Προεδρικό διάταγμα 208/02 - Άρθρο 3

Άρθρο 3: Χορήγηση άδειας άσκησης επαγγέλματος εκπαιδευτή


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Αρμόδια υπηρεσία για τη χορήγηση της άδειας άσκησης επαγγέλματος εκπαιδευτή υποψηφίων οδηγών είναι η Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης στην οποία, ο ενδιαφερόμενος έχει τη μόνιμη κατοικία του.

 

2. Η άδεια άσκησης επαγγέλματος Εκπαιδευτή χορηγείται σε φυσικά πρόσωπα που πληρούν αθροιστικά τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

 

α. Είναι κάτοχοι ισχύουσας άδειας οδήγησης όλων των κατηγοριών αυτοκινήτων και μοτοσικλετών.

 

β. Είναι κάτοχοι Διπλώματος Επαγγελματικής Κατάρτισης Εκπαιδευτή Υποψηφίων Οδηγών επιπέδου μεταδευτεροβάθμιας επαγγελματικής κατάρτισης, το οποίο προβλέπεται από το άρθρο 5 του παρόντος.

 

γ. Δεν έχουν καταδικαστεί τελεσίδικα σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση, απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, λαθρεμπορία, παράβαση της νομοθεσίας για ναρκωτικά, απιστία, παράβαση καθήκοντος, έγκλημα κατά των ηθών, λιποταξία ή ανυποταξία σε περίοδο πολέμου, παθητική ή ενεργητική δωροδοκία, μέσα δε στην τελευταία, πριν την υποβολή των δικαιολογητικών, πενταετία για οποιοδήποτε άλλο αδίκημα σε ποινές πάνω από 10 μήνες φυλάκισης αθροιστικά ή σε ποινές πάνω από 90 ημέρες φυλάκισης ή κράτησης αθροιστικά για παράβαση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας ή της νομοθεσίας για τα αυτοκίνητα γενικά.

 

δ. Δεν έχουν καταδικαστεί τελεσίδικα για παράνομη άσκηση του επαγγέλματος Εκπαιδευτή υποψηφίων οδηγών.

 

ε. Δεν είναι υπάλληλοι με οποιαδήποτε σχέση εργασίας ή δεν ανήκουν στο προσωπικό του Δημοσίου των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα, όπως αυτός καθορίζεται με τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 1 του νόμου [Ν] 1256/1982 (ΦΕΚ 65/Α/1982), όπως εκάστοτε ισχύει, καθώς και συνταξιούχοι αυτών.

 

3. Οι προϋποθέσεις της προηγούμενης παραγράφου του παρόντος άρθρου πρέπει να πληρούνται καθ' όλη τη διάρκεια που ο ενδιαφερόμενος κατέχει άδεια Εκπαιδευτή υποψηφίων οδηγών.

 

Αν οποτεδήποτε, παύσει να πληρούται οποιαδήποτε από τις προϋποθέσεις της παραπάνω παραγράφου (2), ανακαλείται η άδεια άσκησης επαγγέλματος εκπαιδευτή και επαναχορηγείται εφόσον παύσουν να υφίστανται οι λόγοι για τους οποίους αφαιρέθηκε.

 

Κάθε κάτοχος άδειας εκπαιδευτή είναι υποχρεωμένος να ενημερώνει άμεσα με αναφορά του, την αρμόδια υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών σε κάθε περίπτωση που παύει να πληρούται στο πρόσωπό του, έστω και μια από τις προϋποθέσεις της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου.

 

4. Για τη χορήγηση της άδειας άσκησης επαγγέλματος ο ενδιαφερόμενος, υποβάλλει αίτηση στην αρμόδια Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών, με τα εξής δικαιολογητικά:

 

α. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της ισχύουσας άδειας οδήγησης, από την οποία πρέπει να προκύπτει ότι ο ενδιαφερόμενος πληροί τις προϋποθέσεις του εδαφίου α της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου. Το φωτοαντίγραφο επικυρώνεται από την Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών.

 

β. Αντίγραφο ποινικού μητρώου τύπου Α', έκδοσης του τελευταίου τριμήνου, προκειμένου να διαπιστωθεί ότι ο ενδιαφερόμενος δεν έχει καταδικαστεί για τα αδικήματα που αναφέρονται στις περιπτώσεις γ και δ της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου ή βεβαίωση της αρμόδιας αρχής, για την κατάθεση αίτησης χορήγησης αντιγράφου ποινικού μητρώου τύπου Α, μαζί με δήλωση του νόμου 1599/1986 ότι δεν έχει καταδικαστεί για τα αδικήματα των περιπτώσεων γ και δ της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου. Στην περίπτωση αυτή προ της χορηγήσεως της αδείας θα πρέπει να προσκομίσει το Αντίγραφο ποινικού μητρώου στην αρμόδια υπηρεσία.

 

γ. Δίπλωμα επαγγελματικής κατάρτισης Εκπαιδευτή Υποψηφίων Οδηγών επιπέδου μεταδευτεροβάθμιας επαγγελματικής κατάρτισης που χορηγεί ο εκπαιδευτικός φορέας της παραγράφου 1 του άρθρου 5 του παρόντος.

 

δ. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του νόμου 1599/1986 με την οποία να δηλώνεται η διεύθυνση κατοικίας του υποψηφίου καθώς και ότι δεν εμπίπτει στα ασυμβίβαστα της περιπτώσεως ε' της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου.

 

Τα αναγραφόμενα στη δήλωση στοιχεία του ενδιαφερομένου ελέγχονται από την Υπηρεσία με την επίδειξη του δελτίου ταυτότητάς του ή άλλου νόμιμου αποδεικτικού στοιχείου.

 

ε. Αποδεικτικό καταβολής υπέρ του Δημοσίου του ποσού που καθορίζεται από τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 12 του παρόντος.

 

5. Τα δικαιολογητικά της προηγούμενης παραγράφου ελέγχονται από την Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών στην οποία κατατίθενται και εφ' όσον πληρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις, χορηγείται η άδεια άσκησης επαγγέλματος εκπαιδευτή υποψηφίων οδηγών.

 

6. Η άδεια άσκησης επαγγέλματος εκπαιδευτή είναι μηχανογραφημένη και σύμφωνη με το υπόδειγμα του Παραρτήματος Ι του παρόντος.

 

7. Η άδεια άσκησης επαγγέλματος του εκπαιδευτή ισχύει σε όλη τη χώρα, για όλες τις κατηγορίες οχημάτων.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.