Προεδρικό διάταγμα 70a/88

ΠΔ 70Α/1988: Προστασία των εργαζομένων που εκτίθενται σε αμίαντο κατά την εργασία


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό Διάταγμα 70Α/1988: Προστασία των εργαζομένων που εκτίθενται σε αμίαντο κατά την εργασία, (ΦΕΚ 31/Α/1988), 17-02-1988.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 3 του άρθρου 1 του νόμου 1338/1983 Εφαρμογή του Κοινοτικού Δικαίου (ΦΕΚ 34/Α/1983) όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 6 του νόμου 1440/1984 Συμμετοχή της Ελλάδος στο Κεφάλαιο στα αποθεματικά και στις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, στο Κεφάλαιο της Ευρωπαϊκής Κοινότητος Άνθρακος και Χάλυβα και του Οργανισμού Εφοδιασμού ΕΥΡΑΤΟΜ (ΦΕΚ 70/Α/1984).

 

2. Τις διατάξεις των άρθρων 29 και 36 και των παραγράφων 3 του άρθρου 1 και 2 του άρθρου 14 του νόμου 1568/1985 Υγιεινή και Ασφάλεια των Εργαζομένων (ΦΕΚ 177/Α/1985).

 

3. Τις διατάξεις του νόμου 1558/1985 Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα (ΦΕΚ 137/Α/1985).

 

4. Την Οδηγία του Συμβουλίου της 19-09-1983 για την προστασία των εργαζομένων από τους κινδύνους που οφείλονται στην έκθεσή τους στον αμίαντο κατά τη διάρκεια της εργασίας.

 

5. Τη με αριθμό Υ1321/1987 απόφαση του Πρωθυπουργού Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας Κωνσταντίνου Παπαναγιώτου (ΦΕΚ 531/Β/1987).

 

6. Την με αριθμό Α9211/ΔΙΟΝΟΣΕ/1737/03-12-1987 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και Υπουργού Εθνικής Οικονομίας Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Εθνικής Οικονομίας (ΦΕΚ 702/Β/1987).

 

7. Την με αριθμό 10/04-05-1987 γνώμη του Συμβουλίου Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας.

 

8. Τη με αριθμό 522/1987 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας μετά από πρόταση των Υπουργών Εργασίας, Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Αναπληρωτή Υπουργού Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας και του Υφυπουργού Εθνικής Οικονομίας, αποφασίζουμε:

 

Κεφάλαιο Α: Γενικές διατάξεις

 

Άρθρο 1: Πεδίο εφαρμογής

 

Κεφάλαιο Β: Γενικές υποχρεώσεις επιχειρήσεων

 

Άρθρο 2: Γενικές υποχρεώσεις εργοδοτών

Άρθρο 3: Μέτρηση αμιάντου στον αέρα (έλεγχος περιβάλλοντος)

Άρθρο 4: Γενικά μέτρα πρόληψης (τεχνικά και οργανωτικά)

Άρθρο 5: Γενική ενημέρωση εργαζομένων

 

Κεφάλαιο Γ: Εργασίες με αμίαντο όπου πρέπει να εφαρμόζονται πρόσθετα μέτρα ασφαλείας

 

Άρθρο 6: Όρια δράσης - πρόσθετα μέτρα προστασίας

Άρθρο 7: Γνωστοποίηση εργασιών

Άρθρο 8: Τακτικός έλεγχος περιβάλλοντος

Άρθρο 9: Επίβλεψη της υγείας των εργαζομένων

Άρθρο 10: Ειδικά μέτρα πρόληψης

Άρθρο 11: Ειδική ενημέρωση των εργαζομένων

 

Κεφάλαιο Δ: Οριακές τιμές έκθεσης και έλεγχος τήρησης

 

Άρθρο 12: Οριακές τιμές έκθεσης

Άρθρο 13: Μέτρα σε περίπτωση υπέρβασης των οριακών τιμών έκθεσης σε αμίαντο

Άρθρο 14: Ειδικές υποχρεώσεις εργοδοτών σε εργασίες κατεδάφισης

Άρθρο 15: Σηματοδότηση χώρων εργασίας και συσκευασιών

 

Κεφάλαιο Ε: Τελικές διατάξεις

 

Άρθρο 16: Τελικές διατάξεις

Άρθρο 17: Έλεγχος εφαρμογής

Άρθρο 18: Κυρώσεις

Άρθρο 19: Έναρξη ισχύος

 

Παράρτημα I: Οδηγίες και τεχνικές προδιαγραφές για τον περιβαλλοντικό έλεγχο (άρθρο 3 και άρθρο 8)

Παράρτημα II: Πρακτικές συστάσεις για την παρακολούθηση των εργαζομένων η οποία αναφέρεται στο άρθρο 9 παράγραφος 1

 

Στον Υπουργό Εργασίας αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

 

Αθήνα, 11-02-1988

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν διάταγμα καταργήθηκε με το άρθρο 24 του προεδρικού διατάγματος 212/2006 (ΦΕΚ 212/Α/2006).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.