Προεδρικό διάταγμα 23/02

ΠΔ 23/2002: Αρμοδιότητες, σύστημα πρόσληψης, προσόντα, καθήκοντα, δικαιώματα και υποχρεώσεις του προσωπικού της Δημοτικής Αστυνομίας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό διάταγμα 23/2002: Αρμοδιότητες, σύστημα πρόσληψης, προσόντα, καθήκοντα, δικαιώματα και υποχρεώσεις του προσωπικού της Δημοτικής Αστυνομίας, (ΦΕΚ 19/Α/2002), 07-02-2002.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 24 παράγραφος 3 του προεδρικού διατάγματος 410/1995 Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας (ΦΕΚ 231/Α/1995), όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 11 παράγραφος 8 του νόμου 2503/1997 Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 107/Α/1997) και τις διατάξεις του άρθρου 26 του νόμου 2819/2000 (ΦΕΚ 84/Α/2000) και συμπληρώθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 13 του νόμου 2946/2001 (ΦΕΚ 224/Α/2001) Υπαίθρια Διαφήμιση, Συμπολιτείες Δήμων και Κοινοτήτων και άλλες διατάξεις.

 

2. Τη γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου της Κεντρικής Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων Ελλάδος που διατυπώθηκε στην 61/727/07-03-2001 απόφασή του.

 

3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

 

4. Την υπ' αριθμό 677/2001 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, ύστερα από πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Δημόσιας Τάξης, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, Υγείας και Πρόνοιας, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1: Διάκριση προσωπικού

Άρθρο 2: Αρμοδιότητες του ειδικού προσωπικού της Δημοτικής Αστυνομίας

Άρθρο 3: Προσόντα ειδικού ένστολου προσωπικού

Άρθρο 4: Σύστημα πρόσληψης με αντικειμενικά κριτήρια

Άρθρο 5: Υγειονομικές και Αθλητικές εξετάσεις

Άρθρο 6: Δικαιολογητικά υποψηφίων

Άρθρο 7: Περιεχόμενο προκήρυξης

Άρθρο 8: Υποβολή και έλεγχος των δικαιολογητικών

Άρθρο 9: Επιτροπή επιλογής και εξέτασης σωματικών προσόντων

Άρθρο 10: Εξέταση υποψηφίων

Άρθρο 11: Κατάρτιση τελικού πίνακα κατάταξης ανά Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Άρθρο 12: Πρόσληψη επιλεγέντων

Άρθρο 13: Προϊστάμενοι ειδικών υπηρεσιών Δημοτικής Αστυνομίας

Άρθρο 14: Κανονισμός λειτουργίας

Άρθρο 15: Τρόπος άσκησης αρμοδιοτήτων

Άρθρο 16: Εκπαίδευση – Επιμόρφωση

Άρθρο 17: Στολή - Διακριτικό σήμα - Ταυτότητα

Άρθρο 18: Μεταφορά και άσκηση αρμοδιοτήτων Αγροφυλακής

Άρθρο 19: Ειδικές μεταβατικές ρυθμίσεις

Άρθρο 20: Καταργούμενες διατάξεις

Άρθρο 21: Έναρξη ισχύος

 

Αθήνα, 05-02-2002.

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.