Προεδρικό διάταγμα 17/96

ΠΔ 17/1996: Μέτρα για τη βελτίωση της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων κατά την εργασία σε συμμόρφωση με τις οδηγίες 1989/391/ΕΟΚ και 1991/383/ΕΟΚ


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό Διάταγμα 17/1996: Μέτρα για τη βελτίωση της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων κατά την εργασία σε συμμόρφωση με τις οδηγίες 1989/391/ΕΟΚ και 1991/383/ΕΟΚ, (ΦΕΚ 11/Α/1996), 18-01-1996.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντας υπ' όψη:

 

1. Τις διατάξεις:

 

α. των άρθρων 1 (παράγραφοι 1, 2, 3, 4 και 5) και 3 του νόμου 1338/1983 Εφαρμογή του κοινοτικού δικαίου (ΦΕΚ 34/Α/1983) όπως τροποποιήθηκαν αντίστοιχα με το άρθρο 6 του νόμου 1440/1984 Συμμετοχή της Ελλάδας στο κεφάλαιο, στα αποθεματικά και στις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, στο κεφάλαιο της Ευρωπαϊκής Κοινότητος Άνθρακος και Χάλυβα και του Οργανισμού Εφοδιασμού ΕURΑΤΟΜ (ΦΕΚ 70/Α/1984) και με το άρθρο 65 του νόμου 1892/1990 Για τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη και τις διατάξεις (ΦΕΚ 101/Α/1990) και

 

β. της παραγράφου 2 του άρθρου δεύτερου του νόμου 2077/1992 Κύρωση της συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση και των σχετικών πρωτοκόλλων και δηλώσεων που περιλαμβάνονται στην τελική Πράξη (ΦΕΚ 136/Α/1992).

 

2. Τις διατάξεις των άρθρων 1 (παράγραφος 3), 14 (παράγραφος 2) και 36 του νόμου 1568/1985 Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων (ΦΕΚ 177/Α/1985).

 

3. Τις διατάξεις του άρθρου 39 του νόμου [Ν] 1836/1989 Προώθηση της απασχόλησης και της επαγγελματικής κατάρτισης και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 79/Α/1989).

 

4. Τις διατάξεις του όρθρου 26 του νόμου 2224/1994 Ρύθμιση θεμάτων εργασίας, συνδικαλιστικών δικαιωμάτων, υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων και οργάνωσης Υπουργείου Εργασίας και των εποπτευομένων από αυτό νομικών προσώπων και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 112/Α/1994).

 

5. Την υπ' αριθμόν 150/16-10-1995 απόφαση του πρωθυπουργού Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης Χαράλαμπου Καστανίδη (ΦΕΚ 860/Β/1995)

 

6. Την αριθμό Δ15/Φ19/19143/1995 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Βιομηχανίας Ενέργειας και Τεχνολογίας Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Βιομηχανίας Ενέργειας και Τεχνολογίας Κωνσταντίνο Βρεττό (ΦΕΚ 21/Β/1995)

 

7. Την αριθμό 19/21-12-1994 γνώμη του Συμβουλίου Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας

 

8. Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του νόμου 1558/1985 Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα (ΦΕΚ 137/Α/1985), που προστέθηκε με το άρθρο 27 του νόμου 2081/1992 Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων κ.λ.π. (ΦΕΚ 154/Α/1985).

 

9. Ότι με την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος δεν θα προκληθεί πρόσθετη δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ή του κρατικού προϋπολογισμού ή προϋπολογισμού Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου, δεδομένου ότι οι δαπάνες εντάσσονται στα πλαίσια των ήδη εγκεκριμένων προϋπολογισμών για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 39 του νόμου [Ν] 1836/1989, ο οποίος έχει επεκταθεί και στο Δημόσιο.

 

10. Τις υπ' αριθμούς 526/1995, 6/1996 γνωμοδοτήσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας, Οικονομικών, Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Υγείας και Πρόνοιας, Βιομηχανίας Ενέργειας και Τεχνολογίας, Εμπορικής Ναυτιλίας, Μεταφορών και Επικοινωνιών, του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και του Υφυπουργού Βιομηχανίας Ενέργειας και Τεχνολογίας, αποφασίζουμε:

 

Κεφάλαιο Α: Γενικές διατάξεις

 

Άρθρο 1: Αντικείμενο - Πεδίο εφαρμογής

Άρθρο 2: Ορισμοί

 

Κεφάλαιο Β: Όργανα βελτίωσης των συνθηκών εργασίας στην επιχείρηση

 

Άρθρο 3: Εκπρόσωποι των εργαζομένων με ειδική αρμοδιότητα σε θέματα ασφαλείας και υγείας

Άρθρο 4: Παροχή υπηρεσιών προστασίας και πρόληψης

Άρθρο 5: Εξωτερικές Υπηρεσίες Προστασίας και Πρόληψης

Άρθρο 6: Επιμόρφωση Τεχνικών ασφάλειας,γιατρών εργασίας και εκπροσώπων των εργαζομένων

 

Κεφάλαιο Γ: Υποχρεώσεις των εργοδοτών

 

Άρθρο 7: Γενικές υποχρεώσεις των εργοδοτών

Άρθρο 8: Ειδικές υποχρεώσεις εργοδοτών

Άρθρο 9: Πρώτες βοήθειες, πυρασφάλεια, εκκένωση των χώρων από τους εργαζόμενους, σοβαρός και άμεσος κίνδυνος

Άρθρο 10: Διαβουλεύσεις και συμμετοχή των εργαζομένων

Άρθρο 11: Ενημέρωση των εργαζομένων

Άρθρο 12

 

Κεφάλαιο Δ: Υποχρεώσεις των εργαζομένων

 

Άρθρο 13: Υποχρεώσεις εργαζομένων

 

Κεφάλαιο Ε: Διάφορες διατάξεις

 

Άρθρο 14: Επίβλεψη της υγείας

Άρθρο 15: Έλεγχος εφαρμογής

Άρθρο 16: Κυρώσεις

Άρθρο 17: Έναρξη ισχύος

 

Στον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

 

Αθήνα, 18-01-1996.

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.