεδρικό διάταγμα έχει ως αντικείμενο την προστασία των εργαζομένων από τους κινδύνους για την υγεία και την ασφάλεια τους περιλαμβανομένης και της πρόληψης των κινδύνων αυτών που προέρχονται ή μπορούν να προέλθουν από την έκθεση, κατά την διάρκεια της Εργασίας στον αμίαντο. Οι διατάξεις του εφαρμόζονται επιπλέον των γενικών διατάξεων για την υγιεινή και την ασφάλεια της εργασίας που ισχύουν κάθε φορά.

 

2. Οι διατάξεις του παρόντος διατάγματος εφαρμόζονται σε όλες τις επιχειρήσεις, εγκαταστάσεις, εκμεταλλεύσεις και εργασίες του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα (βιομηχανικές, γεωργικές, εμπορικές, διοικητικές, εκπαιδευτικές, πολιτιστικές δραστηριότητες, δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών, αναψυχής κλπ.).

 

3. Για την εφαρμογή του παρόντος διατάγματος στο Δημόσιο, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης ισχύουν και οι ιδιαίτερες ρυθμίσεις της κοινής υπουργικής απόφασης [Α] 88555/3293/88 Υγιεινή και ασφάλεια του προσωπικού του Δημοσίου, των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου και των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης (ΦΕΚ 721/Β/1988) που κυρώθηκε με το άρθρο 39 του νόμου [Ν] 1836/1989 Προώθηση της απασχόλησης και της επαγγελματικής κατάρτισης και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 79/Α/1989).

 

4. Οι διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν εφαρμόζονται στο ένστολο προσωπικό των ενόπλων δυνάμεων και των σωμάτων ασφαλείας και στο οικιακό υπηρετικό προσωπικό. Στην περίπτωση αυτή πρέπει να εξασφαλίζεται, όσο αυτό είναι δυνατόν, η ασφάλεια και η υγεία του ως άνω προσωπικού, εν όψει των στόχων του παρόντος.

 

5. Για τους σκοπούς του παρόντος διατάγματος νοούνται ως:

 

α. Αμίαντος: Οποιοδήποτε από τα παρακάτω ινώδη πυριτικά ορυκτά:

 

ακτινόλιθος αριθμός μητρώου 77536-66-4 (*) του CΗΕΜΙCΑL ΑΒSΤRΑCΤ SΕRVΙCΕ (CΑS),
αμοσίτης ή γρυνερίτης αριθμός μητρώου 12172-73-5 (*) του CΑS,
ανθοφυλλίτης αριθμός μητρώου 77536-67-5 (*) του CAS,
κροκιδόλιθος αριθμός μητρώου 12001-28-4 του CΑS,
τρεμολίτης αριθμός μητρώου 77536-68-6 (*) του CΑS,
χρυσότιλος αριθμός μητρώου 12001-29-5 του CΑS,

 

και κάθε μείγμα που αποτελείται από ένα ή περισσότερα από αυτά.

 

β. Αρμόδια επιθεώρηση εργασίας: Οι αρμόδιες υπηρεσίες της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης (τα Κέντρα Πρόληψης Επαγγελματικού Κινδύνου ή οι Διευθύνσεις επιθεώρησης εργασίας και οι Διευθύνσεις απασχόλησης με τα αρμόδια Τμήματα τεχνικής και υγειονομικής επιθεώρησης εργασίας ή τα Τμήματα και Γραφεία επιθεώρησης εργασίας κ.λ.π.) σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας.}

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με το άρθρο 24 του προεδρικού διατάγματος 212/2006 (ΦΕΚ 212/Α/2006).

 Copyright © 2019 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.