Προεδρικό διάταγμα 224/98 - Άρθρο 10

Άρθρο 10: Μεταφορά πουλερικών και αυγών επώασης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η μεταφορά πουλερικών επιτρέπεται μόνον εφόσον αυτά συνοδεύονται από κατάλληλα έγγραφα μεταφοράς. Τα έγγραφα μεταφοράς κατά περίπτωση είναι τα εξής:

 

α. Για τα πουλερικά που μεταφέρονται από εκμετάλλευση απόδοσης ή πάσης φύσεως επιχείρηση στο σφαγείο προς σφαγή, η υγειονομική βεβαίωση που καθορίζεται στο Παράρτημα ΙV του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 291/1996 (ΦΕΚ 201/Α/1996).

 

β. Για τα πουλερικά και αυγά επώασης που προέρχονται από επιχειρήσεις ή εκμεταλλεύσεις που είναι υποχρεωμένες να διαθέτουν τους διακριτικούς αριθμούς της παραγράφου 2 του άρθρου 6 ή της παραγράφου 1 του άρθρου 8 αντίστοιχα του παρόντος διατάγματος, από άδεια μεταφοράς.

 

Ο τύπος της άδειας μεταφοράς θα καθορίζεται με αποφάσεις της αρμόδιας Διεύθυνσης Κτηνιατρικής του Υπουργείου Γεωργίας.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου μόνου του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 187/2002 (ΦΕΚ 173/Α/2002).

 

2. Η άδεια μεταφοράς της παραγράφου 1 του παρόντος, χορηγείται από την αρμόδια τοπική κτηνιατρική αρχή, ύστερα από αίτηση προς αυτήν του ενδιαφερομένου πτηνοτρόφου φορέα, της επιχείρησης ή εκμετάλλευσης προέλευσης των πουλερικών, η διάρκειά της δεν θα υπερβαίνει τις 4 ημέρες, θα επιδεικνύεται δε στα αστυνομικά η λιμενικά όργανα ή στις αρμόδιες κτηνιατρικές αρχές σε κάθε ζήτησή της.

 

Η παράταση της αδείας μεταφοράς δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 4 ημέρες. Νέα παράταση για χρονικό διάστημα μη υπερβαίνον τις 4 ημέρες, είναι δυνατή μόνον μετά από νέα άδεια της τοπικής κτηνιατρικής αρχής στην περιοχή της οποίας ευρίσκεται το μεταφορικό μέσον, υπό τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο προηγούμενο εδάφιο.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου μόνου του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 187/2002 (ΦΕΚ 173/Α/2002).

 

3. Στην περίπτωση κατά την οποία, τα πουλερικά που μεταφέρονται ευρεθούν σε οποιοδήποτε σημείο ύποπτα προσβολής από Salmonella Pullorum ή Gallinarum, τότε θα απαγορεύεται η διάθεσή τους στην αγορά και η εκφόρτωση τους στον παραλήπτη τους. Με μέριμνα των τοπικών Αστυνομικών Αρχών και με ευθύνη του μεταφορέα, θα επιστρέφονται προς την επιχείρηση ή εκμετάλλευση καταγωγής τους για τη θεραπεία τους ή, όταν επιβάλλεται από άλλες διατάξεις, θα προωθούνται προς κατάλληλες εγκαταστάσεις για θανάτωση και καταστροφή τους και θα ενημερώνεται, από την τοπική κτηνιατρική αρχή που επιβάλλει την επιστροφή ή καταστροφή τους, η τοπική κτηνιατρική αρχή της καταγωγής των πουλερικών.

 

Στην άδεια μεταφοράς των πουλερικών που επιστρέφονται στην επιχείρηση η εκμετάλλευση καταγωγής τους, αναγράφονται από την κτηνιατρική αρχή που επιβάλλει την επιστροφή τους με κόκκινο μελάνι οι ενδείξεις:

 

{Απαγορεύεται η διάθεση στην αγορά - Μόνο για επιστροφή στην επιχείρηση ή εκμετάλλευση καταγωγής}

 

4. Τα μεταφερόμενα χωρίς άδεια μεταφοράς της παραγράφου 1 του παρόντος πουλερικά, κατάσχονται, θανατώνονται και καταστρέφονται υπό την επίβλεψη των αρμόδιων τοπικών κτηνιατρικών και αστυνομικών αρχών με δαπάνη του μεταφορέα.

 

5. Σε όλες τις περιπτώσεις κατά τις οποίες διενεργείται μεταφορά πουλερικών σύμφωνα με το παρόν άρθρο, θα πρέπει να εξασφαλίζεται η τήρηση των κειμένων περί προστασίας των ζώων διατάξεων.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου μόνου του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 187/2002 (ΦΕΚ 173/Α/2002).

 

 

 

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.